image

TISKOVÁ ZPRÁVA

15.01.2020

Rady města Ústí nad Labem 13. 1. 2020

 

3. Střekovský obvod požádal o ponechání dotace na hřiště ve Svádově

O ponechání finančních prostředků účelově určených střekovskému městskému obvodu, ale v roce 2019 nedočerpaných, rozhodla rada města. Peníze jsou určeny na neinvestiční výměnu povrchu hřiště ve Svádově. Městský obvod Střekov požádal o ponechání nedočerpané dotace v rozpočtu městského obvodu Střekov pro rok 2020. Dotace byla poskytnuta z prostředků města jako účelová ve výši 1 075 000 Kč. Později byla dotace na základě navýšena o dalších 1 075 000 Kč. Celková výše poskytnuté dotace z města tedy činí 2 150 000 Kč.

 

4. – 9. Veřejné zakázky

Rada města rozhodla o přidělení veřejných zakázek na opravy ve školách, v zařízení sociálních služeb a údržbu květinových ploch:

4. Veřejná zakázka Oprava šesti sociálních zařízení na ZŠ Rabasova

Na základě doporučení hodnotící komise radní rozhodli o výběru nejvhodnější nabídky, kterou s cenou 2 360 000 bez DPH podala firma Bajger z Trmic. Nabídku podalo 7 uchazečů. Předmětem zakázky je oprava šesti zastaralých sociálních zařízení pro I. stupeň.

5. Veřejná zakázka Údržba květinových výsadeb v centru města Ústí nad Labem

Veřejnou zakázku na údržbu květinových výsadeb v centru města Ústí nad Labem přidělila rada společnosti TILIA Garden, která byla jediným uchazečem a předložila cenu 2 498 872 Kč bez DPH.

6. Veřejná zakázka Oprava střechy na ZŠ a MŠ Nová

Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky na opravu střechy na objektu Svatojakubská 52 ve Svádově, která je součástí ZŠ a MŠ Nová. Vítězná firma Severočeská stavební nabídla cenu ve výši 1 837 853 Kč bez DPH. Nabídky byly 2. Oprava zahrnuje kompletní rozebrání střešní konstrukce a konstrukce stropu 2. NP, které jsou dle statického posouzení v havarijním stavu. Termín realizace je od 27. 6. do 23. 8. 2020.

7. Veřejná zakázka Oprava čtyř sociálních zařízení na ZŠ Neštěmická

Tuto zakázku přidělila rada na základě doporučení hodnotící komise firmě Bajger s nabídkovou cenou 1 520 070 Kč bez DPH. Nabídek bylo 6. Termín realizace je od 30. 6. 2020 do 23. 8. 2020.

8. Veřejná zakázka na opravy podlah v tělocvičnách ZŠ E. Krásnohorské, ZŠ Stříbrnická Rada města rozhodla o přidělení zakázky společnosti ROYAL TECH, která nabídla cenu ve výši 1 997 933 Kč bez DPH. Nabídek bylo 10. Termín realizace je do 31. 3. 2020.

9. Veřejná zakázka na oprava 12 sociálních zařízeníDS Bukov

Zakázka byla přidělena firmě Bajger s nabídkovou cenou 952 341 Kč bez DPH. Nabídky byly 4.

 

10. + 11. Rada města vyhlásila dvě nové veřejné zakázky na opravy komunikací

10. Vyhlášení zakázky na 1. etapu opravy konstrukce chodníku v ulici Londýnská

Rada města schválila vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem Londýnská – oprava konstrukce chodníku – 1. etapa s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 680 000 Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení. Plnění této zakázky bude od 1. 5. 2020 do 30. 6. 2020.

11. Vyhlášení veřejné zakázky Za Válcovnou – velkoplošná oprava chodníku – 1. etapa. Radní schválili vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem Za Válcovnou – velkoplošná oprava chodníku – 1. etapa s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 700 000 Kč bez DPH.

V řešeném úseku bude odstraněna stávající konstrukce chodníku a stávající silniční a zahradní obruby. Následně bude provedeno osazení nových silničních a zahradních obrub do lože z betonu. Na konci úpravy (u příjezdu ke garážím) bude provedena bezbariérová úprava s varovným pásem. Doba plnění je od 1. 4. 2020 do 31. 5. 2020.

 

16. Dotační program Kotlíkové půjčky

V rámci přípravy procesu poskytování tzv. kotlíkových půjček pro občany města Ústí nad Labem schválila rada města pravidla pro poskytnutí návratné finanční výpomoci, formulář žádosti o poskytnutí kotlíkové půjčky a vzor veřejnoprávní smlouvy o návratné finanční výpomoci. Město v září 2019 podalo žádost o dotaci v rámci výzvy Státní fondu životního prostředí. Žádost již byla akceptována a v současnosti čeká na rozhodnutí ministra.  

 

21. Pronájem prostor bývalého rektorátu UJEP v ulici Hoření

Rada města schválila uzavření smlouvy o pronájmu prostor v objektu č. p. 3083/13. Cena pronájmu je 144 839 Kč/měsíc bez DPH. Pronájem je sjednán na dobu určitou do 31. 12. 2020 s možností uplatnění opce na prodloužení dvakrát o 12 měsíců. UJEP bude tyto prostory využívat do doby dobudování budovy na Klíši. Část 1. NP bude zároveň vypůjčena příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Tato část bude pronajata na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců.

 

24. Dohoda o ukončení nájemní smlouvy s Karlem Tippmannem

Uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy SML1021116 ze dne 8. 6. 2018 na pronájem části pozemku p. č. 441/16 o výměře 22 m2 v k. ú. Klíše s nájemcem Karlem Tippmannem ke dni 31. 1. 2020 schválila rada města za podmínky odstranění stavby v ulici Jateční č. p. 1038 na pozemku p. č. 1337/3 v k. ú. Klíše. Pan Tippmann požádal o ukončení nájemní smlouvy dohodou a zkrácení výpovědní lhůty na minimum z důvodu, že provozovna bude v prosinci 2019 odstraněna. Ve smlouvě je uvedena výpovědní lhůta 3 měsíce, která počíná plynout prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi, tj. ke dni 29. 2. 2020.

 

26. Jmenování členů městské rady seniorů

Rada města jmenovala členy městské rady seniorů na kalendářní rok 2020. Předsedkyní je Květoslava Čelišová. Dalšími členy, které navrhly jednotlivé seniorské kluby, jsou Milena Černá, Věra Franková, Ladislav Frodl, Jiří Dospěl, Eva Živnůstková, Milan Hons, Alena Pechová a Jiří Brodský. Tajemnicí je Lenka Jaremová. Cílem městské rady seniorů jsou doporučení adresovaná radě města směřující k aktivnímu životu seniorů, zejména společenskému, kulturnímu, vzdělávacímu ale i sportovnímu a k vytváření podmínek pro zdravé stárnutí a důstojné stáří.

 

27. Jmenování ředitelky Základní školy Vojnovičova

Rada města na základě doporučení konkurzní komise jmenovala od 1. 2. 2020 na místo ředitelky Základní školy Vojnovičova Mgr. Martu Maděrovou. Uchazeči byli 3.

 

29. Radní dali zelenou školám v podpoře dotovaných projektů na přírodní zahrady

Rada města souhlasila se zapojením 12 škol do výzvy č. 7/2019 „Přírodní zahrady“ vyhlášené Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR. Jedná se o oblast environmentální prevence. Cílem je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních a středních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. Školy by si tak mohly realizovat vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu nebo vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních pro podporu výuky ve venkovním prostředí. Podpora je fondem vyplacena ex post a to bezhotovostním převodem prostředků na účet příjemce uvedený ve smlouvě, na základě řádně doložených a odsouhlasených dokumentů. Termíny pro předložení žádosti je od 3. 2. 2020 do 31. 3. 2020, období realizace projektu je nejpozději do 31. 12. 2022. Minimální výše podpory na jeden projekt činí 100 000 Kč, maximální výše na jeden projekt činí 500 000 Kč, výše podpory na jeden projekt činí 85 % z celkových způsobilých nákladů.

Zájem o zapojení do projektu mají následující organizace:

- Fakultní základní škola České mládeže.

- Základní škola Anežky České

- Základní škola E. Krásnohorské

- Základní škola Hlavní 193

- Základní škola Neštěmická

- Základní škola Palachova

- Základní škola Vojnovičova

- Mateřská škola Rabasova

- Mateřská škola Keplerova

- Mateřská škola Stříbrnická

- Mateřská škola Větrná.

- Mateřská škola Vojanova

 

31. Zvýšení ceny nájemného z pozemků pro hrobová místa

Rada města stanovuje s účinností od 1. 3. 2020 výši nájemného z pozemků pro hrobová místa na území města Ústí nad Labem na částku 30 Kč/m2/rok. V současné době je nájemné stanoveno na úrovni 15 Kč/m2/rok a to už od roku 2005. Maximální cena stanovená Ministerstvem financí pro pozemky na území města Ústí nad Labem je 61 Kč/m2/rok.

 

34. Finanční dar pro prvního občánka roku 2020

Poskytnutí finančního daru ve výši 20 000 Kč schválila rada města. Dar bude poskytnut Lence Kapicové, zákonnému zástupci prvního občánka města Ústí nad Labem roku 2020, které se 1. 1. 2020 narodila v Masarykově nemocnici dcera Magdalena.

 

34. Vyhlášení výběrového řízení na ředitele DS Chlumec

Rada města vyhlašuje výběrové řízení na ředitele Domova pro seniory Chlumec. Odstupujícího ředitele Dušana Jahodu bude zastupovat zástupce ředitele Miroslav Urban do doby výběru nového ředitele, který by měl proběhnout do 1. 4. 2020. Rada současně jmenovala obálkovou i výběrovou komisi pro tuto činnost.

 

 

 

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí

Magistrát města Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz