image

TISKOVÁ ZPRÁVA

03.06.2020

Rady města Ústí nad Labem 1. 6. 2020

 

2. Zrušení komise prevence kriminality  

S ohledem na snahu o minimalizaci nákladů je ke dni 1. 6. 2020 zrušena i komise prevence kriminality, která byla v minulosti zřízena i z důvodu možnosti čerpání dotačních prostředků ze strany MVČR. Z metodiky MVČR nicméně vyplývá, že není rozdíl mezi komisí či pracovní skupinou.

 

6. Hospodaření města skončilo přebytkem

Závěrečný účet hospodaření města a účetní uzávěrku za rok 2019 projednali městští radní. Hospodaření statutárního města Ústí nad Labem skončilo s přebytkem. Celkové příjmy města po konsolidaci dosáhly 2,27 miliardy Kč. Výdaje města po konsolidaci představují 2,15 miliardy Kč. Vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši 114,6 mil. Kč vyrovnává oblast financování. Volné zdroje do rozpočtu roku 2020 činí k 4. květnu 2020 164,8 mil. Kč.

Splátka úvěru MmÚ v roce 2019 představovala celkem 102 mil. Kč. Ke konci roku 2019 bylo nesplaceno 858,6 mil. Kč. Rada města navrhuje použití volných zdrojů ve výši 164,8 mil. Kč k úpravám rozpočtu roku 2020 v důsledku poklesu daňových příjmů způsobených pandemií COVID-19. Závěrečný účet města a účetní uzávěrka budou předloženy ke schválení zastupitelům města.

 

5. Restrikce rozpočtu

V důsledku zhoršené ekonomiky ČR, a tím i daňových příjmů, přijala Poslanecká sněmovna v pořadí již druhý zákon č. 208/2020 Sb. o státním rozpočtu, kterým se snižují pro rok 2020 daňové příjmy státu i obcí. Daňovou kalkulačkou byly pro město Ústí nad Labem vyčísleny předpokládané daňové výnosy ze sdílených daní v roce 2020 v úhrnné výši 1 300,8 mil. Kč před doporučeným krácením o 5 %. Po přepočtu na 95 % lze pro rok 2020 počítat s předpokládanými daňovými výnosy sdílených daní v úhrnné výši 1 235,7 mil. Kč. Oproti původnímu SR pro rok 2020 schváleného v ZM v prosinci 2019 v úhrnné výši 1 484,7 mil. Kč to představuje pokles o 249 mil. Kč. Do daňových příjmů se zahrnují i příjmy z hazardu, u kterých se dle výše zmíněného zákona č. 208/2020 Sb. o státním rozpočtu předpokládá pokles o dalších 7,6 mil. Kč.

Město tedy očekává výpadek 257,5 mil. Kč. Rozhodnutím rady došlo ke snížení jednotlivých položek a doplnění úspor, tím se podařilo dospět ke zreálnění letošního rozpočtu.

 

7. Dodávka silové elektřiny

Rada města schválila vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky s názvem Dodávka silové elektřiny pro veřejné osvětlení Ústí nad Labem s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 7,84 mil. Kč bez DPH, a to formou jednacího řízení bez uveřejnění nákupu dodávky na komoditní burze, přičemž dodávky silové elektřiny budou poskytovány na dobu určitou – od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021.

 

8. Bazén v jeslích opraví METALL QUATRO

Rada města rozhodla na základě doporučení hodnotící komise vybrat dodavatelem veřejné zakázky s názvem Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem – zhotovitel stavby účastníka řízení METALL QUATRO, s nabídkovou cenou ve výši 14 997 222 Kč bez DPH, který se umístil na prvním místě v pořadí a uzavřít s ním smlouvu na plnění shora uvedené veřejné zakázky. V případě, že vybraný dodavatel odmítne uzavřít smlouvu nebo neposkytne potřebnou součinnost k uzavření smlouvy, bude zakázka přidělena dodavateli, který se umístil na druhém (popřípadě třetím) místě v pořadí.

Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební úpravy ve stávajícím bazénovém centru pro plavání kojenců a batolat včetně nové bazénové technologie a přístavby pro rozšíření hygienického zázemí bazénu a skladu venkovních hraček. Součástí jsou i úpravy hygienického zázemí pro zaměstnance, šaten pro rodiče s dětmi a hlavního vstupu do bazénové části křídla C s možností jízdy s dětským kočárkem (nová rampa se schodištěm). Vybraný účastník je povinen dokončit plnění veřejné zakázky do osmi měsíců od písemné výzvy zadavatele k zahájení plnění.

 

10. Nesouhlas s rozšířením bioplynové stanice

S rozšířením bioplynové stanice Všebořice nesouhlasí rada města. Důvodem jsou četné stížnosti obyvatel na obtěžování zápachem při aplikaci hnojiva digestátu, ke kterému docházelo opakovaně v průběhu let 2018, 2019 i 2020 v Ústí nad Labem i v okolních městech a obcích na území Ústecka a Teplicka. Bioplynová stanice Všebořice byla spuštěna do provozu v roce 2013 a zpracovává v současné době zhruba 11 000 tun bioodpadů a cca 5 000 tun ostatních surovin (fytomasa, glyceríny) za rok. Rozšíření bioplynové stanice by znamenalo dvojnásobné zvýšení její kapacity, což je s ohledem na kvalitu životního prostředí nežádoucí. Rada současně žádá o posouzení vlivu záměru na životní prostředí z důvodu významného vlivu na veřejné zdraví – obtěžování zápachem nejen z vlastního provozu zařízení, ale i z aplikace a využívání digestátu a fugátu T.

 

14. Dar od Globusu

Globus ČR – hypermarket Globus v Trmicích – daroval městu dárkovou kartu ve výši 5 000 Kč. Dar je poskytnutý na nákup zboží pro děti v náhradní rodinné péči – na akce konané za účasti odboru sociálních věcí.

 

15. Schválené kotlíkové půjčky

Další žádosti občanů o poskytnutí kotlíkové půjčky schválila rada města. Projednala 18 žádostí o poskytnutí návratné finanční výpomoci v rámci programu Podpora výměny kotlů ve městě Ústí nad Labem – Kotlíkové půjčky. Jedna žádost byla zamítnuta z důvodu, že nemovitost, ve které měla být realizovaná výměna starého tepelného zdroje, se nachází mimo katastrální území města. Zbylí žadatelé splňují podmínky a vymění starý kotel za tepelné čerpadlo. Celková výše půjčky pro tyto žadatele dosáhla téměř 3,4 mil. Kč. Dotace bude projednávat zastupitelstvo.

 

17. Auditovaná účetní závěrka dopravního podniku

Rada města schválila v působnosti jediného akcionáře účetní závěrku společnosti za rok 2019.

Vygenerovaný zisk za rok 2019 v celkové výši 2 028 645 Kč bude rozdělen následujícím způsobem:

• část zisku ve výši 20 %, tj. 405 729 Kč, zaúčtovat v účetním období roku 2019 na sociální fond;

• část zisku ve výši 1 622 916 Kč zaúčtovat v účetním období roku 2019 na neuhrazenou ztrátu minulých let. Dle zprávy auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31. 12. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy.

 

18. Změny v MHD od 1. července 2020

Rada schválila znění dodatku č. 6 a 7 při poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících s cílem zajistit dopravní obslužnost provozováním trolejbusových a autobusových linek s účinností od 1. července 2020. Změny byly projednány se starosty jednotlivých obvodů a souvisejí se zprovozněním okružní křižovatky Nové Předlice, omezeny jsou nevyužité spoje na proložených současných linkách číslo 57 a 62.  V rámci těchto změn je zrušena přímá relace Mojžíř – Staré Předlice. Vzhledem k přesunu sociálních služeb na sídliště Pod Vyhlídkou (zejména pro seniory) je řešeno prodloužení vybraných spojů linky číslo 5 a zajištění přímé linky ke zdravotnickému zařízení Masarykovy nemocnice – realizace od 1. září 2020.  Dojde ke zlepšení dopravní obslužnosti linkou 27 v ulici Za Válcovnou a v oblasti Předlice Kolonie. Linka číslo 27 bude nově obsluhovat zastávku Kaufland na Klíši. Celkové počty kilometrů zůstávají zachované.

Autobusy:

Linka 2 beze změny

Linka 3 beze změny

Linka 5 úprava trasy – prodloužení vybraných spojů z Krásného Března na konečnou Pod Vyhlídkou, s intervalem 30/40 minut v pracovní dny, 60 minut ve volných dnech

Linka 7 beze změny

Linka 9 beze změny

Linka 11 beze změny

Linka 13 beze změny

Linka 15 beze změny

Linka 16 beze změny

Linka 17 úprava jízdního řádu – aby spoje obsluhovaly primárně průmyslovou zónu Předlice (zast.

Předlická), ostatní spoje budou převedeny na linku 27 a tím se dosáhne navýšení spojů v oblasti zast. Na Nivách – Za Válcovnou – Vozovna DP

oblast Brná / Církvice zůstává beze změny – obsluha linkami 17 a 27

Linka 18 beze změny

Linka 19 beze změny

Linka 23 beze změny

Linka 27 změna trasy v úseku Hraničář – Solvayova – Kaufland – V Besídkách - … - Za Válcovnou – Předlice Kolonie – Vozovna DP -…, zrušení obsluhy zastávky Klíšská

Linka nově obsluhuje zastávku Kaufland.

Dochází ke zvýšení spojů v oblasti Za Válcovnou a Předlice Kolonie.

Linka 41 beze změny

Linka 42 beze změny

Trolejbusy:

Linka 43 beze změny

Linka 46 beze změny

Linka 51 beze změny

Linka 52 zrušena – nahrazena novou linkou 61

Linka 53 úprava trasy – linka prodloužena z Mírové na konečnou Severní Terasa

Linka 54 beze změny

Linka 55 úprava trasy - celotýdenně zkrácena na Mírovou

Úsek Mírová – Severní Terasa zajišťuje v pracovní dny nově linka 53 + ve volné dny nová linka 61

Linka 56 beze změny

Linka 57 úprava trasy – linka přesměrována z Mojžíře /Mírového náměstí na Klíši

Linka 58 beze změny

Linka 59 úprava intervalu – ráno provoz v úseku Pod Vyhlídkou – Klíše, odpoledne pouze v úseku Klíše – Mírové náměstí

Linka 60 beze změny

Linka 61 nová linka v trase: Severní Terasa – Malátova – Mírové náměstí – Globus – Staré Předlice.

Každý druhý spoj bude zajišťovat obsluhu ze Severní Terasy do Starých Předlic/Globusu.

Ostatní spoje budou končit u Divadla s možným přestupem na linku 62 ke Globusu.

Linka 62 úprava linky – každý druhý spoj bude zajišťovat přímé spojení ze zastávky Karla IV. ke Globusu (zlepšení dopravní obslužnosti do obchodního centra)

Ostatní spoje budou končit u Divadla s možným přestupem na linku 61 ke Globusu.

 

36. Podpora 600 tisíc korun tradičnímu ústeckému půlmaratonu

Rada souhlasila s uzavřením dodatku smlouvy o spolupořadatelství při zajištění organizace Mattoni ½Maraton Ústí nad Labem, který řeší podporu akce ze strany města, a to ve výši 600 000 Kč. Podporu musí schválit zastupitelstvo. Závod je naplánován na 19. září 2020.

 

38. Dotace na mimořádné žádosti

Rada města schválila dotace na mimořádné žádosti v oblasti sportu. Podpořena částkou 20 000 Kč je Ústecká freeridová organizace na akci Reprezentace města – František Růžička. Souhlas rada udělila i podpoře ve výši 250 000 Kč na uspořádání zápasu ME v americkém fotbalu Česko – Rusko pro Českou asociaci amerického fotbalu, tato dotace podléhá schválení zastupitelstvem města.

 

42. Posouzení návrhu rozvoje Zoologické zahrady Ústí nad Labem

Zoo Praha byla požádána, aby posoudila návrh rozvoje Zoologické zahrady Ústí nad Labem na období 2018–2035. Posouzení rada města obdržela 11. května, jeho znění bere na vědomí a ukládá náměstkyni primátora Věře Nechybové předložit jej na zasedání zastupitelstva.

 

46. Rekonstrukce učebny přírodních věd

S poskytnutím návratné finanční výpomoci ve výši 3 400 000 Kč Základní škole Vinařská souhlasí rada města. Peníze jsou určeny na předfinancování investičních a neinvestičních nákladů souvisejících s projektem Komplexní rekonstrukce učebny pro přírodní vědy – obor fyzika, chemie a biologie, který je realizován v rámci dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj.

 

53. Peněžitý dar hasičům

Poskytnutí peněžitého daru ve výši 20 000 Kč jednotce dobrovolných hasičů na Střekově z rozpočtu kanceláře primátora schválila rada města. Peníze jsou určeny na pokrytí nákladů při aktivní pomoci při prevenci proti koronaviru.

 

54. Rada navrhuje přijetí revolvingového úvěru

Rada města schvaluje záměr pořízení nových investic nazvaných „Strategické investiční projekty a způsob jejich financování“ v úhrnné výši předpokládaných rozpočtových nákladů do 1 053 mil. Kč. Současně rada schválila záměr financování investičních výdajů formou nového revolvingového úvěru. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o úvěru do výše 1 053 mil. Kč s tou bankou, která nabídne úvěr za nejvýhodnějších podmínek při parametrech:

  • úvěr je možné použít od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2024 na projekty dle Přílohy

usnesení

  • veškeré přijaté dotace na předmětné projekty budou použity ke splácení

tohoto revolvingového úvěru

  • nesplacená část úvěru k 31. 12. 2024 bude překlopena na dlouhodobý investiční úvěr, který, bude splácen rovnoměrně měsíčně počínaje 31. 1. 2025 do 31. 12. 2034
  • úroky a případné poplatky za rezervaci rámce úvěru budou spláceny měsíčně

Tento návrh rada předloží k projednání zastupitelstvu.

Investičních projektů je 11, při rekonstrukci Corsa se plánuje zřízení kompletně nového operačního střediska městské policie včetně části datového úložiště, rekonstrukce služebny městské policie okrsku Neštěmice, zřízení sídla společnosti Metropolnet, zřízení části sídla organizace Městské služby, obnova částí objektu pro kulturu – kinosál, divadelní sál, kulturní sál, zřízení kryté střelnice pro městskou policii. Dalším projektem je objekt rektorátu, kde se počítá s vytvořením kompletního centra pro poskytování služeb v oblastí sociální a školství. V seznamu je také rekonstrukce objektu Čelakovského, kde vznikne 16 sociálních bytů a 17 dostupných bytů. V investičním plánu je zahrnuta ZOO. Nový pavilon by měl být koncipován jako soubor vnějších a vnitřních expozic pro jednotlivé chované druhy primátů (orangutan bornejský, gibon bělolící, hulman jávský, makak kápový a další), zázemí pro ošetřovatele a skladů. Umístění vychází ze zpracovaného plánu rozvoje zoologické zahrady na období 2018 – 2035.

Dalšími projekty jsou: Objekt magistrát, rekonstrukce ul. Výstupní, infrastruktura do škol, energetické úspory budov (školská a sociální zařízení), revitalizace sídlišť a úprava

vybraných křižovatek (ul. Sociální péče x vjezd do areálu krajské nemocnice, ul. Všebořická x ul. Lipová) včetně stavebních úprav a jejich doplnění světelnou signalizací.

 

 

 

 

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí

Magistrát města Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz