image

TISKOVÁ ZPRÁVA

18.03.2020

Rady města Ústí nad Labem 16. 3. 2020

 

4. Vyhlášena zakázka na stavební úpravy MŠ U plavecké haly

Rada města vyhlásila veřejnou zakázku na stavební úpravy MŠ U plavecké haly s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 14 000 000 Kč bez DPH. Předmětem zakázky jsou stavební úpravy suterénu mateřské školy, kterými dojde k možnosti navýšení kapacity MŠ o jednu třídu, zateplení objektu, úpravy zpevněných ploch a okapových chodníků kolem objektu. První část zahrnuje provoz nové třídy MŠ včetně sociálního zázemí pro děti a pedagogický personál. Druhá část zahrnuje kuchyňský provoz včetně sociálního zázemí pro provozní pracovníky včetně skladového a sociálního zázemí pro kuchyňský personál, provoz prádelny a žehlení prádla s navazujícími sklady a sociální zázemí pro provozní pracovníky. V další fázi dojde k zateplení objektu a před objektem do prostoru zahrady bude chodník nově ze zámkové dlažby v původním rozsahu zpevněné plochy. Termín ukončení realizace stavby je stanoven nejpozději však do 31. 7. 2021.

 

6. Dodatek ke smlouvě o komplexním zajištění agend nucených odtahů

Statutární město Ústí nad Labem má od září 2015 s Dopravním podnikem města Ústí nad Labem uzavřenou smlouvu o komplexním zajištění agendy nucených odtahů. V současné době dochází k organizační změně, v rámci které bude Dopravní podnik města Ústí nad Labem kompletně zajišťovat agendu odtahů z důvodu překážek silničního provozu bez přítomnosti pověřené osoby zadavatele. V této souvislosti bylo nutné uvedené změny upravit i ve smluvním vztahu mezi zadavatelem a provozovatelem.

 

8. Habrovice - rekonstrukce panelové cesty - smlouvy o právu provést stavbu

Rada města schválila uzavření dvou smluv o právu provést stavbu Habrovice - rekonstrukce panelové cesty na částech pozemků v Habrovicích. Odbor dopravy a majetku má zpracovanou projektovou dokumentaci na tuto stavbu. Jedná se o rekonstrukci stávající panelové cesty. Na stavbu je v současné době podána žádost o vydání stavebního povolení. Stavba částečně zasáhne i na pozemky, které nejsou ve vlastnictví města. Aby bylo možno vydat stavební povolení, je nutné stavebnímu úřadu předložit uzavřené smlouvy o právu provést stavbu na uvedených pozemcích.

 

13. Prominutí zápůjčky - Collegium Bohemicum

S návrhem na prominutí dluhu společnosti Collegium Bohemicum vůči městu souhlasí rada města. Dluh spočívá v nesplacené jistině zápůjčky ve výši 1 075 290 Kč ze dne 21. 12. 2015. Poskytnutí bezúročné zápůjčky schválilo zastupitelstvo města za účelem úhrady odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně vyměřeného Finančním úřadem pro Ústecký kraj. Collegium Bohemicum vede v této souvislosti spor se svoji tehdejší ředitelkou Blankou Mouralovou kvůli porušení péče řádného hospodáře. Žaloba nebyla dosud soudem projednána. Blanka Mouralová zároveň vedla spor s Collegiem Bohemicem pro údajné trvání pracovního poměru, přestože si druhý pracovní poměr vytvořila sama se sebou, krajský soud pravomocně rozhodl v její prospěch. Se společností vede i další spor ve věci údajné půjčky 148 000 Kč, kterou měla Collegiu Bohemicu poskytnout. Vedení společnosti proto navrhuje uzavřít spory s Blankou Mouralovou smírem, neb není jasné, jak soudní řízení o vymáhání způsobené škody dopadne. Proto společnost požádala město o prominutí zápůjčky.

 

14. Vyhlášena výzva dotace pro seniory v celkovém objemu 200 000 Kč

Rada města vyhlásila výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci programu pro poskytování dotací seniorům v roce 2020. Celkový finanční objem dotačního programu pro seniory je 200 000 Kč. Subjekt, který požádá o dotaci, může podat max. 1 žádost na příslušný kalendářní rok s maximální výší požadované dotace 20 000 Kč.

Dotaci lze získat na podporu kulturních, sportovních, volnočasových a vzdělávacích aktivit pro seniory a též aktivit zaměřených na sociálně-zdravotní problematiku seniorů, podporu krátkodobých a jednorázových akcí seniorů pořádaných na území města Ústí nad Labem či v rámci významné reprezentace i mimo území města.

Uzávěrka došlých projektů je 30. 9. 2020.

 

16. Ředitelé škol zůstávají ve funkcích

Rada města rozhodla, že po ukončení šestiletého období ředitelů škol nevyužije v souladu se školským zákonem svého práva na vyhlášení konkursu na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky školy a ve funkcích zůstanou ředitelé škol: ZŠ Palachova, ZŠ Školní náměstí, ZŠ Vinařská, MŠ Větrná, MŠ Stříbrnická, MŠ Vojanova, MŠ Skalnička.

 

19. Nový ředitel Domova pro seniory Chlumec

Na základě doporučení výběrové komise jmenuje rada města od 1. 4. do funkce ředitele DS Chlumec Ing. Martina Strakoše. Do výběrového řízení se v řádném termínu přihlásilo devět uchazečů.

 

20. Poskytování dotací pro oblast ochrany obyvatelstva a likvidací mimořádných událostí

Program a výzvu pro poskytování dotace pro oblast ochrany obyvatelstva a likvidací mimořádných událostí schválili radní města. O udělení finančního příspěvku mohou požádat nestátní organizace, fyzické nebo právnické osoby, které mají sídlo či trvalé bydliště na území ORP Ústí nad Labem, jejichž aktivita je realizována na území ORP Ústí nad Labem a je zaměřena na občany ORP Ústí nad Labem. Komise životního prostředí při posuzování žádostí a následném rozhodnutí o výši poskytnuté dotace přihlíží zejména k potřebnosti aktivity, počtu zásahů při mimořádných událostech v předchozím roce. Finanční limit pro jednu žádost je 45 000 Kč, celkový objem finančních prostředků vyčleněných na podporu programu na rok 2020 je 220 000 Kč. Žádosti je možné podávat od 17. 4. 2020 do 22. 5. 2020.

 

27. Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem z vlastního podnětu

Vedení města doporučilo první změnu územního plánu, která v nejbližším možném termínu bude předložena k rozhodnutí zastupitelstvu města. Cílem této změny je možnost vybudování parkovacích míst tam, kde je to logické a snadné na realizaci. Jedná se o např. o změnu způsobu stání z podélného na příčné. V rámci následujícího postupu budou určeny i další skupiny, které je možné řešit drobnou změnou. Napraveny budou administrativní chyby, budou řešeny některé z požadavků občanů dle stanoveného klíče a ten bude představen na dalším jednání zastupitelstva města. Jedná se o návrh pro změnu u ploch, které jsou výlučně v centru města nebo na okraji sídlišť. V případě, že zastupitelstvo bude souhlasit s pořízením této změny, první nová parkovací místa můžeme očekávat v první polovině roku 2021.

 

28. Stavba pro pečovatelskou službu je přerušena

Objekt rada města schválila   odstoupení od smlouvy o dílo, jejíž předmětem je provedení stavebních úprav objektu pro pečovatelskou službu na adrese Neštěmická 795/37, K. Březno. Vybraný zhotovitel není technicky ani profesně schopen tuto zakázku realizovat v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo. Zhotovitel byl se zahájením díla v prodlení minimálně 21 dní, když k zahájení prací na díle mělo dojít dne 17. 2. 2020, ke zpětnému převzetí staveniště pak došlo dne 9. 3. 2020. S ohledem na situaci a charakter porušení smluvních závazků rada uplatnila sankce a povinnost uhradit 30 000 Kč pokutu a náhradu škody ve výši 21 417 Kč.

 

 

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí

Magistrát města Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz