image

TISKOVÁ ZPRÁVA

29.01.2020

Rady města Ústí nad Labem 28. 1. 2020

 

2. Vyhlášení veřejné zakázky Revoluční – velkoplošná oprava vozovky

Podlimitní veřejnou zakázku Revoluční – velkoplošná oprava vozovky v úseku Masarykova – Panská s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 1 900 000 Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení vyhlásila rada města. Radní zároveň schválili zadávací dokumentaci a jmenovali obálkovou a hodnotící komisi.

 

3. Veřejná zakázka Parkoviště Meruňková – velkoplošná oprava komunikace – výběr dodavatele

Na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce na velkoplošnou opravu komunikace na parkovišti Meruňková schválila rada města přidělení této zakázky dodavateli, který se umístil na prvním místě. Jde o společnost STRABAG s nabídkovou cenou ve výši 887 429 Kč bez DPH. O zakázku projevilo zájem devět uchazečů. Termín realizace je 15. 5. 2020. Předpokládaná hodnota zakázky byla 1 500 000 Kč.

 

4. Veřejná zakázka Rooseveltova – velkoplošná oprava komunikace – výběr dodavatele

Přidělení podlimitní veřejné zakázky Rooseveltova – velkoplošná oprava komunikace dodavateli STRABAG Praha 5 Jinonice za nabídkovou cenu 3,8 mil Kč schválila rada města. Termín realizace je do 30. června. Původně předpokládaná hodnota zakázky byla 5 900 000 Kč.

 

5. Vyhlášení veřejné zakázky Varovný informační systém obyvatelstva SO ORP Ústí nad Labem

Vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky Varovný informační systém obyvatelstva SO ORP Ústí nad Labem s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 27 000 000 Kč bez DPH formou otevřeného nadlimitního řízení schválila rada města. Datum ukončení výstavby má být nejpozději do 30. 11. 2021.

 

6. Vyhlášení veřejné zakázky CORSO – projektová dokumentace stavby

Rada města schválila vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky s názvem CORSO – PDD s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 10 000 000 Kč bez DPH formou otevřeného řízení. Radní schválili také zadávací dokumentaci. Předmětem zakázky je návrh a příprava projektové dokumentace stavební části vnitřního a vnějšího využití objektu Corso a zároveň poskytnutí podpory při souvisejících činnostech.

 

9. Program prevence kriminality města Ústí nad Labem 2020

Dílčí projekty z Programu prevence kriminality na místní úrovni města Ústí nad Labem na rok 2020 schválila rada města. Městská policie se programu účastní již od roku 1996. Rada schválila podání žádosti o státní účelovou dotaci z Programu prevence kriminality a podání žádosti o navýšení dotace pro asistenty prevence kriminality na období 2020 a 2021. Jedná se 4 projekty a navýšení platu pro asistenty MP:

Popis projektů

1. Záznamové zařízení pro SVM – realizátor Odbor sociálních věcí

Projekt spočívá v obnově stávajícího záznamového zařízení ve speciální výslechové místnosti v Ústí nad Labem. Současné záznamové zařízení je již nevyhovující, často poruchové, zastaralé a v budoucnu by jeho funkčnost selhávala častěji, což je při výslechu zvlášť zranitelných obětí trestných činů nežádoucí.

2. MP dětem 2020 – realizátor MP Ústí nad Labem

Projekt spočívá v celoročním mimoškolním působení a práci s dětmi a jejich rodinami (zejména rodiči) žijícími v prostředí ohroženém nežádoucími sociálně patologickými jevy. Projekt je zaměřen do lokalit ohrožených sociálním vyloučením. Obsahuje tři klíčové aktivity, které provádí asistenti prevence kriminality pod vedením strážníků preventistů – celoroční volnočasové působení formou sportovních a kulturních aktivit, dvě jednorázové sportovní soutěže a pobytový tábor.

3. Myslíme na Vás 2020 – realizátor MP Ústí nad Labem

Účelem projektu je přispět k ochraně seniorů a zdravotně handicapovaných spoluobčanů před trestnou činností, přestupky i bagatelní protiprávní činností. Projekt se skládá ze dvou klíčových aktivit: 1) Přednášky a besedy v klubech, domovech a zařízeních pro seniory a handicapované. 2) Setkávání a informování osob z cílové skupiny na veřejných místech. Cílem je zvyšování pocitu bezpečí cílové skupiny.

4. AMEN SAM AMALA – Jsme přátelé – realizátor Oblastní charita Ústí nad Labem Název projektu je z romštiny AMEN SAM AMALA – jsme přátelé. Účelem projektu je zrealizovat aktivity dlouhodobějšího charakteru, které by vedly k předcházení kriminality dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí (ohrožené sociálním vyloučením.) 1) Pravidelné sportovní aktivity, 2) letní pobyt, 3) interaktivní besedy na téma předcházení nežádoucím vlivům okolí, 4) výlety a návštěvy zábavních center, kulturních památek a turistických zajímavostí, 5) zahradnický kroužek, 6) vzdělávací aktivity.

5. Asistenti prevence kriminality 2019–2021 – realizátor MP Ústí nad Labem

Dle nastavení nových limitů MVČR, žádáme o navýšení superhrubé mzdy pro 6 stávajících asistentů prevence kriminality z 20 000 Kč na 22 000 Kč pro roky 2020 a 2021.

 

14. Příspěvek města na DSO Jezero Milada

Rada města schválila členský příspěvek statutárního města Ústí nad Labem Dobrovolnému svazku obcí Jezero Milada pro rok 2020 ve výši 375 215 Kč. Prostředky budou věnovány na předběžný plán aktivit:

  • Zorganizování 2 velkých celodenních akcí pro veřejnost
  •  Zahájení sezóny a Ukončení sezóny, zajištění soutěží, divadla, chemických toalet, inzerce, posílení veřejné hromadné dopravy, exhibice sportovních klubů a netradičních sportů, ZOO vláček, občerstvení a drobné dárky, tisk.
  • Zajištění promo předmětů a tiskovin – turistická známka, letáky, další dle potřeby.
  • Doplnění turistické infrastruktury – obnova informačních tabulí, opravy stávajícího mobiliáře, pořízení cykloboxů. Realizace studentského workshopu – předpoklad podpory Nadace ČEZ.
  • Údržba webových stránek www.jezeromilada.cz, vedení účetnictví svazku.

Další prostředky pro rozvoj oblasti jezera Milada budou získány z dotací a dalších zdrojů na základě poskytování administrativního servisu svazku městem v osobě tajemnice.

 

16. Akce Vesele do školy – žádost o dotaci z kraje

Rada města schválila podání žádosti o dotaci na projekt Vesele do školy v rámci dotačního programu Krajského úřadu Ústeckého kraje na podporu regionální kulturní činnosti. Zároveň bylo schváleno spolufinancování tohoto projektu ve výši 150 000 Kč. Akce Vesele do školy se koná první školní den v září a je zaměřena na školní děti všech věkových kategorií, pro které je přichystán pestrý doprovodný program k rozloučení se s prázdninami a zároveň k zahájení nového školního roku. Celkové výdaje jsou navrženy na 250 000 Kč včetně DPH.

 

18. Venkovní areál Plavecké haly Klíše – uzavření dodatku

Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci Venkovní areál Plavecké haly Klíše schválila rada města. Dodatek řeší stav, který byl před vznikem havárie na technologickém zařízení v přečerpávací stanici. V současné době se řeší příčiny havárie a zajištění omezení tlakových rázů při zavírání vypouštěcího potrubí z dnových výpustí plaveckého bazénu a eliminace tlakových rázů na výtlačném potrubí na filtry. Po předložení posudků specialistů na bazénové technologie a návrhu řešení projektantem bude nutná opatření s dopadem na finanční i časové změny řešit dodatkem č. 3 k smlouvě o dílo. Rozsah finančních prostředků bude znám za cca 14 dní.

 

20. Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jitřní – dopracování dokumentace na rekuperaci

Rada schválila dopracování projektové dokumentace na akci Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jitřní rozšířit i o technické řešení vzduchotechnických jednotek (rekuperace). V rámci úprav a dopracování projektové dokumentace vznikne jednotná dokumentace (dosud byly dvě – jedna na řešení energetické náročnosti objektu a druhá na přístavbu tělocvičny a družiny) vč. aktualizovaných výkazů výměr a rozpočtů dle současné cenové relace, která bude obsahovat: kontaktní zateplovací systém v rámci energetických úspor, přístavbu tělocvičny, upravené řešení nové družiny.

 

21. Alternativní zajištění dodávek tepla na území Střekova

Rada města po projednání schválila vydání souhlasného stanoviska společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. k uložení plynovodu na parc. č. 1270 v k. ú. Střekov a k rekonstrukci VS Tolstého. Tato akce je připravována jako alternativní zajištění dodávek tepla na území Střekova pro případ budoucích komplikací s dodávkou tepelné energie ze stávajících zdrojů v této části města. Rekonstrukce bude hrazena Tepelným hospodářstvím města Ústí nad Labem.

 

30. Darování pozemku včetně garáže v Předlicích

Garáž na pozemku p. č. 210 o výměře 18 m2 přijala rada města formou daru. Dne 16. 12. 2019 schválilo zastupitelstvo darování 14 pozemků s garážemi, jedná se tak už o 15. nevyužitelnou garáž s pozemkem, kterou město formou daru obdrží.

 

31. Smluvní pokuta – Krematorium Ústí nad Labem

Rada města schválila udělení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč společnosti Krematorium Ústí nad Labem, a to za každý den prodlení nezprovoznění druhé kremační linky dle ustanovení čl. VII. odst. 6. Koncesní smlouvy – správa a provoz krematoria Ústí nad Labem ze dne 2. 10. 2017.

Dle koncesní smlouvy se společnost Krematorium Ústí nad Labem zavázala do 24 měsíců od uzavření této smlouvy, tj. do 2. 10. 2019, realizovat na své náklady nákup a instalaci druhé kremační linky (pece).

A protože nebyla druhá kremační linka v uvedeném termínu zprovozněna, je statutární město Ústí nad Labem oprávněno po společnosti požadovat smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč a dále smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení do doby zprovoznění druhé kremační linky dle této smlouvy. Smluvní pokuta ve výši 100 000 Kč již byla společnosti vyfakturována. Společnost Krematorium Ústí nad Labem předala městu krematorium dne 11. 11. 2019. Smluvní pokuta ve výši 5 000 Kč se počítá za každý den prodlení do doby zprovoznění druhé kremační linky dle ustanovení čl. VII. odst. 6. Koncesní smlouvy – správa a provoz krematoria Ústí nad Labem SML1020555 ze dne 2. 10. 2017. Druhá kremační linka nebyla do ukončení nájmu dne 11. 11. 2019 zprovozněna. Celková výše smluvní pokuty činí: 40 dnů x 5 000 = 200 000 Kč.

 

33. Dotace pro Severočeské divadlo – mzdové prostředky

Radní schválili poskytnutí dotace ve výši 3 000 000 Kč z rozpočtu Odboru kultury, sportu a sociálních služeb určenou na částečnou úhradu mzdových prostředků zaměstnanců Severočeského divadla v roce 2020. Požadovaná dotace od statutárního města Ústí nad Labem by měla zčásti (ve stejné výši jako od Ústeckého kraje) pokrýt nárůst mzdových nákladů, ke kterému došlo kvůli nařízení vlády v předchozích letech.

 

34. Ples Severočeských patriotů město podpořilo

Rada města schválila poskytnutí individuální dotace ve výši 50 000 Kč z rozpočtu roku 2020 Odboru kultury, sportu a sociálních služeb – oblast kultury pro CRAZY Production. Podpora je na akci 11. Ples Severočeských patriotů. Jedná se o významný ples, který je neodmyslitelně spojený s městem Ústí nad Labem.

 

35. Rozděleno téměř 10 milionů nestátním sociálním službám

Zastupitelstvo statutárního města Ústí nad Labem schválilo 16. 12. 2019 v odboru kultury, sportu a sociálních služeb finanční prostředky určené na poskytnutí dotací v oblasti sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním, a to ve výši 9 869 000 Kč.

Žádosti o dotace byly podávány formou projektů dle dotačního programu města na podporu sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním 2020. Proces shromáždění a posuzování předkládaných projektů probíhal na základě harmonogramu přípravy a realizace dotačního programu. Dotační řízení bylo vyhlášeno zveřejněním dne 8. 7. 2019, přijímání žádostí v termínu od 2. 9. 2019 do 30. 9. 2019. Do dotačního řízení na rok 2020 bylo do dvou dotačních titulů podáno 38 žádostí od 31 subjektů poskytujících jednu či více registrovaných sociálních služeb, nebo služby blízké službám sociálním. V rámci těchto žádostí bylo tedy předloženo 76 jednotlivých projektů (služeb) žádajících o finanční podporu.

Do jednotlivých dotačních titulů byly podány žádosti v tomto počtu:

1. registrované sociální služby = 30 žádostí (68 služeb)

2. podpora rodiny = 8 žádostí

Z dotačního řízení byla vyřazena 1 žádost podána do dotačního titulu pro registrované sociální služby. Žádost byla vyřazena z důvodu porušení článku 5.1.1., a) I. Programu - oprávněnými žadateli o dotaci mohou být pouze právnické osoby poskytující sociální služby na území města Ústí nad Labem. Všechny žádosti, které splnily podmínky dotačního programu, byly věcně hodnoceny OKSS a následně dotačním výborem ve složení 4 zástupci KÚÚK, 10 členů Manažerského týmu, 9 členů Komise pro sociálně zdravotní problematiku a místní Agendu 21 (dále jen „KSZMA21“) a vedoucí odboru KSS. Finanční návrhy jednotlivých dotací byly propočítány dle vzorce stanoveného Programem. Na jednání Rady města Ústí nad Labem byl předložen protinávrh, který vychází z hodnocení dotačního výboru a reflektuje priority města stanovené v Programu. Zaokrouhlováním vypočtených částek bylo rozděleno 9 868 994 Kč. Prostředky tak získala např. Oblastní charita Ústí nad Labem, OPORA, Prosapia, Fokus Labe.

Podrobný přehled udělených dotací bude součástí usnesení rady.

Bude předloženo zastupitelstvu k projednání.

 

39. Konkursní řízení na ředitele Základní školy Hluboká

Rada města vyhlásila konkursní řízení na obsazení místa ředitele Základní školy Ústí nad Labem, Hluboká 150. Rada zároveň děkuje současné ředitelce Olze Polákové, která odchází po skončení školního roku do starobního důchodu. Současně rada jmenovala výběrovou komisi.

 

41. Poskytnutí peněžitých darů

Dary v celkové hodnotě 45 000 Kč na volnočasové aktivity dětí v dětských domovech schválili radní města. Konkrétně jde o Dětský domov a Školní jídelna se sídlem Truhlářova 16, Dětský domov a Školní jídelna se sídlem Tisá 280 a Dětský domov a Školní jídelna Ústí nad Labem se sídlem Špálova 2712/2. Každý z těchto domovů obdrží 15 000 Kč.

 

44. Rezignace na funkci vedoucího právního odboru

Z důvodu jmenování Mgr. Studenovského do funkce tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem k 1. 2. 2020 rada města přijala rezignaci Mgr. Studenovského na funkci vedoucího právního odboru magistrátu. Současně rada města schválila návrh na pověření Mgr. et Mgr. Novákové řízením právního odboru do doby jmenování nového vedoucího vzešlého z řádného výběrového řízení.

 

46. Pronájem prostor v bývalém rektorátu UJEP ČVUT

Radní schválili návrh pronájmu prostoru v objektu bývalého rektorátu UJEP Hoření ulici pro instituci České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, pracoviště Děčín. Jde o prostory v budově C v 1. NP o výměře 389,87 m2. Nájemné činí 50 Kč/m2/měsíc bez DPH, celkově tedy 19 493,50 Kč/měsíc, pronájem je na dobu neurčitou s účelem pronájmu na uskutečňování vzdělávací, vědecké, výzkumné, inovační, umělecké a tvůrčí činnosti veřejné vysoké školy. Uzavření smlouvy o pronájmu bude po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění záměru pronájmu.

 

49. Dotace pro MO Střekov

Rada města schválila poskytnutí 2 500 000 Kč MO Střekov z rozpočtového opatření FO – účelové neinvestiční a investiční dotace. Na opravy chodníků ve správě MO Střekov půjde 1 000 000 Kč. Na revitalizace hřiště Truhlářova také 1 000 000 Kč. Na revitalizace DH Olšinky 300 000 Kč. A na investiční akci MO Střekov – kontejnerová stání 200 000 Kč.

 

 

 

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí

Magistrát města Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz