TISKOVÁ ZPRÁVA

13.03.2019

Rady města Ústí nad Labem 11. 3. 2019

5. V Předlicích jsou nově přistaveny kontejnery

Rada města intenzivně řeší opatření ke zlepšení situace v průmyslové zóně v Předlicích. Řidiči kamionů lokalitu využívají k parkování a k přestávkám v jízdě a své odpadky vyhazují v okolí. Pro zlepšení situace se v lokalitě zdvojnásobil pohyb hlídek strážníků, strážníci jsou vybaveni terminálem na platbu pokut kartou. S operačním střediskem bylo projednáno, aby upozornění na špatné parkování či poškozování dopravního značení předávalo Policii ČR, která má účinnější nástroje. V další fázi byly pytle na odpadky ve stojanech nahrazeny 14 kovovými kontejnery o objemu 1 100 litrů, které se budou vyvážet dle potřeb, zatím s četností 1x týdně s předpokládanými náklady 100 tisíc korun. Úklid odpadků v zeleni provádí služba VPP, kterou zajišťuje ÚMO - město.

 

10. Akční plán 2019

Rada města schválila Akční plán - dokument, který popisuje postup hodnocení a doporučení seznamu projektových návrhů, které by měly být podpořeny z rozpočtu města. Hodnocení projektových návrhů probíhá dle schváleného postupu. Nejprve jsou projektové návrhy zařazeny do databáze projektových návrhů, poté hodnoceny podle jasně stanovených kritérií a předloženy k hodnocení veřejnosti, komisím města a finální seznam nejlépe hodnocených projektových záměrů radě města.

Akční plán je zároveň významným dokumentem, který je součástí platné Strategie rozvoje města 2015 – 2020. Velmi výrazně se podílí na jejím plnění. Projektové záměry proto musí být předkládány v souladu s cíli strategie. Akční plán pro rok 2019 je s podporou významných záměrů v roce 2019 a musí vycházet z možností rozpočtu města. Není proto možné finančně podpořit všechny projektové návrhy. I proto je v tomto dokumentu také doporučen seznam projektových návrhů, které by měly být podpořeny v dalších letech.

 

11. Demolice zdevastovaných obytných domů v ulici Na Nivách se urychlí

Poté, co město v roce 2017 odkoupilo nemovitosti v ulici Na Nivách, byla v loňském roce zahájena první část demolice řadové zástavby obytných bytových domů, a to s ohledem na kritický stavebně technický stav objektů. V současné době již byla ukončena etapa akce, která zahrnovala demolici 6 objektů včetně úplné likvidace a uložení veškerých odpadů z provedených demolic. Dle zadávací dokumentace byl stanoven předpokládaný termín zahájení následné etapy na září 2019. Vzhledem k upozornění autorského dozoru na nové skutečnosti a zhoršující technický stav konstrukcí objektů je nutné zahájit demolici v dubnu 2019, na čemž se město dohodlo se zhotovitelem. Uspořeno bude i přibližně 94 tisíc korun tím, že nebude vystaven plot a likvidováno je méně odpadu, než se předpokládalo.

Výstavbu objektů lze datovat do dvacátých let minulého století. Domy byly využívány pro bydlení až do počátku devadesátých let 20. století. Od tohoto data byly opuštěny a dále nebyly udržovány. Stavební konstrukce domů byla po dobu dvaceti let nepřetržitě vystavena působení klimatu. Některé objekty byly v období posledních pěti let zasaženy i požáry. V současné době je do objektů z bezpečnostních důvodů zakázán přístup.

 

12. Komunikaci a osvětlení ve Skoroticích navrhuje rada převzít

Rada města se na základě opětovných četných žádostí občanů žijících ve Skoroticích zabývala možným převzetím komunikací a zařízení veřejného osvětlení do správy města od Petra Ryšavého, který požádal o převzetí formou darování. Podmínky stanovené správcem sítě pro vložení veřejného osvětlení do majetku města byly splněny.

V případě schválení nabytí do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem bude příslušenství pozemků převzato na základě protokolu o odstranění závad, který bude součástí darovací smlouvy: Na základě místního šetření bylo zjištěno, že chodníky jsou zarostlé plevelem, tudíž bude nutno provést jejich odstranění s následným postřikem a odstranění zopakovat. Na dvou místech jsou ve vozovce položeny betonové prvky a ve spodní části vozovky je na chodníku uložena zámková dlažba. Dále je potřeba provést zkoušku funkčnosti dešťové kanalizace.

Odhadované náklady na provoz a správu veřejného osvětlení vč. elektrické energie jsou cca 71 tis. Kč/rok a na zimní údržbu a čištění komunikací cca 30 tis. Kč/rok. Jedná se o pozemky p. č. 899/237, 899/510, 899/511 a 899/536 v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem, což jsou ulice Lísková, Bezinková, K Dubině, Jílová, Trnková, V Lánech.

Již v roce 2016 rada města souhlasila s nabytím, zastupitelstvo města 6. 12. 2017 však nepřijalo usnesení. Rada města na základě doporučení majetkové komise nabytí doporučila schválit, rozhodující bude rozhodnutí zastupitelů.

 

16.+20. Nákup nemovitostí – krizový byt

Rozpočtové opatření ve výši 1 mil. Kč na nákup nemovitostí schválila rada města. Na základě rozhodnutí vedení města jde o uvolnění investičních prostředků na nákup krizových bytů.

Současně rada města schválila podání žádosti o dotaci na projekt „Nákup krizových bytů“ v rámci dotačního programu z Fondu Ústeckého kraje, který je mj. zaměřen na zlepšení životních a kulturních podmínek všech obyvatel a návštěvníků Ústeckého kraje. 

 

17. Město požádá o dotaci na oslavy 770 let královského města Ústí nad Labem

Podání žádosti o dotaci na akci „Oslavy 770 let královského města Ústí nad Labem“ z Fondu Ústeckého kraje schválila rada města. Zároveň rozhodla o spolufinancování akce ve výši min. 30 % s předpokládanými celkovými náklady akce ve výši 1 400 tis. Kč vč. DPH.

Město letos oslaví 770 let od povýšení na královské město. Statutární město Ústí nad Labem připravuje dvoudenní akci s názvem „Oslavy 770 let královského města Ústí nad Labem“. Výročí připomene řada doprovodných aktivit pro veřejnost všech věkových kategorií. Oslavy se uskuteční od pátku do soboty ve dnech 7. – 8. 6. 2019 na vybraných místech v Ústí nad Labem (plánovaná jsou místa jako je Lidické náměstí, Mírové náměstí, Kostelní náměstí, Letní kino). Na každém z těchto míst bude přichystána produkce v podobě např. koncertu, divadelního představení, workshopů, atrakcí, animačního programu, ukázek historických řemesel, apod. Samozřejmostí budou také stánky s pestrou nabídkou sortimentu, či stany s lavicovými sety k posezení a odpočinku.

 

18. Poskytnutí dotací v oblasti kultury

Poskytnutí dotací v oblasti kultury schválila rada města. V rámci Programu kulturních dotací byly vyhlášeny čtyři dotační kategorie:

kategorie první – dotace na podporu celoroční kulturní činnosti

Bylo podáno 25 žádostí v celkové výši 1 762 100 Kč, 2 byly vyřazeny pro nesplnění podmínek.

kategorie druhá – dotace na realizaci kulturních akcí a projektů

Bylo podáno celkem 76 žádostí v celkové výši 4 048 540 Kč, 3 žádosti byly vyřazeny pro nesplnění podmínek a 2 byly staženy žadatelem v průběhu hodnocení.

kategorie třetí – dotace na reprezentaci města na akcích krajského, republikového nebo mezinárodního charakteru

Byly podány celkem 4 žádosti v celkové výši 220 000 Kč, 1 žádost byla vyřazena pro nesplnění podmínek.

kategorie čtvrtá – akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem

Bylo podáno celkem 5 žádosti v celkové výši 674 000 Kč, 1 žádost byla stažena žadatelem.

Celkem bylo v rámci programu navrženo podpořit 96 žádostí v celkové výši 4 155 000 Kč. Žádosti o dotace nad 50 000 korun budou předloženy zastupitelstvu.

Podpořeny budou například činnosti Klubu ochotníků a přátel loutkového divadla, Vánoční koncerty Bendova komorního orchestru, Slavnosti vína a burčáku, Benefiční koncert Zpíváme pro tebe a mnoho dalších.

 

27. Peněžité dary pro dětské domovy

Peněžité dary pro dětské domovy působící na Ústecku schválila rada města. Částky 20 000 korun získají Dětský domov v Truhlářově ulici, Dětský domov ve Špálově ulici a Dětský domov v Tisé. Peníze jsou určeny na financování volnočasových aktivit dětí.

 

29. Směrnice RM o zadávání veřejných zakázek

Rada města vydává s účinností od 1. 4. 2019 Směrnici Rady města č. 1/2019 o zadávání veřejných zakázek. Zásadní změny spočívají v následujícím:

Schváleno je zvýšení limitů pro zakázky, u kterých není potřeba vypisovat klasické výběrové řízení realizované oddělením veřejných zakázek právního odboru, ale postačí tzv. poptávkové řízení.

Zvýšení limitů je schváleno ze stávajících 150 tis. Kč bez DPH (což je limit stanovený před cca 15 lety) na 300 tis. Kč bez DPH u zakázek na služby a dodávky a na 500 tis. Kč bez DPH u zakázek na stavební práce. Schváleno je centrální zadávání zakázek oddělením veřejných zakázek právního odboru, a to nejen v rámci magistrátu, ale i všech příspěvkových organizací města Ústí nad Labem. Oddělení veřejných zakázek tak bude centrálně zadávat veškeré veřejné zakázky, a to právě od výše uvedeného limitu 300 tis. Kč bez DPH u dodávek a služeb, resp. 500 tis. Kč u stavebních prací.

Cílem uvedené úpravy je snížení administrativní náročnosti spojené se zadáváním veřejných zakázek pro ředitele jednotlivých příspěvkových organizací, přehled nad veřejnými zakázkami na jednom místě (odd. veřejných zakázek) a úspora finančních prostředků díky centralizovanému plánování zakázek (např. „plošná“ výměna podlahových krytin na více základních školách apod.).

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí

Magistrát města Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8

401 00 Ústí nad Labem

                          www: www.usti-nad-labem.cz