TISKOVÁ ZPRÁVA

27.02.2019

Rady města Ústí nad Labem 25. 2. 2019

2. + 4. Dotace pro městské obvody: na kulturu 1,495 mil. a 13 mil. na investice

Rada města schválila dotaci 1,495 mil. Kč na kulturu pro městské obvody. Finance jsou uvolněny z volných prostředků města. MO město dostane 395 tis. Kč na dofinancování plánovaných kulturních akcí jako například Kinematograf bří Čadíků, Ústecký schod nebo Mikulášská.  MO Severní Terasa  žádala 500 tis. Kč na kulturní akce obvodu (např. Pálení čarodějnic, Den Severní Terasy, Halloween, Barvám neutečeš). MO Neštěmice dostal 300 tis. Kč na rozsvícení vánočního stromu, koncerty vážné hudby a další akce pro děti. I MO Střekov žádal o 300 tis. Kč na pořádání lampionového průvodu, otevření řeky a rozsvícení vánočního stromu.

Rada schválila z investiční rezervy další rozpočtová opatření finančního odboru jako účelové investiční a neinvestiční dotace pro jednotlivé městské obvody za celkovou sumu 13 milionů Kč:

 • Částku 3,250 mil. Kč dostal na investiční akci „MO město – dětská hřiště a revitalizace pozemkových ploch před objektem PZ Skorotice“.

 • Dotaci 3,250 mil. Kč dostal  MO Severní Terasa na opravy chodníků a schodišť (2 470 tis. Kč) a na opravy kontejnerových stání (780 tis. Kč).

 • Na investiční akci „MO Neštěmice – rozšíření parkovacích a odstavných stání na sídlišti Skalka“ dostal neštěmický obvod 3,250 mil. Kč.

  Střekovský obvod dostal 1,075 mil. Kč na investiční akci „MO Střekov – generální rekonstrukce dětského hřiště Truhlářova“ a 2,175 mil. Kč na výměnu oken budovy v ul. Žukovova 546/15 (1 100 tis. Kč) a výměnu povrchu hřiště ve Svádově (1 075 tis. Kč).
 • Odvody dle dohody s vedením města žádaly i o neinvestiční dotace na mzdy a zákonné pojištění v celkové částce11,725 mil. Kč a to z důvodu neujasnění pravidel z úřadu práce na poskytování dotací na VPP.  Město by ze svého rozpočtu muselo vynaložit prostředky na náhradu veřejně prospěšných pracovníků stálými pracovníky u jednotlivých obvodů:
  • MO město - 1 800 tis. Kč pro 5 zaměstnanců

   MO Severní - 1 800 tis. Kč pro 7 zaměstnanců

   MO Neštěmice - 3 940 tis. Kč na zařazení 17 VPP do pracovního poměru (momentálně je smlouva prodloužena do konce května)

   MO Střekov - 885 tis. Kč na zařazení 5 VPP do pracovního poměru

   MO Střekov 3 300 tis. Kč na řešení 20 VPP

   Výpadek pomocných veřejně prospěšných pracovníků je pro město nepřijatelný, proto vzala rada na vědomí stav a žádosti, které by měly být řešeny ihned po rozhodnutí jasných pravidel na poskytování dotací na VPP z úřadu práce.

    

   5. – 9. Výběr dodavatelů na opravy komunikací

   Radní rozhodli na základě doporučení hodnotících komisí o výběru nejvhodnějších nabídek k zakázkám. Vítězem na velkoplošnou opravu chodníku Jizerská – VI. etapa“ je dodavatel TELKONT s.r.o., s nabídkovou cenou 396.066 Kč bez DPH. Uchazečů bylo pět, nejvyšší nabídková cena byla 541tisíc korun. Opraveny budou v době 1. 4. 2019 do 30. 5. 2019 chodníky v ulici Jizerská v úseku Jizerská 2895/1 – Jizerská 2903/17.

   Velkoplošnou opravu komunikace U Tonasa bude realizovat společnost DOKOM FINAL s. r. o. s nabídkovou cenou      488 723 Kč bez DPH. Uchazečů bylo osm, nejvyšší nabídková cena byla 647 tisíc korun. Oprava bude probíhat od 1. 4. 2019 do 30. 5. 2019.

   Velkoplošnou opravu komunikací v MO Ústí n. L. – Severní Terasa“ zrealizuje společnost DOKOM FINAL s. r. o. za 791.150 Kč bez DPH. Uchazečů bylo devět, nejvyšší nabídnutá cena byla 1.178.476 Kč. Opravena budou od 1. 5. 2019 do 30. 6. 2019 parkoviště v lokalitách Větrná a Bratří Veverků.

   Ulici Neštěmickou v prostoru sídliště na Vyhlídce, v úseku parkoviště Neštěmická – točna MHD, Ústí nad Labem – Krásné Březno opraví společnost STRABAG a. s. s nabídkovou cenou 2 402 845 Kč bez DPH. Uchazečů bylo 10, nejvyšší nabídka byla 3.105.783 Kč. Opravy proběhnou od 1. 4. 2019 do 30. 5. 2019.

    

   10. Vyhlášena zakázka na opravu školní kuchyně na ZŠ Mírová

   Rada města schválila vyhlášení zakázky s názvem „Rekonstrukce školní kuchyně na ZŠ Mírová“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 10.120.000 Kč bez DPH. Předmětem zakázky je rekonstrukce školní kuchyně včetně dodání nového profesionálního kuchyňského vybavení s předpokládaným termín zahájení prací a dodávek v období od 22. 6. 2019 do 25. 8. 2019.

    

   11. Vyhlášení veřejné zakázky na dodávku silové elektrické energie

   Rada schválila vyhlášení jednacího řízení bez uveřejnění podle ust. § 64 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek na dodávku silové elektrické energie z VN a NN pro statutární město Ústí nad Labem, městské obvody a příspěvkové organizace, s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 26 milionů Kč. Statutární město Ústí nad Labem v rámci dané zakázky plní funkci centrálního zadavatele pro příspěvkové organizace, městské obvody a další jím zřízené organizace, a to na základě „Smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání“. Předmětem plnění veřejné zakázky je fyzická dodávka sjednaného množství silové elektrické energie pro objekty zadavatele po dobu dvou let (od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021), včetně převzetí odpovědnosti za odchylku. V rámci plnění veřejné zakázky se bude jednat o dodávku pro 10 odběrných míst vysokého napětí (dále je VN) a 225 odběrných míst nízkého napětí (dále jen NN), tedy celkem 22 400 MWh. Součástí plnění je zajištění souvisejících distribučních a systémových služeb. Termín plnění pro celkové množství 22 400 MWh je od 00:00 hodin 01. 01. 2020 do 24:00 hodin 31. 12. 2021. Předmět plnění veřejné zakázky se bude soutěžit prostřednictvím komoditní burzy. Tímto způsobem byla elektrická energie soutěžena již v roce 2012, v roce 2015 a v roce 2018, přičemž uvedená forma řízení se osvědčila a bylo dosaženo velice příznivých cen.

    

   13. Hospodářská a sociální rada Ústecka, z. s.

   Na základě žádosti Hospodářské a sociální rady Ústecka, z. s., která se na město obrátila v souvislosti se změnou ve vedení města po volbách v říjnu 2018, rada města pověřila Mgr. Ing. Petra Nedvědického, primátora města, zastupováním města Ústí nad Labem na valné hromadě Hospodářské a sociální rady Ústecka, z. s,. a zastupováním města v předsednictvu Hospodářské a sociální rady Ústecka, z. s. Doposud město Ústí nad Labem zastupoval Pavel Dufek.

    

    14. Primátor jmenován předsedou Euroregionu Elbe/Labe

   Město Ústí nad Labem bylo osloveno Euroregionen Elbe/Labe ve věci jmenování zástupců města do Lokálního řídícího výboru Fondu malých projektů Euroregionu Elbe / Labe a také do pozice předsedy Euroregionu Elbe / Labe – česká část.  Rada města na základě výzvy jmenovala Mgr. Ing. Petra Nedvědického, primátora města, předsedou Euroregionu Elbe / Labe – česká část a Mgr. Hanu Štrymplovou, starostku MO Ústí nad Labem – město, zástupkyní města Ústí nad Labem v Lokálním řídícím výboru Fondu malých projektů v Euroregionu Elbe / Labe.

    

   16. Granty za 200 tisíc korun pro životní prostředí a environmentální výchovu

   Rada města schválila Dotační program na poskytování grantů pro oblast životního prostředí a environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Jedná se o finanční prostředky určené na úhradu akcí a aktivit pořádaných školami a školskými zařízeními a dále pak neziskovými organizacemi v oblasti ochrany životního prostředí, zejména ochrany ovzduší. Finanční prostředky budou sloužit především jako podpora environmentální výchovy obyvatel.

   Žadatel může podat maximálně jednu žádost na příslušný kalendářní rok. Maximální výše grantu činí 20 tis. Kč. Grant je možné poskytnout až do výše 100 % celkových rozpočtových nákladů. Jednotlivé žádosti budou posuzovány dle hodnoticích kritérií.

   Na základě vyhodnocení podaných žádostí bude sestaveno pořadí projektů dle dosažených bodů. Komise pro životní prostředí na základě sestaveného pořadí projektů doporučí radě města, které projekty by měly být podpořeny a to dle nejvyššího počtu bodů v rámci provedeného hodnocení stanovených kritérií, a to do vyčerpání celé finanční částky 200.000 Kč, která byla určena k tomuto grantovému řízení.

    

  •    19. Studie proveditelnosti U SMART Zone doplacena

Statutární město Ústí nad Labem uzavřelo dne 31. 1. 2018 Smlouvu o dílo se společností KPMG Česká republika, s. r. o., na základě které docházelo v průběhu roku 2018 ke zpracování Studie proveditelnosti U SMART Zone, která se zabývá možnostmi testování autonomních vozidel v Ústí nad Labem. Tato Studie proveditelnosti byla dokončena a předána objednateli v průběhu ledna 2019. Finanční rozsah předmětné Smlouvy o dílo je 2 153 800 Kč vč. DPH a statutární město Ústí nad Labem získalo na tuto akci příspěvek prostřednictvím programu RE:START ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Za tímto účelem bylo v Radě města Ústí nad Labem dne 4. 2. 2019 schváleno uzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI ve výši 2 000 000 Kč. Zbylé prostředky ve výši 153 800 Kč budou hrazeny z rozpočtu OSR dle schváleného rozpočtového opatření.

 

27. Program pro poskytování dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem

Rada města schválila Program pro poskytování dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2019 včetně formulářů žádostí a finančního vypořádání poskytnuté dotace a výzvu k podávání žádostí. Pro rok 2019 je alokovaná částka pro tento program ve výši 1. 000.000 Kč.

 

28. Program pro poskytování dotací seniorům v roce 2019

Program pro poskytování dotací seniorům pro letošní rok z rozpočtu města Ústí nad Labem včetně formulářů žádostí a finančního vypořádání poskytnuté dotace schválila rada města, zároveň schválila výzvu k podávání žádostí o dotace z tohoto programu. Lze žádat do 20 tis. korun, alokováno je 200 tisíc korun. Na úřední desce a na webových stránkách statutárního města Ústí nad Labem bude zveřejněn program včetně potřebných formulářů.

 

31. Dotace za 2,30 mil. korun na akce mimořádného významu v oblasti sportu

Rada projednala návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2019 na oblast sportu „Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem“. Přijato bylo 16 žádostí. Rada souhlasila rada města pro tyto subjekty:

Aeroklub Ústí nad Labem na „Ústecké nebe plné letadel 2019“ ve výši 100.000 Kč

Athletic Club Ústí nad Labem na akci „Grand Prix Ústí nad Labem v atletice 2019“ ve výši 200.000 Kč

CRAZY Production na „7. Festival dřeva“ ve výši 100.000 Kč

FINCORP na „50. Mezinárodní taneční festival 2019“ ve výši 300.000 Kč

Geometry Prague na „RunTour Ústí nad Labem 2019“ ve výši 250.000 Kč

Městský plavecký klub Ústí nad Labem na akci „VELKÁ CENA Ústí nad Labem v plavání“ ve výši 100.000 Kč

Mgr. Michal Neustupa na „Milada Run 2019“ ve výši 150.000 Kč

SK KAMURA RYU SHOTOKAN na „XXXII. CZECH OPEN KARATE CUP 2019“ ve výši 200.000 Kč

SPORT UNION na „51. GRAND PRIX NORTHBOHEMIA karate“ ve výši 200.000 Kč

Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem na „50. ročník GRAND PRIX města Ústí nad Labem v boxu“ ve výši 200.000 Kč

TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl rychlostní kanoistika na „Závod dračích lodí – Den Labe“ ve výši 100.000 Kč

Ústecká freeridová organizace na „UL-LET 2019“ ve výši 190.000 Kč

Mgr. Jan Vácha na „Cyklozávod Milada 2019“ ve výši 110.000 Kč

Xterra squadra na „Miladatlon 2019“ ve výši 100.000 Kč

O přidělení dotací rozhodne zastupitelstvo města.

 

32. Dotací na akce sportovního kalendáře za 1,312 mil. korun

Rada města přidělila dotace v oblasti sportu na akce sportovního kalendáře. Pro rok 2019 činí výše finančního objemu této dotační kategorie 2 miliony Kč, přijato bylo 47 žádostí.

BC LakoPlast Trmice na „Mistrovství ČR v kulečníku na malých stolech“ - 30.000 Kč

BC LakoPlast Trmice na „Mistrovství ČR v kulečníku na velkých stolech“ - 30.000 Kč

TJ Saně Ústí na „Pohár města Ústí“ - 50.000 Kč

BASTA CHEERLEADERS na „BASTA AKADEMIE 2019“ - 27.000 Kč

BASTA CHEERLEADERS na „7. BASTA CHEER CUP Ústí n. L.“ - 50.000 Kč

BC LakoPlast Trmice na „Mistrovství ČR v kulečníku na malých stolech“ 30.000 Kč

BC LakoPlast Trmice na „Mistrovství ČR v kulečníku na velkých stolech“ - 30.000 Kč

Beach Aréna Ústí na „Závěrečný turnaj Ústecké ligy minibeach/beach dětí a mládeže“ - 21.700 Kč

Culture Line na „Street Basket 2on2“ - 15.300 Kč

Monika Fantová na „AGI Kelli závod“ - 16.300 Kč

FK Ústí nad Labem – ženy na „Arma Women Cup“ - 26.500 Kč

FK Ústí nad Labem – ženy na „Arma Winter Cup“ - 23.500 Kč

Gymnastický sportovní klub Ústí nad Labem na „Ústecký pohár“ - 28.000 Kč

Gymnastický sportovní klub Ústí nad Labem na „Ústecký pohárek“ - 15.400 Kč

Jezdecká stáj Bukov na „Pohár města Ústí nad Labem 2019“ 25.000 Kč

Jezdecká stáj Bukov na „Podzimní skokové závody“ - 27.500 Kč

Juniorský maratonský klub na „Juniorský maraton – Běžíme pro Evropu 2019“ - 34.000 Kč

Kateřina Marešová na „Offroad cup Babiny“ - 40.000 Kč

Mgr. Michal Neustupa na „Milada Winter Run 2019“ - 37.500 Kč

POST BELLUM na akci „Běžíme pro Paměť národa v Ústí nad Labem“ 25.000 Kč

SK Hostovice na „Sportovní den v Hostovicích“ - 17.500 Kč

SK Judo Vyhlídka Ústí n/L na „VC města Ústí nad Labem mláďat, mladšího a staršího žactva v judu“ - 31.200 Kč

SK KAMURA RYU SHOTOKAN na „VÁNOČNÍ POHÁR TALENTŮ 2019“ - 15.000 Kč

SKI klub Telnice – spolek na „Telnický rohlík 2019“ - 36.000 Kč

SPORT UNION na „50. GRAND PRIX NORTHBOHEMIA karate“ - 45.000 Kč

SPORT UNION na „Ústecký Regionální Pohár 2019 a OPEN Ústecká Regionální Liga“ - 45.000 Kč

SPORT UNION na „Vánoční pohár talentů, karate do 15 let“ - 45.000 Kč

Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí Mezinárodní turnaj kadetů v boxu “OH naděje“ ve výši 50.000 Kč

Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem na „Labský pohár ve střelbě“ 17.500 Kč

Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem na „59. ročník Telnického lesního běhu“ 17.100 Kč

Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem na „59. ročník Telnické patnáctky“ - 18.900 Kč

Rudolf Štípek na „Hudy cup-dětské lezecké závody Olympijský trojboj“ - 47.500 Kč

Taneční skupina Freedom na akci „DANCEMANIA CUP 2019 - celorepubliková soutěž tanečních a sportovních formací“ - 31.500 Kč

Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem na „LABE TOUR“ - 27.000 Kč

Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem na „Memoriál Rudolfa DUFKA - mezinárodní žákovský turnaj v házené“ - 36.000 Kč

TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl házená na „Memoriál M. Koloce“ - 41.200 Kč

TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl plavání na „Memoriál Zdeňka Vaněčka, závody mládeže v plavání, 51. ročník“ - 50.000 Kč

TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl rychlostní kanoistika na „Ústecký kilometr“ -19.000 Kč

TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl veslování na akci „48. ÚSTECKÁ ZATÁČKA“ -25.000 Kč

TJ Saně Ústí na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Pohár města Ústí“ ve výši 50.000,- Kč

TJ Saně Ústí na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Pohár Palivového kombinátu Ústí, s.p.“ ve výši 45.000,- Kč

USK PROVOD na „Májové závody 2019“ - 24.000 Kč

Ústecká freeridová organizace na „POHYB dětem“ - 50.000 Kč

Veronika Vágnerová na „Ústecký VitaSport maraton“ - 40.000 Kč

VCC Ústí nad Labem, spolek na akci „Jízda veteránů do vrchu“ - 25.000 Kč

VitaSport na akci „Ústecká VitaSport desítka“ - 17.900 Kč

VitaSport na akci „Ústecká VitaSport patnáctka“ - 17.900 Kč

 

33. Dotace na podporu Cyklistických akcí

Dotaci z oblasti sportu „Cyklistické akce pořádané subjekty na podporu cyklistiky“ schválila rada města pro Ústecký klub koloběhu na akci „Ústecká koloběžka aneb 24 hodin na koloběžce“, a to ve výši 34.000 Kč.

 

34. Dotace půl milionu na celoroční volnočasovou činnost dětí a mládeže do 18 let

Rada města schválila dotace na podporu volnočasových aktivit mládeže (nejsou šeky) v celkové hodnotě 500 tisíc korun. Dotace se poskytuje na členy s trvalým bydlištěm na území SMÚ,          docházkou na organizované volnočasové aktivity minimálně 1x týdně a s účastí alespoň na jedné volnočasové aktivitě pořádané subjektem za dané pololetí.

Pro přerozdělení tohoto balíku peněz byla  dle 9 žádostí schválena i změna výše dotace na jednoho člena z původních 900 Kč na 965 Kč a udělila výjimku z docházky na organizované volnočasové aktivity minimálně x týdně.

Jednotlivé organizace získají:

Sdružení V.T.O.M. - 20.265 Kč

Veronika Kalinová - 27.985 Kč

Rodinné centrum Slunečník - 28.950 Kč

Sdružení V.T.O.M -  20.265 Kč

Taneční akademie Scenic - 15.440 Kč

Via Europa na činností 37.635 Kč

Junák – český skaut, středisko Šíp Neštěmice - 77.200 Kč

Junák – český skaut, středisko Ústí nad Labem - 62.725 Kč

Pionýr– Pionýrská skupina Dravci na činnost ve výši 105.185 Kč

YMCA Ústí nad Labem na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 124.485 Kč.

O dotacích přesahujících částku 50.000 Kč bude rozhodovat zastupitelstvo města.

 

35. Dotace  za 253 tisíc korun na akce volnočasového kalendáře

Dotace na akce volnočasového kalendáře rozdělila rada města, z balíku 350 tisíc korun bylo rozděleno téměř 253 tisíc, přijato bylo 17 žádostí. Jednotlivé organizace získají:

Nadační fond GAUDEAMUS (na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „XXVIII. ročník Dějepisné soutěže studentů gymnázií České a Slovenské republiky“ 10.000 Kč

Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 7113 Kola Waštepi na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Turistický pochod „PORTA BOHEMICA“ 14.700 Kč

Český kynologický svaz ZKO Ústí nad Labem – Bukov – 155 na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „OTEVÍRÁNÍ STUDÁNEK“ 9.600 Kč

Český kynologický svaz ZKO Ústí nad Labem – Bukov – 155 na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „POHÁR OSVOBOZENÍ TART“ 9.600 Kč

Český kynologický svaz ZKO Ústí nad Labem – Bukov – 155 na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „ZAVÍRÁNÍ STUDÁNEK“ 9.600 Kč

Junák – český skaut, středisko Šíp Neštěmice na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Aprílový blouďák 2019“ 8.000 Kč

Junák – český skaut, středisko Ústí nad Labem na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Po liščí stopě“ 20.000 Kč

KČT, odbor Spartak Ústí nad Labem na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Dálkový pochod – Ústecká jarní 50“ 8.000 Kč

Mensa České republiky na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Logická olympiáda 2019 – Ústecký kraj“ 10.000 Kč

Nadační fond GAUDEAMUS na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „XXVIII. ročník Dějepisné soutěže studentů gymnázií České a Slovenské republiky“ 10.000 Kč

Pionýr – Pionýrská skupina Dravci na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „HEJBNI KOSTROU“ 7.000,- Kč

Rodinné centrum Slunečník na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Mariánská strašidla aneb Pohádková cesta Ústím“ 15.300 Kč

Rodinné centrum Slunečník na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „VEČERNÍČKOVA ZAHRADA“ 8.400 Kč

SPORT UNION na částečnu úhradu nákladů spojených s projektem „UVAŽ PÁSEK, NEBER DROGY“ 30.000 Kč

Universitní sportovní klub Slávie na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Ústí nad Labem – Milešovka v noci, memoriál Hanky Vocáskové – 54. ročník turistického pochodu“ 30.000 Kč

Via Europa na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Umíme využít volný čas“ 10.000 Kč

YMCA Ústí nad Labem na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Závody kočárků 2019“ 25.500 Kč

Za Sebuzín krásnější na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Dětský den“ ve výši 27.000 Kč.

 

36. Dotace 11 tisíc korun na aktivity Zdravotně postižených osob

Rada města rozhodla o přidělení dotace ve výši 11.000 korun pro Ústecký Arcus na aktivizační cvičení a plavání v bazénu Masarykovy nemocnice. Cvičení s plaváním probíhá pod odborným dohledem proškoleného fyzioterapeuta. Příznivým dopadem této aktivity je celkové zlepšení kondice, posílení organismu, ale i psychického stavu.

 

37. Ukončení funkčního období ředitelů škol

Informaci o ukončení šestiletého období na vedoucím pracovním místě ředitelů škol projednala rada města a rozhodla, že nevyužije svého práva na vyhlášení konkursu na místo ředitele školy či školského zařízení. Rozhodnutí se týká ZŠ Neštěmická, ZŠ E. Krásnohorské, MŠ Střekov, Internátní MŠ Čajkovského, MŠ Marxova, MŠ Karla IV, MŠ Kytička, MŠ Dobětice a DDM.

 

38. Peníze do škol a DDM

Rada města schválila rozpočtová opatření odboru městských organizací a školství. ZŠ a MŠ Nová získá 31 520 Kč na nákup škrabky brambor, která nahradí staré nevyhovující zařízení. Pro DDM je určeno 1,2 mil. Kč na pokrytí mzdových nákladů pracovníků sportovního areálu v sektorovém centru. Částku 3,136 mil. Kč dostanou školy zapojené do pilotního programu “Podpora pedagogických pracovníků ve vyloučených lokalitách“.

ZŠ Školní náměstí   724 tis. Kč

ZŠ Hlavní               1 206 tis. Kč

ZŠ a ZUŠ Husova  1 206 tis. Kč

 

40. Zvýšení mzdových nákladů v příspěvkových organizacích

O zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací a školství o 4,19 mil. Kč rozhodla rada města. Peníze jsou určeny na pokrytí mzdových nákladů, včetně souvisejících zákonných odvodů. Částka byla rozdělena takto:

Jesle města Ústí nad Labem                             217 tis. Kč

Muzeum města Ústí nad Labem                      696 tis. Kč

Kulturní středisko města Ústí nad Labem      679 tis. Kč

Činoherní studio města Ústí nad Labem         800 tis. Kč

Městské služby Ústí nad Labem                     1 800 tis. Kč

 

 

 

 

 

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí

Magistrát města Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz