image

TISKOVÁ ZPRÁVA

10.11.2020

Rady města Ústí nad Labem 9. 11. 2020

 

3. Poskytnutí investičního příspěvku Městským službám

Investiční příspěvek Městským službám ve výši 1 300 000 Kč na nákup šesti nových parkovacích automatů schválila rada města. Většina částky bude převedena z účtu, na který jdou peníze z vybraného parkovného. Parkovací automaty včetně platebních terminálů nahradí stávající starší typy parkovacích automatů v centru města Ústí nad Labem – ulice Stroupežnického, Bělehradská, Masarykova (směr Zimní stadion), Moskevská a Špitálské náměstí.

 

4. Rekonstrukce přístřešku MHD v ulici Beethovenova - směr do centra

Rada města na základě požadavků občanů schválila pořízení nového přístřešku MHD Beethovenova – směr do centra za 96 100 Kč (cena s DPH) včetně montáže. Přípravné práce pro umístění tohoto přístřešku představují částku ve výši cca 24 200 Kč (cena včetně DPH). Zdroje financování tak byly upraveny v rozpočtu odboru dopravy a majetku.

 

5. Investice do Nového krematoria

Rada města schválila 1 300 000 korun na nákup mrazicího zařízení do krematoria (do opravených prostor v objektu Nového krematoria), které umožní využívat plně kapacitu zrekonstruované kremační pece a kromě kompletního zajištění služeb krematoria zlepší i ekonomickou stránku provozu.

 

9. Program pro poskytování dotací v oblasti volnočasových aktivit v roce 2021

Rada města schválila Program pro poskytování dotací v oblasti VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT v roce 2021 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem. Dále schválila formuláře žádostí jednotlivých kategorií a výzvu k podávání žádostí. Celkový předpokládaný finanční objem dotačního programu v této oblasti činí 977 500 Kč, oproti letošnímu roku došlo k ponížení finančního objemu v oblasti volnočasových aktivit o 15 %. Finanční prostředky mohou být poskytnuty žadatelům v následujících kategoriích:

A) Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let – finanční objem 510 000 Kč

B) Akce volnočasového kalendáře – finanční objem 255 000 Kč

C) Akce zdravotně postižených osob – finanční objem 212 500 Kč

 

11. Dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2020

Poskytnutí dotací z rozpočtu odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb určených na dotační program Fondu Rady města Ústí nad Labem schválili městští radní. Dotaci obdrží:

  • Svaz tělesně postižených v České republice na akci režijní náklady, služby a energie na provoz kanceláře STP v ČR pobočný spolek ve výši 31 906 Kč,
  • Prosapia na akci Pomoc obětem trestných činů ve výši 48 000 Kč,
  • Centrum podpory zdraví na akci Komunitní volnočasové akce v Ústí nad Labem ve výši 28 405 Kč,
  • ARACHNOPARK WORLD na akci Oči do přírody aneb Teraristika v Ústí nad Labem ve výši 16 900 Kč,
  • Events 4 you na akci Sportovní den ve výši 27 100 Kč,
  • SPORT UNION na akci Soutěže talentované mládeže 33 800 Kč,
  • Rudolf Štípek na akci Příprava na akci Mistrovství České republiky, Slovenské republiky a Český pohár ve výši 18 300 Kč.
  • Volejbal Ústí nad Labem na akci VOLEJBAL BY TĚ ROZHEJBAL !!! ve výši 25 000 Kč.

 

12. Dotace na podporu seniorů

Radní schválili poskytnutí dotací z rozpočtu Odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb určených na dotační program pro seniory. Dotaci obdrží:

  • Michaela Aigermanová na akci 8 týdnů na cestě ke zdraví ve výši 13 600 Kč,
  • Osmička Ústí na akci Podpora péče o seniory v domácím prostředí 2020 ve výši 12 200 Kč.

 

20. Dodatek ke smlouvě na projekt přípravy a zpracování Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2021 – 2030 

Rada města schválila uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě se společností KPMG Česká republika. Jde o prodloužení termínu schválení kompletního díla zastupitelstvem města nejpozději do 15. 12. 2020 a prodloužení provedení kompletního díla do 31. 12. 2020. Statutární město Ústí nad Labem je příjemcem dotace v projektu Příprava a zpracování Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2021 – 2030, který je realizován prostřednictvím Odboru strategického rozvoje (nyní Odborem městských organizací, strategického rozvoje a investic) od června 2018 v rámci Operačního programu Zaměstnanost. V rámci projektu bude zpracována nová Strategie 2030. Z důvodu zrušení konání zastupitelstva města dne 2. 11. 2020, na kterém mělo být předloženo ke schválení kompletní dílo Strategie 2030, musí dojít k prodloužení termínu schválení kompletního
díla zastupitelstvem nejpozději do 15. 12. 2020 a zároveň k prodloužení provedení kompletního díla do 31. 12. 2020.

 

21. Město získalo 10milionovou dotaci na opěrnou zeď ve Vaňově

Přijetí dotace od Ministerstva životního prostředí v maximální výši 10 011 191 Kč na realizaci projektu Ústí nad Labem – Vaňov – Opěrná zeď – oprava kotev schválila rada města. Jde o zajištění sesuvného území, které je trvale aktivní. Projektová dokumentace řeší nahrazení kotevního systému opěrné zdi a opravu poškozených kleneb opěrné zdi. Cílem projektu je zabezpečení svahu pro ochranu života, zdraví, majetku a životního prostředí. Při stavbě dojde k vybudování pěti nových kleneb o shodném rozsahu a pohledové ploše jako stávající konstrukce. Součástí prací bude rovněž osazení dynamometrů pro sledování velikosti kotevních sil. Zájmová oblast leží v CHKO České Středohoří. Na lokalitě probíhá od roku 2013 pravidelné sledování vývoje deformací terénu na čele sesuvu, deformací trhlin na skořepinách opěrné zdi, kotevních sil na kotvách instalovaných v roce 2013, sledování inklinometrických vrtů a sledování polohy koruny opěrné zdi a navazujícího valu na jejím jižním kraji. Hlavním výstupem projektu bude 1,7 ha nově stabilizovaných objektů svahových nestabilit. Celkové výdaje byly vyčísleny na 11 940 029 Kč a předpokládaná účast města činí 1 928 838 Kč. Předpokládaný termín ukončení výstavby je 31. 12. 2021.

 

24. Prodloužení termínu přijímání žádostí na sportovní šeky

S ohledem na nouzový stav v České republice a v souvislosti s přijatými usneseními vlády nelze ze strany sportovních klubů a jednot splnit podmínku dotačního programu kategorie druhé – Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky) – odevzdání šeků vyplněných a podepsaných zákonnými zástupci sportovce. Proto rada města schválila úpravu programu pro poskytování dotací v oblasti SPORTU následovně:

a) prodloužení termínu přijímání žádostí v oblasti sportu pro rok 2021

B) Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky) do 31. 1. 2021

b) přijímání kopií vyplněných a podepsaných šeků sportovců

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romana Macová 

tisková mluvčí  

Magistrát města Ústí nad Labem 

Velká Hradební 2336/8 

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz