TISKOVÁ ZPRÁVA

09.05.2019

Rady města Ústí nad Labem 6. 5. 2019

1. Vyhlášení veřejné zakázky na úpravy objektu v ulici Neštěmická 795/37

Rada města schválila úpravy objektu v ulici Neštěmická 795/37, Krásná Březno. Po kompletní rekonstrukci bude sloužit Pečovatelské službě jako zázemí pro terénní sociální službu. Dále zde bude fungovat např. půjčovna kompenzačních pomůcek, hygienické středisko pro klienty, prádelna, bezbariérové kontaktní místo sociálního poradenství nebo místo pro komunitní práci. Předpokládaná hodnota činí 12 500 000 Kč bez DPH. Finanční prostředky jsou v rozpočtu 2019 alokovány. V případě vyhlášení dotačního titulu MPSV pro oblast Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb, ze kterého by bylo možné financovat i tento projekt, město tuto žádost předloží.

 

5. Poskytnutí dotace na sport

Rada města vyhověla žádosti o poskytnutí dotace pro tyto subjekty:

BLADES Ústí nad Labem, na akci „Den s americkým fotbalem na Městském stadionu“.  Výše schválené dotace činní 43 000 Kč;

Už tam budeeem?!, na akci „T-Mobile Olympijský běh v Ústí nad Labem“. Výše schválené dotace činí 20 000 Kč.

 

6. Jmenování ředitelky Mateřské školy Pohádka

Po doporučení konkursní komise ze dne 17. 4. 2019 jmenovala Rada města novou ředitelkou Mateřské školy Pohádka Mgr. Lucii Hrubou. Do výběrového řízení se přihlásilo pět uchazeček.

 

8. Memorandum o spolupráci mezi městem Ústí nad Labem, Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně a Metropolnet, a. s.

Rada města schválila memorandum o spolupráci v oblasti informačních a komunikačních technologií. Cílem memoranda je užší spolupráce Univerzity J. E. Purkyně a města Ústí nad Labem.

Strany se mimo jiné zavazují:

  • vzájemně poskytovat odborníky pro práci svých orgánů;
  • spolupracovat ve využívání informačních a komunikačních technologií;
  • spolupracovat při získávání a realizaci projektů Evropské unie a z dalších zdrojů pro rozvoj UJEP a města Ústí nad Labem;
  • podílet se dle možností a zájmu na společné organizaci odborných a vědeckých konferencí a podporovat je svou účastí;
  • zvát své zástupce na vhodné prezentační a odborné akce, pořádané jednotlivými účastníky nebo pořádané společně oběma účastníky této smlouvy;

 

11. Dotace pro městský obvod Severní Terasa

Rada města vyhověla žádosti starosty MO Severní Terasa Jaroslava Šimanovského na posílení provozní dotace na mzdy veřejně prospěšných pracovníků. Důvodem je zvýšení minimální mzdy z 12 200 Kč v roce 2018 na 13 350 Kč v roce 2019, přičemž příspěvek z Úřadu práce ČR zůstal nezměněn. Radní proto schválili rozpočtové opatření ve výši 1 421 450 Kč na pokrytí navýšení mezd. Rada města je zároveň připravena projednat obdobné žádosti z ostatních městských obvodů.