image

TISKOVÁ ZPRÁVA

31.03.2020

Rady města Ústí nad Labem 30. 3. 2020

 

26. Prominutí nájemného téměř za milion korun

Na základě rozhodnutí Vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu a omezení volného pohybu osob došlo k omezení či přerušení některých podnikatelských činností. V souvislosti s tím vedení města schválilo jako formu podpory podnikatelů a živnostníků prominutí části nájemného právnickým a fyzickým podnikajícím osobám, které působí v objektech města.

Rada města schválila prominutí nájemného odpovídající 2/12 ročního nájmu (březen a duben) právnickým osobám nebo fyzickým podnikajícím osobám, jejichž činnost je omezena nebo přerušena vlivem nařízení vlády k nouzovému stavu, a tato činnost je spojena s předmětem nájmu. Celkové odpuštěné nájemné činí 943 496 Kč. Součástí rozhodnutí rady je neuplatnění doložek o možném zvýšení nájmů o průměrnou roční míru inflace za rok 2019, která byla vyhlášena Českým statistickým úřadem ve výši 2,9 %.

 

27. Řešení platby za stravné, družinu a předškolní vzdělávání ve školských zařízeních

Rada města Ústí nad Labem vzala na vědomí materiál pro příspěvkové organizace z oblasti školství (mimo DDM), a to ve věci problematiky nakládání s vybranými úhradami za předškolní vzdělávání, stravu a družinu, které souvisejí s obdobím krizové situace COVID–19. Všechny poplatky za neposkytnuté služby ve školských zařízeních zůstanou k dispozici pro další čerpání služeb, až se školská zařízení opět otevřou, případně budou rodičům vráceny. Rodiče o tyto peníze určitě nepřijdou. Konkrétní řešení bude záležet na podmínkách v daném zařízení i na dohodě s rodiči.

 

3. Pozastavení realizace akcí finančně krytých schváleným nebo upraveným rozpočtem

Rada města schválila, že se s ohledem na nastalou situaci a vývoj ekonomiky v ČR nebudou v souvislosti se šířením koronaviru až do odvolání realizovat veřejné zakázky na investiční akce s výjimkou zakázek:

  • které již probíhají,
  • nových zakázek na řešení havarijních stavů, kdy věc nesnese odkladu,
  • jejichž financování je realizováno prostřednictvím dotačních titulů.

Současně rada města uložila Ing. Rudolfu Jakubcovi připravit do 30. 4. 2020 ekonomickou rozvahu týkající se dopadů vládního opatření a zpracovat návrh na úpravu rozpočtu 2020.

 

11. Úspory přesunuty do rezervy

Rada města schvaluje rozpočtové opatření 525 140 Kč, kterým se do finanční rezervy přesunuly úspory vzniklé v důsledku modernizace světelného signalizačního zařízení křižovatek a přechodů pro chodce.

 

29. Zrušení participativního rozpočtu Ústečané společně v roce 2020

Rada města Ústí nad Labem zrušila participativní rozpočet Ústečané společně v roce 2020 a odsouhlasila převedení projektových návrhů od veřejnosti podaných z participativního rozpočtu v roce 2020 do dalšího ročníku. Vlivem vzniklé situace ohledně šíření koronaviru budou finanční prostředky z investiční rezervy na Participativní projekty na rok 2020 převedeny do rozpočtu finančního odboru, který tyto prostředky využije na řešení vzniklé situace.

 

4. Schválení kotlíkové půjčky občanům

Radní vzali na vědomí informaci o podaných žádostech občanů o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Ústí nad Labem – Kotlíkové půjčky a doporučili zastupitelstvu schválit poskytnutí návratné výpomoci na podporu výměny kotlů pro občany, kteří podali žádost. Od 1. 3. 2020 mohou občané podávat žádosti, k 20. 3. 2020 byly podány žádosti dvě, celkem na 400 000 korun.

 

8. Závlahový systém na vinici na Větruši

Rada schválila rozpočtové opatření ve výši 49 000 korun na vysoutěženou akci v rámci odboru dopravy a majetku na pořízení závlahového systému k zajištění závlahy vinné révy na vinici Větruše (120 hlav). Závlahový systém bude zprovozněn k zajištění sezóny 2020.

 

 

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí

Magistrát města Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz