image

TISKOVÁ ZPRÁVA

20.10.2020

Rady města 19. 10. 2020

 

2. Zoologická zahrada Ústí nad Labem

Zastupitelstvo města projednalo v září výsledky mimořádné kontroly v Zoologické zahradě Ústí nad Labem a doporučilo radě města zabývat se odvoláním jejího ředitele. Rada města Romana Končela z funkce ředitele Zoologické zahrady Ústí nad Labem neodvolala.

 

3. Petice občanů k projektu města Čelakovského smíšený dům

Rada města vzala na vědomí petici občanů k projektu města Čelakovského smíšený dům a uložila Petru Nedvědickému, primátorovi města, předložit petici zastupitelstvu města k projednání. Peticí občané požadují demolici uvedeného domu. Petice byla určena zastupitelům města. Vzhledem k tomu, že předmětem petice není přenesená působnost, neprobíhá její vyřízení dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, nýbrž dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

 

7. Mimořádná dotace na výkon sociální práce  

Rada města schválila rozpočtové opatření odboru sociálních věcí v celkové výši 295 550 Kč, kterým rozdělila neinvestiční účelovou dotaci z MPSV. Pro městské obvody bylo vyčleněno 142 950 Kč určených na výkon sociální práce takto: 

 • MO město 49 020 Kč
 • MO Severní Terasa 47 520 Kč 
 • MO Neštěmice 23 550 Kč 
 • MO Střekov 22 860 Kč

Do rozpočtu KT je převedeno 113 880 Kč na mzdové prostředky a 38 720 Kč na povinné pojistné.

 

10. Odtahy vozidel bez technické způsobilosti  

Statutární město Ústí nad Labem zajišťuje v souladu s ustanoveními zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, úkony vlastníka komunikace při odstraňování vozidel, u nichž skončila doba platnosti poslední technické prohlídky před více než šesti měsíci. K tomu, po splnění všech zákonných úkonů, využívá v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou plochu v areálu Palivového kombinátu. Nájemné za tuto plochu činí 290 763 Kč/rok. 

Odbor dopravy a majetku zajišťuje všechny úkony z finančních prostředků města s tím, že po jejich provedení náleží jejich úhrada provozovateli vozidla. Jedná se o tyto náklady:

 1. Odtah vozidla do areálu 
 2. Znalecký posudek k ocenění skutečné ceny vozidla před dražbou 
 3. Dražební úkony 
 4. Parkovné 
 5. Administrativní úkony 

Náklady jsou vyčísleny dle skutečných nákladů za objednanou službu, výše parkovného je závislá na době, po kterou bude vozidlo v areálu PKÚ. K přesnému vyčíslení bylo nutné stanovit výši parkovného za den, proto rada schválila výši úhrady za odstavení vozidla na 50 Kč/den v souladu s ustanovením §19d odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Náklady budou účtovány souhrnně jako prokazatelné náklady na odstranění vozidla, a to buď přímou platbou provozovatelem vozidla, nebo stržením z výnosu z dražby. Všechny náklady budou uplatněny u provozovatele vozidla, a to i soudní cestou.

 

11. Veřejné osvětlení – Ústí nad Labem

Uzavření smlouvy o správě, provozu, údržbě a obnově zařízení veřejného osvětlení na území města Ústí nad Labem mezi statutárním městem Ústí nad Labem a Dopravním podnikem města Ústí nad Labem k zajištění správy, provozu, údržby a obnovy veřejného
osvětlení, slavnostního osvětlení, speciálního osvětlení a hodin na dobu neurčitou s finančním plněním 41 832 314 bez DPH (tj. 50 617 099 včetně DPH) ročně schválila rada. Společnost Eltodo Osvětlení provozovala VO města ÚL od poloviny roku 2005. Za rok 2020 budou skutečné náklady celkem 47 700 000 Kč. Nová smlouva řeší:

• Správu, provoz a údržbu VO

• Obnovu VO

• Odběr elektrické energie bude financován z rozpočtu města dle vysoutěženého a zasmluvněného dodavatele elektřiny na Českomoravské komoditní burze Kladno, a to na 1 rok provozování od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. Celkový odběr spotřebované elektrické energie je spočítaný na 5,7 MWh na jeden kalendářní rok. Dodavatelem bude společnost EP ENERGY TRADING, a.s.

Cílem nové smlouvy je dále:

• Vytvoření tzv. Generelu veřejného osvětlení pro zjednodušení a mapování celkového vzhledu města při nočním provozu, který bude zároveň sloužit jako podklad pro navazující stupně projektových dokumentací pro modernizaci VO.

• Postupné snižování nákladů nejen na spotřebu elektrické energie, ale i celkovou údržbu a servis VO.

12. Převod investiční rezervy na investice do dopravy a majetky za 3 950 000 Kč 

Radní schválili převod investiční rezervy finančního odboru ve výši 3 950 000 Kč do odboru dopravy a majetku. Prostředky budou rozděleny: 

 • 2 500 000 Kč na akci Rekonstrukce mostního objektu č. 43c-M1, ulice Ryjická

Jedná o rekonstrukci mostního objektu v ulici Ryjická. Most je ve stavebním stavu VII. – havarijní a je již tři roky uzavřen. Na rekonstrukci mostního objektu je zpracována projektová dokumentace a je kompletována žádost o vydání stavebního povolení. Po aktualizaci dokladové části bude podána žádost o vydání stavebního povolení a vypsána veřejná zakázka na zhotovitele stavby.

 • 150 000 Kč na akci Vítězná – Svádov – přechod pro chodce – PD

Jedná se o zpracování projektové dokumentace na vybudování přechodu pro chodce u zastávek MHD v ulici Vítězná přes silnici II. třídy č. II/261. V okolí zastávek není v současné době žádný přechod pro chodce umožňující chodcům bezpečné překonání silnice č. II/261. Projektová dokumentace bude řešit prostorovou úpravu stávající zastávky MHD Svádov osada směr Olešnice včetně bezbariérové úpravy nástupní hrany a doplnění chodníkové plochy tak, aby bylo možno v daném místě zřídit přechod pro chodce. Součástí projektu bude zřízení bezbariérového přechodu pro chodce včetně jeho nasvícení. Stavba chodníku řeší prodloužení stávajícího chodníku v ul. Vítězná ve směru na Ústí nad Labem. 

 • 1 300 000 Kč na akci Prodloužení chodníku Svádov

Stavba navazuje na stávající chodník a zajišťuje jeho další pokračování v délce cca 260 m ve směru na Ústí nad Labem. Stavbou chodníku dochází ke zrušení stávajícího odvodňovacího příkopu silnice č. II/261, proto je součástí stavby i nové řešení odvodnění vozovky v řešeném úseku. V současné době je aktualizována projektová dokumentace na základě podmínek jednotlivých správců sítí technického vybavení území, po jejím zkompletování bude podána žádost o stavební povolení a vypsána veřejná zakázka na zhotovitele stavby.

 

13. Výměna oken areál Hoření 

Schválen je převod 1 500 000 Kč z investiční rezervy finančního odboru do odboru dopravy a majetku na akci Výměna oken areál Hoření. Současná okna v ubytovací části areálu Hoření jsou v havarijním stavu, z důvodu minimalizace tepelných ztrát jsou okenní rámy zalepené. Jejich znovu zprovoznění není technicky možné. Finanční prostředky budou využity pro zpracování potřebné dokumentace k výměně oken v celé části a k realizaci výměny oken ve dvou patrech tak, aby touto modernizací byla rozšířena možnost jejich využití.

16. Dotace v oblasti sportu 

Rada města schválila Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2021 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem, dále formuláře žádostí jednotlivých kategorií a výzvu k podávání žádostí. Celkový předpokládaný finanční objem dotačního programu je 52 565 000 Kč. 

Finanční prostředky mohou být poskytnuty žadatelům v následujících kategoriích: 

A) Tradiční kolektivní a individuální sporty 

 • tradiční olympijské sporty reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži ČR včetně mládežnických kategorií (hokej, fotbal, basketbal, volejbal, florbal) – finanční objem 33 015 000 Kč 
 • ostatní seniorské kolektivní sporty reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži – finanční objem 500 000 Kč 
 • individuální seniorské sporty dle kritérií tohoto programu – finanční objem 300 000 Kč 
 • individuální juniorské sporty dle kritérií tohoto programu – finanční objem 550 000 Kč 

B) Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky) – finanční objem 11 300 000 Kč 

 • výkonnostní sport 
 • zájmová sportovní činnost

C) Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem – finanční objem 2 500 000 Kč 

D) Akce sportovního kalendáře – finanční objem 1 800 000 Kč 

E) Mimořádné sportovní výkony – finanční objem 560 000 Kč 

 • Mimořádný sportovní výkon na mezinárodní úrovni 
 • Mimořádný sportovní výkon na celorepublikové úrovni 

F) Podpora sportovních aktivit handicapovaných sportovců – finanční objem 280 000 Kč 

G) Mimořádné žádosti o dotaci 

 • částečná úhrada nájmů a energií sportovních klubů a jednot – finanční objem 1 110 000 Kč 
 • mimořádné žádosti nad rámec – finanční objem 650 000 Kč 

Oproti letošnímu roku došlo k ponížení finančního objemu v oblasti sportu o cca 7 %. Nově vznikl dotační titul Individuální juniorské sporty, kterým statutární město Ústí nad Labem chce podporovat individuální sporty s vyšší finanční náročností jako je sportovní a moderní gymnastika, krasobruslení a stolní tenis. Tyto sporty nemají vysokou členskou základnu. Finanční náklady jednotlivých klubů jsou zvýšené z důvodu časové náročnosti na individuální přístup k jednotlivým sportovcům.

Žádosti o dotace v oblasti sportu se podávají v elektronické podobě, která bude dostupná na webových stránkách města Ústí nad Labem (Občan – Formuláře – OŠKS – Sport – 2021). Vyplněnou elektronickou žádost žadatel odešle prostřednictvím webového rozhraní. Dále obdrží na uvedenou elektronickou adresu potvrzující e-mail. Přílohou tohoto e-mailu je PDF soubor, který žadatel vytiskne a opatří podpisem oprávněné osoby a případně razítkem.

 

17. Program pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2021

Program pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2021 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem a Výzvu k podání žádosti o dotaci v oblasti kultury pro rok 2021 schválila rada města. Celkový předpokládaný finanční objem dotačního programu v oblasti kultury činí v rozpočtu poskytovatele 4 037 000 Kč. Pracovní skupina RM pro oblast kultury a volný čas doporučila ke schválení návrh jednotlivých kategorií dotačních titulů pro poskytování finančních dotací v oblasti kultury pro rok 2021. Byly definovány jednotlivé oblasti podpory, kvalifikační podmínky žadatelů a hodnotící kritéria kategorií podaných žádostí o finanční podporu:

Finanční příspěvek může být poskytnut žadateli v následujících kategoriích:

A) Dotace na podporu celoroční kulturní činnosti – finanční objem 1 020 000 Kč

B) Dotace na realizaci kulturních akcí a projektů – finanční objem 2 000 000 Kč

C) Dotace na reprezentaci města na akcích krajského, republikového nebo mezinárodního charakteru – finanční objem 300 000 Kč

D) Dotace na akce mimořádného významu pro SMÚ – finanční objem 717 000 Kč

 

19. Poskytnutí dotací v roce 2020 – oblast Senioři 

Rada města Ústí nad Labem schválila dotace z programu pro seniory takto: 

A) Svaz tělesně postižených v ČR na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí Návštěva zámku Stekník u Loun ve výši 8 800 Kč 

B) Svaz tělesně postižených v ČR na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí Tradiční Martinské posezení ve výši 10 500 Kč 

C) Ústecký Arcus na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí Aktivizačně-rekondiční pobyt Hrabětice, Jizerské hory ve výši 20 000 Kč 

D) Svaz tělesně postižených v ČR na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí Předvánoční posezení u Kastnerů (Trmice) ve výši 8 000 Kč.

 

20. Generálním partnerem akce Ústecké Vánoce 2020 je Spolek 

Město získalo partnera na akci Ústecké Vánoce 2020. Radní schválili spolupráci se Spolkem pro chemickou a hutní výrobu, která spočívá v poskytnutí sponzorského příspěvku ve výši 300 000 Kč k realizaci akce Ústecké Vánoce a následného propagování Spolku jako generálního/hlavního partnera akce na všech propagačních materiálech k akci a v místě konání akce během produkce. Sponzorský příspěvek bude využit na zajištění technického zabezpečení akce (především zajištění úklidu akce) a na propagaci akce. Tradiční městská akce Ústecké Vánoce se uskuteční (pokud to umožní epidemiologický stav) od 29. 11. do 23. 12. 2020 na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem. Společně s vánočními trhy bude probíhat i měsíční doprovodný program v podobě tematických dnů (hudební a divadelní představení, workshopy a další).

22. Dotace Severočeskému divadlu 

Severočeské divadlo získalo dotaci v celkové výši 50 000 Kč z oblasti kultury na slavnostní koncert. Severočeské divadlo již tradičně pořádá slavnostní koncert, v minulosti k výročí vzniku Československé republiky. V letošním roce by se tento koncert uskutečnil k 17. 11. 2020 v budově Severočeského divadla Ústí nad Labem.

Na programu koncertu bude: 

 • Bedřich Smetana – předehra a árie z opery Libuše; symfonická báseň Vltava 
 • Antonín Dvořák – árie Rusalka; předehra Můj domov 

Z dotace budou hrazeny náklady na: 

 • autorské honoráře sólistů 
 • autorské honoráře externích výpomocí orchestrálních hráčů 
 • zapůjčení notového materiálu 
 • poplatky za provedení děl 
 • propagační materiály

 

27. Financování projektové dokumentace na vybudování bezbariérového přístupu do parku a nákupní zóny (přemostění ulic Hoření a Krušnohorské) 

Rada města vyčlenila z investiční rezervy rozpočtu finančního odboru částku 4 500 000 Kč na akci Vybudování bezbariérového přístupu do parku a nákupní zóny (přemostění ulic Hoření a Krušnohorské) – na zpracování projektové dokumentace (studie, po jejímž schválení bude vyhotoven projekt k povolovacímu řízení). Vzhledem k předpokládanému rozvoji lokality podél ulice Hoření na Severní Terase (rekonstrukce budovy UJEP, plánované nové bytové domy) je nutné toto území řešit v kontextu prostorové návaznosti pěšího propojení, a to především k nákupnímu i sportovnímu centru a do centrálního parku na Severní Terase včetně návrhu překonání ulic Hoření a Krušnohorská. Překonání těchto dopravních komunikací by mělo být řešeno vybudování přemostění, které zajistí přirozené a komfortní, tedy i bezpečné a bezbariérové propojení veřejného prostranství. Zahájení projektové přípravy je zároveň podmínkou, aby mohl být tento projekt podpořen v rámci nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace z Integrované regionálního operačního programu (IROP) po zahájení programového období 2021–2027, kdy by následně mohlo dojít k získání dotace ve výši až 85 % z celkových způsobilých výdajů. 

32. Souhlas se zřízením odloučených pracovišť MŠ U plavecké haly 

Od července 2020 probíhá rozsáhlá rekonstrukce budovy Mateřské školy U plavecké haly s cílem rozšířit mateřskou školu ze čtyř tříd na pět tříd. Předškolní vzdělávání a stravování dětí MŠ se bude ve školním roce 2020/2021 na třech odloučených pracovištích:

 • Horní 195, Ústí nad Labem (v budově Mateřské školy Pastelka) 
 • Školní 820/17a, Ústí nad Labem (součást Základní školy Vojnovičova) 
 • České mládeže 230/2, Ústí nad Labem (v budově Fakultní ZŠ České mládeže), což schválila rada města.

Předškolní vzdělávání a stravování na výše uvedených odloučených pracovištích bude probíhat do 31. 8. 2021. Nová místa pro poskytování předškolního vzdělávání a školního stravování MŠ UPH budou zřízena zápisem do Rejstříku škol a školských zařízení, který vede Krajský úřad Ústeckého kraje. 

 

 

 

 

 

Romana Macová 

tisková mluvčí  

Magistrát města Ústí nad Labem 

Velká Hradební 2336/8 

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz