image

TISKOVÁ ZPRÁVA

15.04.2020

Rady města Ústí nad Labem 14. 4. 2020

 

1. Přijetí finančního daru od společnosti Geometry Prague

Rada města schválila přijetí peněžitého daru ve výši 47 500 Kč bez DPH od společnosti Geometry Prague za účelem nákupu techniky pro vzdálené měření teploty u vstupu do domovů s pečovatelskou službou. Geometry Prague je pořadatelem tradiční série závodů RunTour.

 

2. Rozpočtové řešení krizové situace v souvislosti s koronavirem

Vedoucí odborů Magistrátu města Ústí nad Labem po předchozím projednání s členy vedení města mohou ve své kompetenci nakoupit věci a služby k řešení krizové situace v souvislosti s pandemií koronaviru, a to i nad rámec stávajícího schváleného rozpočtu. Toto opatření schválili radní města. Radní zároveň schválili rozpočtové opatření finančního odboru a kanceláře primátora ve výši 5 000 000 Kč – zapojení volných prostředků a zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora o tuto částku v položce mimořádné situace.

 

3. Výběr dodavatele na revitalizaci objetu Corso – DPS – stavba

Rada města na základě doporučení hodnotící komise rozhodla o výběru dodavatele k zakázce Revitalizace objetu Corso – DPS – stavba. Vítězem se stala společnost Atelier 99, která nabídla cenu ve výši 8 640 000 Kč bez DPH. Hodnota realizovaného plnění nesměla přesáhnout 10 000 000 Kč bez DPH. Do výběrového řízení byli přihlášeni čtyři, jedna nabídka byla z důvodu nesplnění podmínek zadavatele vyloučena. Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je návrh a příprava projektové dokumentace stavební části vnitřního a vnějšího využití objektu Corso a zároveň poskytnutí podpory při souvisejících činnostech. Konkrétně se týká objektu Corso, dvou vzájemně spojených budov, které jsou označeny písmeny „A“ a „B“ a provedení aktualizace dokumentace s názvem Rekonstrukce a sanace pochůzných ploch CORSO.

 

4. Zrušení zakázky na rekonstrukci bazénu v jeslích a vyhlášení nové

O zrušení veřejné zakázky s názvem Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem rozhodli radní města. V rámci zadávacího řízení byla podána pouze jedna nabídka účastníka MARTIA. Účastník zadávacího řízení však nesplnil požadavky zadavatele v zadávacích podmínkách tím, že ve své nabídce překročil maximální cenu, kterou zadavatel stanovil v dokumentaci. Tento účastník byl proto z řízení vyloučen a rada zadávací řízení zrušila.
Rada současně vyhlásila novou podlimitní veřejnou zakázku s názvem Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 16 500 000 Kč bez DPH, a to za předpokladu, že nebude podán návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u ÚOHS.

 

5. Poskytnutí finančního daru k odlovu černé zvěře

Poskytování finančního daru ve výši 300 Kč/kus ulovené černé, který má snížit stavy černé zvěře na nehonebních pozemcích v Ústí nad Labem, schválila rada města. Dar mysliveckým spolkům je poskytován již od roku 2015, loni činil celkem 39 300 Kč za 131 kusů zvěře, nejvíce v roce 2017 – 47 700 Kč za 159 kusů zvěře.

Dar bude poskytován těmto spolkům:

 • Myslivecký spolek Labské stráně Malečov
 • Myslivecká společnost Nový Dvůr
 • Myslivecká společnost Němčí-Malečov
 • Myslivecký spolek CHVALOV - Přemyslovka
 • Myslivecký spolek Diana Ústí nad Labem
 • Myslivecký spolek Jedlová hora
 • Myslivecký spolek Chabařovice (nově)

 

9. a 13. Výjimky na realizace projektů

Město řeší ekonomické dopady koronaviru a rozhodlo se preventivně pozastavit investice. Rada města proto projednala pozastavení akcí finančně krytých schváleným nebo upraveným rozpočtem a aktuálně rozhodla o udělení výjimek pro několik projektů. Radní tak schválili realizovat projektové práce

a) Multifunkční sportovní centrum

b) Investiční rezerva OIÚP - PD

c) Větruše – volnočasové aktivity - PD

d) Posílení bytového fondu PD

e) Revitalizace bývalé budovy UJEP Hoření ul.

f) Projektové záměry v ZOO

g) Revitalizace Letního kina

h) Studie proveditelnosti variant lávky přes Labe

Dále rozhodli realizovat investiční akce

 1. Rekonstrukce komunikace Na Spálence (včetně odvodnění PHK)
 2. Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem,p.o.
 3. Rekonstrukce podchodu Kamenný Vrch

Tyto akce jsou zařazeny v investičním rozpočtu města na rok 2020 a jsou pro město významné a potřebné.

Výjimky byly uděleny i neodkladným akcím odboru dopravy a majetku:

 1. Drážďanská – zvýšení bezpečnosti u vstupu do ZOO. Jde o opakovanou zakázku na bezpečnostní úpravy včetně nasvícení přechodu pro chodce v ul. Drážďanská mezi parkovištěm a hlavním vstupem do ZOO
 2. Rekonstrukce komunikace Novoveská – PD. V ulici Novoveská byly provedeny geologické průzkumy, při nichž byly zjištěny svahové pohyby a současně jsou požadavky na kompletní rekonstrukci této komunikace. Projektová dokumentace bude koncipována tak, aby stavba byla rozdělena na jednotlivé etapy – stabilizace sesuvných území a 3 etapy vlastní rekonstrukce komunikace. Odhadované náklady na zajištění projektové dokumentace činí 1 800 000 Kč včetně DPH, akce je zařazena v investičním rozpočtu města na rok 2020.
 3. Habrovice úprava veřejného osvětlení – PD. Na základě výpovědi z opěrných bodů osvětlení od ČEZ Distribuce je zapotřebí vyhotovit projektovou dokumentaci, aby stávající oblast byla opět pokryta veřejným osvětlením.  Jedná se celkem o 14 svítidel a cca 650 metrů kabelové trasy podél hlavní komunikace procházející městskou částí Habrovice směrem na městskou část Strážky. Město tak zajistí náhradní osvětlení bez výpadku. Odhadované náklady na zpracování projektové dokumentace činí 132 470,80 Kč včetně DPH, akce je zařazena v investičním rozpočtu města na rok 2020 v položce Veřejné osvětlení – rozšíření.
 4. Brná, U Viaduktu. Je zapotřebí, aby stávající oblast byla opět zajištěna osvětlením a nezůstala po tmě. Jedná se celkem o cca 25 svítidel a cca 1100 metrů kabelové trasy. V současné době jsou na stožárech ČEZ Distribuce, a.s. nebo na jiných objektech namontovaná svítidla veřejného osvětlení společně s kabelovým vedením pro VO. Na to je zapotřebí vyhotovit projektovou dokumentaci. Rozpočtové náklady činí 140 263,20 Kč včetně DPH, akce není zařazena v investičním rozpočtu města na rok 2020.
 5. Beach Aréna - stavební úpravy okolí. V rámci investiční akce „Vybudování zimní přetlakové haly pro beachvolejbal“ nebyla zhotovena zábrana proti sesunutí okolního terénu kolem haly. Práce spočívají v odkopání rýhy kolem celého prostoru hřiště, vybudování opěrné zídky a osazení obrubníků, aby se zamezilo sesunutí okolního terénu a přilehlých chodníků. Rozpočtové náklady činí 279 540,86 Kč včetně DPH, akce není zařazena v investičním rozpočtu města na rok 2020.

 

14. Dočasné pozastavení vyhlášených dotačních programů

Rada města schválila dočasné pozastavení přijímání žádostí otevřených dotačních programů či kategorií a dočasné pozastavení schvalovacího procesu již podaných žádostí pro rok 2020 odboru kultury, sportu a sociálních služeb:

a)        Programu pro poskytování dotací v oblasti SPORTU

b)        Programu pro poskytování dotací v oblasti VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

c)        Program pro poskytování dotací seniorům

d)        Program pro poskytování dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem

Pozastavení je z důvodu vládních omezení, a pokud se tato uvolní, bude navržen nový postup pro realizaci, zejména na šeky pro sportující mládež.

 

23. Prevence v domovech pro seniory

Rada schválila doporučení pro domovy pro seniory zřizované městem, která řeší problematiku balíčků pro klienty od příbuzných a blízkých. Tyto balíčky obsahují jídlo, hygienické pomůcky a jiné potřeby seniorů, které přináší členové rodiny svým příbuzným. Bohužel ne všechny potraviny v těchto balíčcích lze dezinfikovat. Domovy by měly zajistit, aby balíčky obsahovaly jen balené zboží, které nepodléhá rychlé zkáze. Balíčky budou uloženy do místnosti, která k tomu bude vyčleněna, na dobu minimálně tří dnů. Dle Světové zdravotnické organizace je nutno všechny povrchy, které mohly být vystaveny nákaze, dezinfikovat. Dle WHO vir přežívá na různých typech povrchů od pár hodin po několik dnů. Z důvodu již zmíněné prevence je nutno všechno, co rodiny a blízcí klientů donesou do pobytového zařízení, dezinfikovat.
V návaznosti na toto omezení vůči klientům bude domovům pro seniory klientům nabídnuta sociální služba zajišťující celodenní stravu.

 

 

 

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí

Magistrát města Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz