image

TISKOVÁ ZPRÁVA

17.06.2020

Rady města Ústí nad Labem 15. 6. 2020

 

5. Jednání o smíru v kauze Most přes řeku Labe pod Mariánskou skalou

Informaci o jednání o smírném řešení sporu ve věci Most přes řeku Labe pod Mariánskou skálou v Ústí nad Labem, které se uskutečnilo v budově Magistrátu města Ústí nad Labem 2. června, projednala rada města. Společnost Hutní montáže navrhla statutárnímu městu Ústí nad Labem uzavřít dohodu o mimosoudním vyrovnání, kterou by byl spor definitivně uzavřen, za podmínky vyplacení finanční kompenzace ze strany města ve výši 300 milionů Kč ve třech ročních splátkách s tím, že se jedná o částku odsouhlasenou představenstvem společnosti Hutní montáže a pokrývá veškeré žalované nároky včetně příslušenství. Primátor Petr Nedvědický radní informoval, že na schůzce vysvětlil, že nemá mandát od zastupitelstva překročit hranici 100 milionů korun. Pro vyřešení již 21 let trvajícího soudního sporu o doplatek za vícepráce na stavbě Mariánského mostu zůstávají otevřeny všechny varianty včetně vyrovnání formou jiné kompromisní částky nebo dalšího pokračování sporu. Souhrn všech nároků Hutních montáží vůči městu je 633 milionů korun. Úroky narůstají měsíčně o 2 miliony korun. Hutní montáže již dříve nabízely smír za částku 537 milionů Kč, kterou později snížily na 430 milionů Kč. Původně mělo město za stavbu mostu zaplatit 350 milionů korun. Smírný návrh Hutních montáží předloží primátor zastupitelstvu města.

 

6. Studie proveditelnosti - Regulační řád v Ústí nad Labem

Rada města vzala na vědomí zpracovanou Studii proveditelnosti - Regulační řád v Ústí nad Labem, který dle § 10 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, vydá obec pro případy vzniku smogové situace, bude-li to třeba. Regulační řád obsahuje opatření na omezení provozu silničních motorových vozidel. Regulační řád se pak nevydá, bude-li zřejmé, že omezení provozu vozidel v obci nemůže přispět ke snížení úrovně znečištění. Zpracovatelem studie, na kterou město získalo dotaci ve výši 1 000 000 Kč, bylo sdružení firem s názvem AF-EXPERT-CDV RR Ústí.

Zpracování studie bylo rozděleno do tří etap.

I. etapa – Analýzy kvality ovzduší ve městě a analýza dopravy ve městě.

II. etapa – Výběr oblastí vhodných k regulaci dopravy při smogových situacích a návrh opatření

snižujících úroveň znečištění během smogové situace.

III. etapa – Zhodnocení dopadů plánovaných regulačních opatření na úroveň znečištění – variantní rozptylová studie. Návrh nařízení obce o vydání regulačního řádu a návrh způsobu informování veřejnosti.

 

18. Pavilon primátů v ZOO Ústí nad Labem – projektová dokumentace

Schváleno bylo rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování ve výši 3,5 milionu Kč na zpracování projektové dokumentace na stavbu nového pavilonu primátů.

Vzhledem k výsledku kontrolního screeningu Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (dále jen EAZA) je v současné době prioritním projektem výstavba nového pavilonu primátů. Stávající pavilony primátů a orangutanů nesplňují stanovené normy mezinárodních chovných programů a mají zcela nevyhovující zázemí, především velice málo prostoru pro manipulaci a provádění běžných chovatelských činností. Nejrychlejším řešením kritické situace se jeví zpracování přímo projektové dokumentace bez předchozí studie či architektonické soutěže. Zahájení projektových prací umožní podat zprávu do EAZA o nápravě stavu zahrady, což je dalším krokem k navrácení plnohodnotného členství v této mezinárodní organizaci. Nový pavilon by měl být koncipován jako soubor vnějších a vnitřních expozic pro jednotlivé chované druhy primátů (orangutan bornejský, gibon bělolící, hulman jávský, makak kápový a další), zázemí pro ošetřovatele a sklady. Umístění vychází ze zpracovaného Plánu rozvoje Zoologické zahrady Ústí nad Labem na období 2018 – 2035.  Nový pavilon je navrhován v horní části zoologické zahrady vedle pavilonu slonů, v současném výběhu jelena sika vietnamského. Návštěvníkům by měl být umožněn vstup jak k vnějším výběhům, tak i k vnitřním expozicím v několika úrovních. Předpokládané náklady na realizaci nového pavilonu jsou ve výši 100 milionů Kč.

 

20. Město koupí elektrokola

Rada města Ústí nad Labem po projednání schválila rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 275 000 Kč na nákup elektrokol do cyklocentra Zanádraží, aby elektrokola byla k dispozici zájemcům v půjčovně kol na zbytek letošní sezóny.

 

27. Dotace na akce sportovního kalendáře

Rada přerozdělila finanční prostředky v rámci z dotačního programu v oblasti SPORTU na akce sportovního kalendáře. Pro rok 2020 činí výše finančního objemu této kategorie 1 000 000 Kč. Dotaci bylo možno poskytnout na realizaci konkrétní, krátkodobé a časově omezené akce/projektu uspořádané na území statutárního města Ústí nad Labem, v okolí jezera Milada, příp. dle charakteru akce i v blízkosti města (přírodní terén, skály, voda apod.).

Žádosti mohly být dvě v daném kalendářním roce, minimální výše jednotlivé poskytnuté dotace činí 20 000 Kč, maximální je 50 000 Kč. Doručeno bylo 64 žádostí, z toho bylo v průběhu dotačního řízení ze strany žadatele staženo 10 žádostí. 

Podpořeny jsou například BASTA CHEERLEADERS na BASTA akademii (25 900 Kč), Bicykl Team Ústí nad Labem na Ústí MTB CUP – seriál závodů horských kol (37 000 Kč), Česká streetballová federace na akci Severská Bitva 2020 – Francův memoriál (22 200 Kč).

 

29. Znovuotevření dotačních programů

Rada města schválila znovuotevření dotačního programu z Fondu Rady města Ústí nad Labem, dále programu pro poskytování dotací seniorům a znovuotevření dotačního program v oblasti sportu, a to na mimořádné žádosti na částečnou úhradu nájmů a energií sportovních klubů a jednot.

 

36. Podpora pedagogických pracovníků ve vyloučených lokalitách pokračuje

Rada města schválila odměny ředitelům škol za úspěšné plnění úkolů v rámci pilotního programu Podpora pedagogických pracovníků ve vyloučených lokalitách. Jde o finanční prostředky určené všem pedagogickým pracovníkům škol z rozpočtu zřizovatele na realizaci výše uvedeného pilotního programu, jehož cílem je pomoc při zajišťování kvalifikovaných pedagogických zaměstnanců pro základní školy, které se nacházejí v tzv. vyloučených lokalitách. Jedná se konkrétně o ředitele ZŠ Školní náměstí, ZŠ Hlavní a ZŠ a ZUŠ Husova, kteří do projektu byli zapojeni s ostatními pedagogy. Finanční obnos 3 000 korun pro každého učitele vyplácí školy měsíčně do platu, činnost ředitelů je v rámci projektu hodnocena pololetně.

V rámci programu se ředitelé škol podíleli například na zajištění distanční výuky v době nouzového stavu a zajištění jiných forem výuky (pracovní listy s úkoly, schránky ve vestibulu školy, telefon) pro žáky nedisponující potřebným IT vybavením.

 

39. Jmenování ředitele ZŠ Hluboká

Rada města na základě doporučení konkurzní komise jmenovala do funkce ředitele Základní školy Ústí nad Labem, Hluboká 150 Mgr. Miloše Hrušku.  Do výběrového řízení se přihlásili tři uchazeči.

 

44. Jmenování vedoucí odboru

Rada města jmenovala s účinností od 1. 9. 2020  Bc. Martinu Žirovnickou do funkce vedoucí odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic. Do výběrového řízení se přihlásili dva uchazeči.

 

47. Zrušení dotačních kategorií v oblasti sportu a volnočasových aktivit

Na základě situace způsobené pandemií koronaviru rada města Ústí nad Labem dne 14. 4. 2020 schválila pozastavení podávání žádostí do dotačních programů v oblasti sportu a volnočasových aktivit. Vzhledem k vývoji současné situace rada přistoupila ke zrušení některých dotačních kategorií v rámci programů v oblasti sportu a volnočasových aktivit:

  1. V rámci Programu pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2020  s účinností k 15. 6. 2020:

a)       Mimořádné sportovní výkony,

b)       Podpora sportovních aktivit handicapovaných sportovců,

c)        Mimořádné žádosti o dotaci – mimořádné žádosti nad rámec.

       2. V rámci Programu pro poskytování dotací v oblasti VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT v roce 2020 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem s účinností k 15. 6. 2020:

a) Akce zdravotně postižených osob.

 

51. Metropolnet, a.s. – schválení účetní závěrky za rok 2019

Schválena byla auditovaná účetní závěrka společnosti Metropolnet za rok 2019 a rozdělen byl na návrh představenstva společnosti Metropolnet zisk za rok 2019 ve výši 6 147 000 Kč následovně:

a) Převést 5 % zisku, konkrétně částku 307 350 Kč, do rezervního fondu společnosti,

b) Zbylých 95 % zisku, konkrétně částku 5 839 650 Kč, na účet nerozděleného zisku.

 

53. Oprava chodníku u Beach arény

Rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku, odboru městských organizací a školství a finančního odboru ve výši 300 000 Kč schválili radní na opravy chodníku v areálu Beach arény. Po provedení demontáže nafukovací haly byly zjištěny poškozené chodníky, které je potřeba z bezpečnostních důvodů co nejdříve opravit.

 

 

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí

Magistrát města Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz