image

TISKOVÁ ZPRÁVA

06.05.2020

Rady města Ústí nad Labem 4. 5. 2020

2. Město požádá o odklad splátek u Komerční banky

Rada města požádá Komerční banku v souvislosti s ekonomickými dopady na příjmy města v důsledku pandemie COVID-19 o odklad pěti příštích měsíčních splátek sjednaných dle Smlouvy o revolvingovém úvěru č. 7310009200113 ze dne 27. 4. 2009 včetně dodatků. O těchto pět měsíců se posune splatnost tohoto úvěru, přičemž výše měsíčních splátek zůstane stejná jako dosud. Město platí měsíčně 4 117 912 Kč. Za pět měsíců by odklad splátek činil 20 589 563 Kč. Uvolněné peníze město využije jako zdroj do rozpočtu města v roce 2020, jakožto částečnou náhradu výpadku daňových příjmů v důsledku koronavirové situace.

 

6. Nákup ochranných prostředků pro městskou policii

Rada města schválila využití 433 960 Kč z rozpočtu kanceláře primátora v položce mimořádné výdaje na úhradu nákupu ochranných prostředků pro strážníky městské policie, kteří byli a jsou v přímém ohrožení nákazou COVID-19. Jde o ozonové generátory, antibakteriální prostředky, dezinfekce, roušky a respirátory.

 

8. Město získalo dotaci 50 tisíc korun

Město na základě žádosti získalo od Nadace ČEZ dotaci ve výši 50 000 Kč. Dotace je určena na provoz krizové linky magistrátu, která byla zprovozněna jako informační linka pro pomoc seniorům a jiným osobám, které hledaly informace či pomoc související s nákazou COVID-19.

 

11. Výjimka z usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 995/40R/20

V souvislosti s opatřeními v rámci nouzového stavu Rada města Ústí nad Labem pozastavila realizaci veřejných zakázek finančně krytých schváleným nebo upraveným rozpočtem. Radní aktuálně schválili další výjimky, realizovány budou následující akce:

A) Rekonstrukce komunikací Hynaisova a Štursova je dlouhodobě koordinována s rekonstrukcí sítí technického vybavení území, konkrétně pak s rekonstrukcí plynovodu a vodovodu. Rekonstrukce inženýrských sítí by měly proběhnout v druhé polovině letošního a v první polovině příštího roku. Rekonstrukce komunikací by měly na tyto akce plynule navazovat. Odhadované náklady na aktualizaci PD pro rekonstrukci těchto dvou ulic činí cca 1 200 000 Kč vč. DPH a jsou v rozpočtu města na rok 2020 pokryty v položce Projektové práce na akce ODM.

B) Stavba Sociální péče – světelné signalizační zařízení má řešit svízelnou situaci chodců u vstupu do nemocnice. Projektovou přípravu je nutné zahájit co nejdříve, neboť každý odklad v této záležitosti znamená prodlužování nebezpečné situace chodců u hlavního vstupu do nemocnice celokrajského významu.

C) Komunikace U Městských domů vykazuje takové vady, že není již lokálními výspravami opravitelná.

D) Rekonstrukce komunikací Školní, Návětrná, Vojnovičova je opět dlouhodobě koordinována s rekonstrukcí plynovodu, vodovodu a kanalizace. Rekonstrukce těchto sítí technického vybavení území skončí dle zpracovaného harmonogramu na konci prvního pololetí letošního roku. Rekonstrukce komunikací, jejichž součástí jsou i prvky pro zklidnění dopravy v dané lokalitě v těsné blízkosti ZŠ Vojnovičova a zvýšení počtu parkovacích míst, by měly na tyto rekonstrukce navazovat.

E) Odbor dopravy a majetku připravoval těsně před vyhlášením nouzového stavu veřejnou zakázku na nákup osmi elektrokol a čtyř náhradních baterií pro potřeby půjčovny kol cyklocentra Zanádraží. Tuto zakázku se však již nepodařilo vypsat. V tuto chvíli je záměrem realizovat alespoň omezenou část zakázky, a to nákup čtyř elektrokol (dvě dámská, dvě pánská) a dvou náhradních baterií tak, aby elektrokola byla alespoň v omezeném počtu k dispozici zájemcům v půjčovně kol na zbytek letošní sezóny.

F) Stroj na úpravu popela (kremulátor). Původní stroj byl v majetku nájemce krematoria.

 

15. Rozpočtové opatření ODM

Radní schválili rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 320 000 Kč na doplacení modernizace spalovací pece (celková cena zakázky na generální opravu kremační pece činí 3 812 640 Kč) a 79 900 Kč na doplacení nákupu cílové kamery pro Městský stadion ÚL (cena zakázky je 349 200 Kč).

 

17. Šeky na celoroční sportování dětí

Rada města Ústí nad Labem schválila poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2020 na Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky) a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:

a)        Český rybářský svaz, místní organizace Ústí nad Labem ve výši 28 000 Kč

b)        EHK karate club ve výši 47 000 Kč

c)        Jezdecký klub LIBERTAS Ústí nad Labem ve výši 16 000 Kč

d)        Karate klub Slovan Ústí nad Labem ve výši 17 000 Kč

e)        KST Apollo Ústí nad Labem ve výši 24 000 Kč

f)         Potápěči Ústí nad Labem ve výši 23 000 Kč

g)        SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Neštěmice ve výši 24 000 Kč

h)        T-CLUB BERUŠKY ve výši 29 000 Kč

i)         Tělovýchovná jednota Sebuzín ve výši 16 000 Kč

j)         TJ Lokomotiva Ústí nad Labem ve výši 10 000 Kč

k)        UNI SPORT CLUB ve výši 45 000 Kč

Dotace nad 50 000 Kč budou předloženy ke schválení zastupitelům, a to např. Athletic Club Ústí nad Labem ve výši 502 000 Kč, BASTA CHEERLEADERS ve výši 246.000 Kč, Fotbalový klub Český Lev Neštěmice ve výši 493 000 Kč, Městský plavecký klub Ústí nad Labem ve výši 231 000 Kč, USK PROVOD ve výši 831 000 Kč.

Do řádného termínu 13. 12. 2019 bylo doručeno 67 žádostí o dotaci (včetně šeků) a jedna žádost po termínu podání. Navrhovaný finanční objem poskytnutí dotací činí 9 734 000 korun.

Na základě schváleného Programu pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2020 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem byla v této kategorii podpory schválena hodnota šeku výkonnostního sportu ve výši 2 000 Kč a zájmové sportovní činnosti ve výši 1 000 Kč.

Dále byla rozšířena věková kategorie výkonnostního sportu od 8 do 21 let (původně 10–18 let).

Každé dítě má nárok na 2 šeky.

 

18. Poskytnutí investičního příspěvku Zoologické zahradě Ústí nad Labem

Rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 1 391 900 Kč schválila rada města. Konkrétně jde o 347 230 Kč na projekt ZOO - Projektová dokumentace na výstavbu expozice ptáků jihovýchodní Asie, 338 800 Kč na projekt ZOO - Projektová dokumentace na výstavbu expozice vodních ptáků a 705 870 Kč na projekt ZOO - Předprojektová dokumentace přestavby exotária. Všechny projekty jsou v souladu s vypracovaným návrhem rozvoje Zoologické zahrady Ústí nad Labem na období 2018–2035.

 

20. Vyhlášení výběrového řízení na ředitele MŠ Karla IV.

Radní města vyhlašují konkursní řízení na místo ředitele MŠ Karla IV. Rada jmenovala komisi pro konkursní řízení, v jejímž čele je Michal Ševcovic.

 

25. Další prominutí nájemného

Rada města 30. března 2020 schválila jako formu podpory podnikatelů a živnostníků prominutí nájemného odpovídající 2/12 ročního nájmu právnickým osobám nebo fyzickým podnikajícím osobám, jejichž činnost je omezena nebo přerušena vlivem nařízení vlády a je spojena s předmětem nájmu. Vzhledem k přetrvávání některých opatření v rámci preventivních kroků proti šíření koronaviru SARS CoV-2 a prodloužení současného nouzového stavu do 17. května 2020 radní rozhodli o opětovném prominutí nájemného odpovídající další 1/12 ročního nájemného, a to sportovním klubům, které využívají předmět nájmu k provozování sportovní činnosti. Celkové prominuté nájemné za 1 měsíc činí 52 157 Kč.

 

27. Další podpora ústeckých provozoven - úpravy obecně závazných vyhlášek

Rada města schválila dva návrhy úprav obecně závazných vyhlášek – o místním poplatku z pobytu a o místním poplatku za zábor veřejného prostranství. Cílem uvedené úpravy je ulevit provozovatelům od povinnosti hradit tyto poplatky a pomoci rozhýbat činnost podnikatelských subjektů ve městě. Legislativně technicky je nutné stávající vyhlášky zrušit (tím poplatková povinnost zanikne) a vydat vyhlášky nové s odloženou účinností. Návrhy budou předloženy k finálnímu schválení zastupitelstvu.

 

28. VIRTUAL CHARITY RUN přinesl městu 60 tisíc korun

Radní schválili přijetí finančního daru ve výši 60 000 Kč od Michala Neustupy, který pořádal charitativní akci Virtual Charity Run, díky níž v dubnu pomáhali lidé z celé České republiky pohybem. Účastníci mohli běhat kdekoli napříč celou zemí. Kdo nechtěl běžet, mohl jen přispět. Část výtěžku z akce je tedy určena městu na nákup tří generátorů ozónu pro Pečovatelskou službu Ústí nad Labem. Generátory ozónu budou použity k provádění dezinfekce služebních automobilů určených k rozvozu stravy, k převážení klientů a k dopravě pečovatelek ke klientům. Dále budou sloužit k provádění dezinfekce pomůcek a kancelářských prostor organizace.

 

 

 

 

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí

Magistrát města Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz