image

TISKOVÁ ZPRÁVA

06.10.2020

Rady města Ústí nad Labem 5. 10. 2020 

 

3. Účelová neinvestiční dotace pro městské obvody na volby v říjnu 2020 

Rozpočtové opatření finančního odboru – zapojení účelové neinvestiční dotace z Ministerstva financí ČR v celkové výši 3 026 000 Kč schválila rada města. Peníze budou použity na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstva kraje, konaných ve dnech 2. a 3. října 2020.  

 • MO město 1 381 900 Kč  
 • MO Severní Terasa 600 800. Kč  
 • MO Neštěmice 583 800 Kč  
 • MO Střekov 439 500 Kč

Neinvestiční část výdajového rozpočtu správního odboru byla zvýšena o částku 20 000 Kč. 

 

4. Veřejná zakázka na rekonstrukci komunikace Na Spálence včetně odvodnění kanalizačního potrubí z Plaveckého areálu Klíše 

Radní schválil vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na rekonstrukci komunikace Na Spálence včetně odvodnění kanalizačního potrubí z Plaveckého areálu Klíše – zhotovitel stavby s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 19 430 000 Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení. Předmětem zakázky je vybudování kanalizačního potrubí pro odvod odpadních vod z provozu Plaveckého areálu Klíše do vodoteče. Zbytkové vody z technologie bazénů a dešťové vody ze zpevněných ploch a střech budou akumulovány ve venkovní části areálu Klíše v již vybudovaných jímkách a pomocí čerpadel budou odváděny do výtlakového kanalizačního potrubí se zaústěním do uzavřeného koryta Klíšského potoka v Masarykově ulici. Trasa kanalizačního potrubí bude vedena ulicemi Na Spálence, Štefánikova, Beethovenova a Masarykova. Lhůta výstavby bude 12 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy. 

 

8. Finanční zajištění akce Hromadný parking Přístavní 

Rada města Ústí nad Labem po projednání schválila finanční zajištění parkingu Přístavní v celkové výši 4 398 710 Kč, a to převodem prostředků z vlastních fondů hospodářské činnosti, tedy z prodeje pozemků.  Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem má v současné době připravenu k realizaci stavbu Hromadný parking Přístavní. Jedná se o úpravu a rozšíření plochy v prostoru po bývalém Autobazaru Jelínek mezi silnicí I/30 (ul. Přístavní) a tělesem dráhy Praha – Děčín. Součástí stavby je demolice přilehlého objektu, rozšíření a úprava stávající plochy, úprava příjezdové komunikace, přeložky inženýrských sítí, nové odvodnění plochy a příprava pro závorový systém. Vydaná jsou všechna potřebná správní rozhodnutí. Realizací stavby dojde k navýšení parkovací kapacity v docházkové vzdálenosti od centra města o 90 parkovacích stání (85 stání + 5 stání pro osoby se zdravotním postižením). Po finančním zajištění stavby bude proveden výběr zhotovitele formou veřejné zakázky tak, aby stavba mohla být realizována co nejdříve. 

 

9. Zvýšení nájemného ve služebních bytech  

Statutární město Ústí nad Labem má v současné době k dispozici 60 služebních bytů, přičemž 31 z nich (Resslova, Hrnčířská, Vojnovičova) je přímo ve správě jednotlivých odborů a příjem z nájemného je součástí VHČ města. Jeden z těchto bytů je vyčleněn jako krizový. Celková výměra bytů v Resslově ulici je cca 1 350 m2. Ve správě jednotlivých příspěvkových organizací je 29 bytů a nájemné tvoří příjem do jejich rozpočtu. Nájemné ve služebních bytech činí v současné době 29,47 Kč/m2, což je cena hluboko pod hranicí tržního nájemného, i pod hranicí nájemného, které mají městské obvody stanovené v obecních bytech. Naposledy bylo nájemné zvyšováno v roce 2010. Schváleno je proto nové nájemné ve služebních bytech ve výši 60 Kč/m2/měsíc. Stanovená výše nájemného se vztahuje na smluvní vztahy uzavírané ode dne schválení tohoto usnesení. Zvýšení nájemného ve služebních bytech na 60 Kč/m2/měsíc bude u smluvních vztahů, jejichž platnost je delší než 1 rok, za podmínky dohody s nájemníkem, s účinností od 1. 1. 2021.

 

10. Dotace z fondu rady města

Rada města schválila dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem. Podporu obdrží:

 • a) Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR na projekt Zajištění služeb oblastní odbočky SONS Ústí nad Labem ve výši 50 000 Kč
 • b) KULT na akci Loď Tajemství Divadla bratří Formanů ve výši 30 000 Kč
 • c) Mgr. Ema Hubáčková na akci Pocta profesorce Jitce Švábové – 6. ročník ve výši 20 000 Kč
 • d) Romano Jasnica na akci Podpora trmické mládeže při organizaci akce Ústecko má talent ve výši 10 000 Kč.

 

16. Kotlíkové půjčky – schválení žádosti občana o poskytnutí návratné finanční výpomoci 

Rada města vzala na vědomí informaci o žádosti občana o poskytnutí návratné finanční výpomoci – Kotlíkové půjčky a doporučila Zastupitelstvu města Ústí nad Labem schválit poskytnutí půjčky. Zastupitelstvo dosud schválilo 23 žádostí o půjčky. V srpnu podal žádost další občan. Žádá o peníze na výměnu starého kotle za tepelné čerpadlo a splňuje podmínky poskytnutí půjčky ve výši 200 000 Kč.

 

17. Město získalo dotaci na územní studii krajiny 

Rada města vzala na vědomí informaci o poskytnutí finančních prostředků ve výši 131 890 Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR prostřednictvím Národního programu Životní prostředí na akci Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem realizovanou v letech 2017–2019. Akce je neinvestiční. 

 

18. Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2021–2030 

S návrhem dokumentu Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2021–2030 souhlasila rada města a uložila náměstku primátora Pavlu Tošovskému předložit návrh dokumentu ke schválení zastupitelstvu města. Radní zároveň vzali na vědomí návrh dokumentu Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Ústí nad Labem do roku 2030. Strategie představuje dlouhodobý koncepční dokument, který stanovuje vizi budoucího stavu, cíle, priority a konkrétní opatření pro podporu rozvoje města na období 2021–2030. Strategie je rozdělena na analytickou, strategickou (návrhovou) a implementační část. 

Základní tematické oblasti Strategie jsou:

 • Kvalita života a soudržnost obyvatel – zlepšení nabídky služeb města pro život jeho obyvatel a posílení soudržnosti jeho obyvatel.
 • Image města jako metropole regionu – kultivace veřejného prostoru, zkvalitnění využití vnějšího obrazu města a zvýšení atraktivity pro cestovní ruch.
 • Prosperita města – vzdělávání, inovace a posílení atraktivity města pro podnikání a investice.
 • Udržitelná mobilita – zajištění dostupnosti a dosažitelnosti města s ohledem na zájmy obyvatel, životního prostředí a finančních prostředků.

 

23. Změna organizační struktury 

Rada města schválila s účinností od 1. 11. 2020 změnu organizačního řádu MmÚ takto: 

 1. přesun 1 pracovního místa ze samostatného oddělení zprostředkujícího subjektu ITI do odboru dopravy a majetku,
 2. zrušení samostatného oddělení zprostředkujícího subjektu ITI,
 3. vytvoření 1 pracovního místa koordinátora zprostředkujícího subjektu ITI přímo podřízeného primátorovi města,
 4. stanovení počtu zaměstnanců v odboru dopravy a majetku magistrátu města na 30.

Město má zákonnou povinnost zajišťovat při svých investičních akcích tzv. technický dozor. Doposud byl tento dozor sjednáván externě, což se ukázalo jako nevyhovující z různých důvodů. Za poslední dva roky stál technický dozor města v každém roce více než 700 000 Kč, což je velmi nákladné. Proto pozice technického dozoru města bude umístěná na odboru dopravy a majetku. V rámci útlumu činnosti zprostředkujícího subjektu ITI ve stávajícím programovém období bylo zrušeno odd. ZS ITI a převedlo se jedno pracovní místo na odbor dopravy a majetku a pracovní místo vedoucí oddělení ZS ITI je zrušeno. V návaznosti na tuto změnu je vytvořeno pracovní místo koordinátora ZS ITI, které bude přímo podřízeno primátorovi města (souvisí s podmínkami projektu ITI). 
Počet zaměstnanců se k 1. 11. 2020 nemění.

 

 

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí

Magistrát města Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz