TISKOVÁ ZPRÁVA

16.01.2019

                  Rady města Ústí nad Labem 14. 1. 2019

5. Na Střekově proběhnou velkoplošné opravy komunikací

Rada města schválila vítěze podlimitní veřejné zakázky s názvem „Velkoplošné opravy komunikací v MO Ústí n. L. - Střekov“. Předpokládaná cena byla 1, 5 mil. Kč bez DPH. Na prvním místě z pěti uchazečů je společnost INSKY spol. s r.o. s cenou ve výši 894 282 Kč bez DPH. Předmětem veřejné zakázky je provedení velkoplošných oprav vozovek na území Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov v lokalitách Kubelíkova, Na Rozhledu, Jasanová a V Ohybu. Doba realizace se předpokládá v dubnu a květnu 2019.

 

6.–9. Vyhlášení veřejných zakázek

Město vyhlašuje zakázku s hodnotou do 3 mil. korun na založení a údržbu výsadeb v Ústí nad Labem. Úkolem bude údržba záhonů na ploše mezi OC FORUM a OD LABE, údržba zeleného pásu u OD LABE a osazení růžového záhonu v ul. Štefánikova. Prováděné služby, mimo založení záhonů a nově založených ploch, budou spočívat v údržbě výsadeb, což zahrnuje zejména pravidelnou zálivku, řez trvalek a odstraňování jejich suchých částí a zároveň dosadbu trvalek za zcizené či uschlé kusy, dále pletí a hnojení, řez růží, odstraňování odkvetlých částí, přihrnování mulče k růžím před zimním obdobím a případnou dosadbu. Údržba se bude provádět po dobu tří let, a to do konce roku 2021.

Vyhlášena je i veřejná zakázka s max. hodnotou 700 tisíc korun na velkoplošnou opravu komunikace U Tonasa.  V rámci stavby bude provedeno odfrézování stávajícího živičného krytu a rozebrání stávajících silničních obrub. Následně bude provedeno osazení nových betonových obrub v rozsahu 120 m, výšková úprava prvků sítí technického vybavení území a vyrovnávky. Doba plnění veřejné zakázky od dubna 2019 do 31. 05. 2019.

Vyhlášena je zakázka na velkoplošnou opravu komunikace Neštěmická v prostoru sídliště Na Vyhlídce v úseku parkoviště Neštěmická – točna MHD, Ústí nad Labem – Krásné Březno. Hodnota je max. 3,5 mil. korun. Stavební práce budou prováděny se zachováním provozu, případné krátkodobé uzavírky budou realizovány pouze o víkendech z důvodu nutnosti zachování trolejbusové dopravy MHD. Doba plnění je od dubna 2019 do 31. 05. 2019.

Rada také rozhodla o vyhlášení zakázky na velkoplošnou opravu komunikací v městském obvodě – Severní Terasa“ v max. výši plnění 1,2 mil. korun. Provedeny by tak měly být od května 2019 do 30. 06. 2019 opravy vozovek na území obvodu, a to v lokalitách SO 01 – parkoviště Větrná a SO 02 – Bratří Veverků.

 

11. Město chce znát cenu Tepelného hospodářství

Město v roce 2016 obdrželo indikativní nabídku společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., na odkup podílu města ve společnosti THMÚ. Tato nabídka byla následně v listopadu 2017 potvrzena s tím, že zájem o odkup podílu stále trvá.

V případě zájmu města na převod podílu ve společnosti THMÚ musí být dále postupováno dle platné společenské smlouvy společnosti THMÚ, dle které:

1)        při převodu obchodního podílu společníka mají ostatní společníci předkupní právo

2)        cena obchodního podílu musí být stanovena znalcem odsouhlaseným všemi společníky

3)        návrh na výběr znalce předkládá převádějící společník spolu se záměrem prodeje obchodního podílu

Aby vůbec mohlo město řešit předložený návrh, je nutné dodržet daný postup. Prvním krokem by bylo navržení a následný výběr znalce, který zpracuje aktuální znalecký posudek, následně by se záležitostí zabývalo zastupitelstvo města. Nežli započne realizace, zejména výběr znalce, je nutné, aby rada po projednání předala Zastupitelstvu města Ústí nad Labem k rozhodnutí záměr odprodeje podílu města ve společnosti THMÚ, aby nedošlo ke zbytečnému vynakládání finančních prostředků za znalce či další související kroky. Tímto krokem rada města prodej svého podílu jako takový neschvaluje.

 

16. Upgrade vyvolávacího systému registru vozidel

Rozpočtové opatření ve výši 75 tisíc korun schválila rada města. Finanční prostředky jsou určeny na upgrade vyvolávacího systému správního odporu na oddělení registru vozidel. Důvodem je rozšíření přepážek z pěti na sedm, čímž bude zvýšena kapacita pro odbavování občanů a dojde ke snížení čekací doby na vyřízení žádostí změn a přepisů vozidel. Vyvolávací systém na registru vozidel je z roku 2006 a z důvodu rozšíření je nutný upgrade na aktuální verzi a dovybavit dvě nové přepážky přepážkovými displeji. Na vyvolávacím kiosku dojde ke zpřehlednění poskytovaných služeb pro občana.

 

             21. a 22. Konkursní řízení na ředitele škol

Rada města vyhlásila dvě konkursní řízení na obsazení míst ředitelů dvou škol. První se týká Mateřské školy Pohádka a v druhém konkurzním řízení rada hledá ředitele pro Základní a mateřskou školu v Jitřní ulici. K oběma konkursním řízení schválili radní podmínky, včetně předpokladů pro výkon funkce a jmenovali komise pro konkursní řízení.

 

27. Dar pro prvního občánka roku

Poskytnutí peněžitého daru ve výši 20 000 paní Martině Strohové, zákonnému zástupci prvního občánka města Ústí nad Labem roku 2019, schválila rada města. Její syn, Jakub Šmejkal se narodil 14 minut po půlnoci prvního ledna a stal se i prvním občánkem roku 2019 v Ústeckém kraji.

 

             29. Jmenování rady seniorů

Rada města stanovila funkční období Rady seniorů jako poradního orgánu rady města od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a jmenovala jako předsedkyni Rady seniorů Květoslavu Čelišovou a dále členy:

Milenu Černou

            Mgr. Věru Frankovou

Ladislava Frodla

             Jiřího Brodského

            Jiřího Dospěla

             Evu Živnůstkovou

Milana Honse