image

TISKOVÁ ZPRÁVA

09.07.2020

Rady města Ústí nad Labem 8. 7. 2020

1. Přijetí dotace od Ústeckého kraje

Rada města schválila uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Ústí nad Labem a Ústeckým krajem k úhradě prvotních nákladů na řešení krizové situace způsobené epidemií koronaviru. Prvotní náklady v důsledku vyhlášení nouzového stavu byly vyčísleny na více jak 14 500 000 Kč, dotace od kraje činí 1 063 000 Kč.

 

2. Vybrán dodavatel „Revitalizace objektu Corso – PD – stavba“

Rada na základě doporučení hodnotící komise přidělila veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace objektu Corso – PD – stavba“ společnosti DigiTry Art Technologies s r.o., s cenou za projektovou dokumentaci ve výši 6 100 000 Kč bez DPH a celkovou nabídkovou cenou ve výši 7 058 000 Kč bez DPH. Přihlásilo se 7 uchazečů. Předmětem zakázky je návrh a příprava projektové dokumentace stavební části vnitřního a vnějšího využití objektu Corso tj. dvou vzájemně spojených budov, které jsou označeny písmeny „A“ a „B“ a zároveň poskytnutí podpory při souvisejících činnostech, zejména provedení autorského dozoru.

 

3. Dotace z ministerstva na program prevence kriminality

Rozpočtové opatření městské policie schválila rada města. Vzala na vědomí informace o přidělení dotací ministerstva vnitra na dva dílčí projekty programu prevence kriminality a schválila povinnou finanční spoluúčast. Na záznamové zařízení pro pohovorovou místnost sociálního odboru byla přidělena dotace 136 000 korun a na asistenty prevence kriminality město letos získalo 1,64 mil Kč.

 

6. Participativní rozpočet 2020 - pokračování hodnocení předložených projektů

Pokračování v hodnocení projektových návrhů participativního rozpočtu Ústečané společně z roku 2020 bez nároku na finanční prostředky schválila rada města. Finální realizace projektů v roce 2020 neproběhne. Radní uložili náměstkovi primátora Pavlovi Tošovskému předložit požadavek na finanční prostředky ve výši 5 mil. Kč pro projekty participativního rozpočtu Ústečané společně z roku 2020 do návrhu rozpočtu pro rok 2021. Vlivem vzniklé situace ohledně šíření koronaviru byl participativní rozpočet Ústečané společně v roce 2020 přerušen. Rada města odsouhlasila převedení projektových návrhů, které byly podány v roce 2020, do dalšího ročníku. Finanční prostředky z investiční rezervy na participativní projekty na rok 2020 byly využity na řešení vzniklé situace ohledně koronaviru.

 

11. Realizace hromadného parkingu v Přístavní dostala zelenou

Rada města schválila realizaci veřejné zakázky "Hromadný parking Přístavní“, schválena tak byla výjimka z usnesení rady, kdy byla v souvislosti s opatřeními v rámci nouzového stavu pozastavena realizace veřejných zakázek.

Stavba „Hromadný parking Přístavní“ je v současné době připravena. Jedná se o úpravu a rozšíření plochy v prostoru po bývalém Autobazaru Jelínek mezi silnicí I/30 (ul. Přístavní) a tělesem dráhy Praha - Děčín. Na tuto stavbu je zpracována kompletní projektová dokumentace a jsou vydána všechna potřebná povolení správních orgánů. Realizací uvedené stavby dojde k navýšení parkovací kapacity v docházkové vzdálenosti do centra města o 90 parkovacích míst (85 stání + 5 stání pro osoby se zdravotním postižením). Součástí stavby je i nově řešené odvodnění zpevněných ploch, úprava a doplnění veřejného osvětlení a příprava pro závorový systém. Rozpočtové náklady stavby činí 4 976 658,91 Kč bez DPH (6 021 757,35 Kč vč. DPH). Zakázka bude financována z výnosu z prodeje pozemků pod dálnicí D8 v Hrbovicích. V rámci stavby bude provedena i příprava pro závorový systém. Vlastní závorový systém bude následně dodán Městskými službami Ústí nad Labem.

 

14. Projekt Taxík Maxík

Zapojení statutárního města Ústí nad Labem do projektu Taxík Maxík schválili městští radní. Jedná se o projekt Nadace Charty 77 – Konta Bariéry a Senzačních Seniorů ve spolupráci se společností Česká lékárna holding – lékárny Dr. Max zaměřený na přepravu seniorů a handicapovaných občanů. Město, které se do projektu přihlásí a má zájem tuto službu provozovat, získá velkoprostorové vozidlo a městem vybraný provozovatel příspěvek na provoz v prvním roce. Ve města bude projekt provozovat Pečovatelská služba Ústí nad Labem. Jako nejvhodnější automobil byl vybrán Ford Connect Tourneo L2. Přeprava by měla být určená pro seniory starší 70 let a držitele průkazů ZTP a ZTP/P bez omezení věku, kteří mají trvalé bydliště na území města Ústí nad Labem. Finální smlouvy budou následně předloženy ke schválení.

 

15. Dotační program na podporu sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním

Schváleno bylo vyhlášení dotačního řízení na možnost získání finanční podpory z rozpočtu města v oblasti poskytování sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním 2021. Dotační program obsahuje podmínky, jaké musí žadatel o dotaci splnit a způsob jakým lze dotaci čerpat, kritéria pro hodnocení žádostí a pravidla pro vyúčtování čerpaných finančních prostředků. Součástí dotačního programu je harmonogram – časový plán jednotlivých fází dotačního řízení a procentuální rozdělení předpokládaného objemu finančních prostředků pro každý dotační titul. Program byl upraven zejména ve výpočtu konečného návrhu dotace, kdy byl stanoven horní limit maximální možné výše dotace v podobě navýšení návrhu finanční podpory maximálně o 15 % oproti výši poskytnuté dotace v předchozím roce. Dotační program v souladu s Komunitním plánem péče SO ORP Ústí nad Labem 2018-2021  upravuje tyto dotační tituly:

Sociální služby - jejich popis a způsoby financování jsou vymezeny zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Předpokladem jejich finanční podpory z rozpočtu města je registrace poskytovaných sociálních služeb a zařazení do základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje.

Činnosti na podporu rodiny - po přijetí výše zmiňovaného zákona se ocitly mimo rámec sociálních služeb a nelze je podle tohoto zákona finančně podporovat. Přesto je zájem a možnost podporovat tyto činnosti na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. Výzva bude zveřejněna 30 dní před vyhlášením, tzn. započetím přijímání žádostí, na úřední desce Magistrátu města Ústí nad Labem a na webových stránkách města. Pro žadatele bude zpřístupněno podávání žádostí na webových stránkách města Ústí nad Labem v elektronickém systému RISK od 1. 9. 2020 – 30. 9. 2020.

 

16. Dotace na letní kulturní akce

Podporu ve výši 37 500 Kč na akci Letní divadelní scéna 2020 obdrží Martin Beneš, stejnou částku obdrží i Lukáš Hönig na akci 3 večery s Miladou. Tyto dotace schválila rada města na základě posouzení pracovní skupiny v oblasti kultury a volného času. V rámci akce Letní divadelní scéna 2020 proběhnou čtyři představení v Letním kině Ústí nad Labem, v hlavních rolích se představí Simona Stašová, Rudolf Hrušínský, Václav Vydra, Petr Nárožný a další. Akce 3 večery s Miladou se uskuteční ve dnech 30. 7. – 1. 8. 2020 v prostředí jezera Milada a je zaměřena především na rodiny s dětmi a mladší cílovou skupinu. Mimo hlavní program (koncert, divadlo, kino) bude připravena i řada dalších doprovodných aktivit a atrakcí pro všechny věkové kategorie.

 

20. Účelový příspěvek na provoz zoologické zahrady

Poskytnutí účelového příspěvku na provoz Zoologické zahradě Ústí nad Labem ve výši 299 tisíc Kč na kompletní opravy střechy na stáji zeber schválila rada města. Jedná se o jednu z akcí, na které byla vytvořena rezerva (ZOO - investiční rezerva). Opravy jsou nutné vzhledem k havarijnímu stavu původní nevyhovující krytiny, která způsobila masivní zatékání do stájí a vedla k dalšímu poškozování vnitřních prostor.

 

22. Stanovení sankce ze smlouvy o dílo na akci „Havarijní opravy podlah v tělocvičnách

Radní vzali na vědomí informaci, že nabylo účinnosti odstoupení statutárního města Ústí nad Labem od smlouvy o dílo k podlimitní veřejné zakázce „Havarijní opravy podlah v tělocvičnách ZŠ E. Krásnohorské a ZŠ Stříbrnická“ uzavřené dne 2. 3. 2020 se zhotovitelem ROYAL TECH, a to z důvodu prodlení zhotovitele s prováděním díla. Rada schválila stanovení sankce za prodlení zhotovitele s dokončením díla ve výši 0,5 % z vysoutěžené ceny části díla vč. DPH za havarijní opravu podlahy tělocvičny ZŠ Stříbrnická, tj. z částky 1 179 789,33 Kč za 90 dní prodlení. Smluvní pokuta je 530 905,20 Kč.

 

24. Jmenování vedoucího odboru

Radní jmenovali na návrh tajemníka a v souladu se zákonem o obcích Ing. arch. Jana Malce do funkce vedoucího odboru územního plánování a stavebního řádu magistrátu s účinností od 1. 9. 2020. Do výběrového řízení se přihlásilo 7 uchazečů, z nichž 4 splňovali podmínky výběrového řízení.

 

26. Volný vstup pro děti z dětských domovů

Děti z dětských domovů Tisá, Severní Terasa a Střekov budou mít během prázdnin volný vstup na koupaliště Městských služeb Ústí nad Labem. Rada města pověřila ředitele organizace uzavřít v tomto smyslu smlouvy s dětskými domovy. Volný vstup se bude týkat skupin osmi až deseti dětí s doprovodem. Výměnou za tuto službu bude umístění reklamy Městských služeb na objektech dětských domovů.

 

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí

Magistrát města Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz