image

TISKOVÁ ZPRÁVA

13.08.2020

Rady města Ústí nad Labem 12. 8. 2020

 

2. Memorandum o sdílené vizi jezera Milada

Uzavření Memoranda o sdílené vizi jezera Milada mezi městem Ústí nad Labem a Palivovým kombinátem Ústí, Ústeckým krajem, městem Chabařovice, městem Trmice a obcí Řehlovice schválila rada města. Memorandum se má státi iniciačním počinem, vzorem pro nastavení přeměny území poškozeného těžbou hnědého uhlí v místo dobré pro život. Cílem nejsou konkrétní závazky jednotlivých členů Memoranda a finanční účast, ale vize ohledně daného území.

 

10. Odvodnění pod lanovkou

Rada města schválila rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku. Částka 216 600 Kč byla převedena na odvodnění pod lanovkou – Horní stanice, aby byla zajištěna bezpečnost strojní části lanové dráhy. Dopravní podnik města Ústí nad Labem provedl odvodnění v požadovaném termínu.

 

11. Prostředky z hospodářské činnosti putují zpět do oprav místních komunikací

Rada města Ústí nad Labem po projednání schvaluje rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku v celkové výši 1 743 000 Kč. Peníze jsou převedeny z vlastních fondů hospodářské činnosti zpět do oprav a rekonstrukcí místních komunikací a jejich součástí a příslušenství. Od měsíce května 2020 navíc zákonodárci novelou zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, uložili vlastníkům komunikací nové povinnosti na úseku technicky nezpůsobilých vozidel odstavených na veřejných komunikacích.

Finanční prostředky ve výši 400 000 Kč budou využity na platby nájmů za plochu pro odstavování technicky nezpůsobilých vozidel, jejíž zřízení si odbor dopravy a majetku zajistil v areálu PKÚ v Hrbovicích. Další finanční prostředky ve výši 1 053 000 Kč budou využity na posílení velkoplošných oprav chodníků v technologii ACO 8CH (asfaltobeton jemný). V této položce plánuje odbor dopravy a majetku na podzim letošního roku zrealizovat ještě velkoplošnou opravu částečně pojížděného chodníku v ul. Poláčkova, přičemž část finančních prostředků určených na tuto opravu ve schváleném rozpočtu města na rok 2020 byla v rámci restrikcí v důsledku krize kolem covid-19 krácena. Finanční prostředky ve výši 290 000 Kč budou použity na zpracování projektové dokumentace investiční akce „Připojení krematoria k MOS - PD“ pro připojení objektu krematoria k optické síti, které je třeba pro zajištění osazení kamerového systému, dálkového přístupu ke kremační peci, komunikaci mezi středisky Městských služeb, apod.

 

12. Schválení daru – pergola ve Vrchlického sadech

Rada města schválila přijetí daru, pergoly postavené ve Vrchlického sadech Klíše, v hodnotě 85 000 Kč od Mgr. Michaely Valáškové, a to v souvislosti s konáním soutěže „Ahoj, krásné Česko“. Pergola by měla sloužit pro potřeby veřejnosti, na obdarovaného přechází povinnost údržby a péče o pergolu.

 

15. Souhlas s realizací stavby Chabařovice - Jezero Milada, centrální kanalizace – vodovodní přípojky

Rada města schválila z hlediska vlastníka dotčených pozemků p. č. 1730/17, p. č. 1730/18, p. č. 1740/11, p. č. 1730/15 a p. č. 1730/14 v k. ú. Chabařovice vydání souhlasného stanoviska společnosti Palivový kombinát Ústí k realizaci stavby „Chabařovice – Jezero Milada, centrální kanalizace – vodovodní přípojky“, za podmínky, že před uložením do pozemků statutárního města bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti. Jedná se o výstavbu vodovodních přípojek v rekreační oblasti u jezera Milada. Pitná voda bude rozvedena celkem čtyřmi větvemi vodovodních přípojek o celkové délce 2 338 m. Jednotlivé větve budou realizovány v souběhu s centrální kanalizací v rekreační zóně.

 

17. Program pro poskytování víceletých grantů v oblasti kultury

Rada města schválila Program pro poskytování víceletých grantů v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v letech 2021–2022. Tento dotační titul by měl zajistit stabilitu a jistotu pořadatelů významných kulturních akcí ve městě na delší časové období a jeho vyhlášení je i v souladu s návrhem Kulturní koncepce města Ústí nad Labem 2021–2030.

Dotace může být poskytnuta žadateli v následujících kategoriích:

Dotace na akce mimořádného významu pro SMÚ – finanční objem 1 800 000 Kč/rok; dotace na celoroční činnost kulturních institucí – finanční objem 4 200 000 Kč/rok.

Návrhy a žádosti v tomto novém dotačním titulu bude projednávat pracovní skupina RM pro oblast kultury a volného času a následně budou předkládány ke schválení orgánům města. Dotace na dvouleté projekty (tzn. 2021–2022) se budou podávat pouze v tomto vyhlášeném dotačním programu k víceletému financování v oblasti kultury.

Součástí žádosti bude:

a) dramaturgický plán či programový záměr na každý rok zvlášť, který musí obsahovat

- celkovou koncepci činnosti/akce na období 2021 a 2022

- podrobný realizační/dramaturgický/výstavní atp. plán na rok 2021 a rámcový plán na rok 2022,

b) přehled realizovaných kulturních činností, akcí a projektů za rok 2018 a 2019 v rozsahu max. tři strany A4,

c) účetní uzávěrku za dvě předcházející účetní období (2018 a 2019); pokud organizace má zpracovanou výroční zprávu, bude i tato přílohou, a to za roky 2018 a 2019,

d) jmenovitý seznam všech dotací v oblasti kultury, které žadatel obdržel v předchozích dvou letech (2018 a 2019) z veřejných zdrojů.

Následovalo by uzavření smlouvy o poskytnutí víceleté účelové dotace. Tato smlouva bude schvalována spolu s návrhem rozdělení dotací v tomto dotačním programu.

Dotace bude poskytnuta na každý rok samostatně a v tomtéž roce musí být také využita. Nebude možné finanční prostředky převádět (ani částečně) mezi jednotlivými kalendářními roky.

Podmínkou pro vyplacení dotace bude její schválení v rámci rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem na daný kalendářní rok. Nebude-li rozpočet schválen v požadované výši, bude poskytovatel dotace oprávněn rozhodnout o snížení dotace příjemci v daném roce. O snížení dotace rozhodne poskytovatel do 60 dnů od schválení rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v daném roce. Toto ustanovení bude součástí uzavírané smlouvy tak, jako tomu bylo i v předchozím víceletém období.

 

18. Mimořádné sportovní dotace pro rok 2020

Podporu sportovních klubů a jednot kvůli zvýšeným provozním výdajům schválila rada města. Městský plavecký klub Ústí nad Labem obdrží 350 000 Kč, TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl plavání 280 000 Kč, USK PROVOD 105 000 Kč a Athletic Club Ústí nad Labem 120 000 Kč. Rada zároveň uložila náměstkyni primátora Věře Nechybové předložit dotace ke schválení zastupitelstvu města.

 

20. Jmenování ředitelky Mateřské školy Karla IV.

Rada jmenovala Bc. Michaelu Perglerovou ředitelkou Mateřské školy Ústí nad Labem Karla IV. 1241/4 s účinností od 1. 9. 2020. Do určeného termínu se přihlásily 2 uchazečky.

 

21. Jmenování člena dozorčí rady Činoherního studia

Po odstoupení BcA. Elišky Venglařové z funkce člena dozorčí rady Činoherního studia města Ústí nad Labem rada jmenovala nově členem dozorčí rady rada Petra Kuneše, a to s účinností od 1. 8. 2020.

 

25. Pořízení termokamer do domovů pro seniory

Nákup osmi termokamer za částku 766 000 Kč schválila rada města. Kamery budou instalovány v domovech pro seniory (Chlumec, Velké Březno, Dobětice, Krásné Březno, Bukov, Orlická – DPS i azylový dům) a také na ústeckém magistrátu. Budou fungovat jako další ochranný prvek proti šíření onemocnění covid-19.

 

29. Poskytnutí příspěvku na pořízení diskového žacího stroje

Zoo Ústí nad Labem získala za prodej vyřazeného kolového nakladače a malého lisu na balíky téměř 182 000 Kč. Rada města souhlasí s ponecháním těchto financí zoologické zahradě a navíc s poskytnutím investiční dotace ve výši 118 000 Kč. Za celkovou částku 300 000 Kč zoo pořídí čelně nesený diskový žací stroj.

 

30. Příspěvek na opravy interiéru Městských lázní

Rada města schválila poskytnutí příspěvku ve výši 680 000 Kč na pokrytí nákladů souvisejících s realizací 1. etapy oprav interiéru bazénového provozu v Městských lázních. V rámci této etapy dojde k opravám prostoru pod bazénem (reprofilace nosných konstrukcí), rozvodů TZB, povrchovým úpravám stěn a podlah, přespárování bazénové vany.

 

33. Podpoření sportovního turnaje handicapovaných

Rada města schválila poskytnutí daru ve výši 13 000 Kč pro organizaci ROSKA Ústí nad Labem. Ta pořádala v červnu turnaj ve hře boccia. Organizace sdružuje osoby s onemocněním roztroušené sklerózy mozkomíšní.  Boccia má podpůrné účinky na jejich zdravotní stav.

 

 

 

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí

Magistrát města Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz