image

TISKOVÁ ZPRÁVA

14.12.2018

 

Rady města Ústí nad Labem 12. 12. 2018

4. Velkoplošná oprava chodníku Jizerská – IV. etapa

Rada města vyhlásila veřejnou zakázku s názvem „Velkoplošná oprava chodníku v ulici Jizerská – IV. etapa“.  Předmětem plnění je velkoplošná oprava chodníků v úseku Jizerská 2895/1 – Jizerská 2903/17. Součástí opravy nejsou přístupy k jednotlivým objektům, které jsou v soukromém vlastnictví. V rámci stavby bude provedeno vybourání stávajícího povrchu a betonové konstrukce chodníku a vytrhání silničních obrub s odvozem vybouraného materiálu na skládku. Následovat bude osazení nových silničních obrub a výšková úprava prvků technického vybavení území. V takto připraveném území bude následně proveden podklad, spojovací postřik a pokládka. Doba plnění je plánována od dubna 2019 do 30. 5. 2019.

 

7. Rada schválila přijetí dotace na záznamové zařízení městského kamerového systému

Město Ústí nad Labem předložilo Ministerstvu vnitra ČR v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2018 investiční dílčí projekt – pořízení záznamového zařízení pro kamerový systém v celkové výši nákladů 737.555 Kč. Ministerstvo vnitra ČR schválilo částku ve výši 531.560 Kč s tím, že podíl města odpovídá částce ve výši 205.995 Kč. Nové záznamové zařízení umožní zálohování obrazového záznamu pro další připravovaná místa, kterých bude 8, včetně kamer, zřízených v rekonstruovaném podchodu v ulici Nová na Střekově.

 

9. Rada projednala návrh smlouvy o výpůjčce drtičů

Město získalo dotaci z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na 2017–2025 a rada projednávala návrh smlouvy o výpůjčce. Na základě dotace ve výši 531 tisíc korun bude pořízeno přibližně 109 pilotních drtičů zahradního odpadu, které by měly přispět k lepšímu nakládání s biologicky rozložitelnými odpady na území města, očekáváme snížení množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu ukládaného na skládku, podporu domácího kompostování, vedlejším efektem projektu by také mělo být snížení množství tzv. černých skládek v okolí zahrad a s tím spojený výskyt divočáku v intravilánu města. Projekt bude realizován na celém území města Ústí nad Labem. Drtiče zahradního odpadu budou občanům města zapůjčeny na základě uzavřené smlouvy, zdarma na 5 let, musí být umístěny na pozemcích v katastrálních územích našeho města (podmínka dotačního titulu). Každý, kdo uzavře s městem smlouvu na drtič zahradního odpadu, musí dodržovat veškeré technické a bezpečnostní pokyny uvedené výrobcem v dokumentech předaných spolu s drtičem. Vzniklou štěpku využijí občané přímo v místě vzniku k zahradním úpravám, úpravě zeleně či rekultivaci svých pozemků. Drtiče zahradního odpadu budou pořízeny v návaznosti na projekt „Nevyhazuj to, kompostuj“. Informace o způsobu přijetí žádostí budou včas obyvatelé informováni odborem životního prostředí na webových stránkách města.

 

10. Myslivecká jednota provede za podpory města potřebné průzkumy

Rada schválila alternativní využití prostředků v oboru myslivosti. Částku 5.000 Kč získá Českomoravská myslivecká jednota na průzkum výskytu  fibropapilomatózy u spárkaté zvěře. Fibropapilomatóza je nezhoubné nádorové onemocnění s infekční etiologií, které postihuje především kůži a podkoží, kde způsobuje bradavičnaté až nádorovité zduřeniny na povrchu kůže. Je přenosné na další jedince nejen při přímém kontaktu s nemocným, ale i z otěru poškozených tkání na pevných předmětech, tj. i například ohradnících, konstrukcích krmelců a slanisek. V počátečním vývoji může být při zběžném ohledání povrchu těla přehlédnuta nebo zaměněna za zduřeninu z poranění. V rozvinutém stadiu mohutné kožní výrůstky v oblasti hlavy zavalí oči a zvěř oslepí. Napadá rovněž pohlavní orgány, močový měchýř a další životně důležité orgány. Dalších 5.000 Kč získá myslivecká jednota na zjištění výskytu zavlečených (nepůvodních) druhů živočichů. Údaje  je potřebné  získat  k přehledu o rozšíření druhů v území, např. jako podkladu pro  správní řízení  dle zákona o ochraně přírody. Některé druhy živočichů (psík mývalovitý, mýval severní, norek americký a nutrie říční) jsou považovány dle zákona o myslivosti, za zavlečené druhy živočichů v přírodě nežádoucí. Problematičnost výskytu geograficky nepůvodních druhů, s přihlédnutím k rychlému šíření a množení, spočívá zejména v negativní interakci s původními druhy organismů a jejich populacemi (přímá predace/vyhubení lokálních populací, vytlačování z teritoria apod.), v některých případech i ve vzniku hospodářských škod (nory v hrázích vodohospodářských děl apod.).  

 

12. Ustanovení skupiny k participativnímu rozpočtu

Participativní rozpočet představuje vymezenou část rozpočtu města určenou na realizaci návrhů projektů občanů města Ústí nad Labem. Radou města Ústí nad Labem byla dne 15. 8. 2018 schválena pravidla pro podávání projektových návrhů:

a)        Zásady participativního rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem,

b)        Žádost o podporu z participativního rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem,

c)        Žádost o zpracování osobních údajů,

d)        Podpisový arch,

 

a vyhlášení výzvy.  Výzva byla uveřejněna od 1. 9. 2018 do 31. 10. 2018. Bylo přijato celkem 22 projektových návrhů občanů, požadavky splnilo 20 návrhů.

Pro posouzení projektových návrhů z odborného hlediska v souladu se zněním zásad bylo schváleno ustanovení odborné skupiny k participativnímu rozpočtu následovně:

a)        koordinátor participativního rozpočtu,

b)        zástupci Odboru investic a územního plánování se zaměřením na investice a architekturu

c)        zástupce Odboru kultury, sportu a sociálních služeb,

d)        zástupce Odboru dopravy a majetku,

e)        zástupce Stavebního odboru,

f)         zástupce Odboru životního prostředí.

Personální složení odborné skupiny k participativnímu rozpočtu reflektuje tematické a věcné zaměření přijatých projektových návrhů. Je zároveň navrženo s vazbou k zajištění integrovaného přístupu hodnocení každého z projektových návrhů.

 

18. Nový přístřešek MHD Svádov-nádraží bude rozšířen

Město zajistilo nové přístřešky MHD Vinařská, Vaňov-škola a MHD Svádov-nádraží celkem za 255 tis. Kč. Město vyhovělo požadavku vedení střekovského obvodu rozšířit tento přístřešek o dva moduly, a to z důvodu nástupu dětí do školy. Doplnění čtyřmodulového přístřešku znamená navýšení ceny o 24,3 tis. Kč. Rada města proto schválila rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku, kterým navýšila investiční část na výstavbu přístřešku.

 

19. Dotace na preferované sporty

Na základě schváleného „Programu pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2019 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem“ byla na oblast sportu vyčleněná částka ve výši 35.000 tis. Kč pro jednotlivé subjekty v rámci „Preferovaných sportů takto:

a)        FK Ústí nad Labem – mládež, z. s., 4.500 tis. Kč

b)        Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s., 4.000 tis. Kč

c)        HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM spolek 5.500 tis. Kč

d)        HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r. o., 6.500 tis. Kč

e)        Basketbalový klub Ústí nad Labem z. s., 2.500 tis. Kč

f)         BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N. L., a. s., 3.500 tis. Kč

g)        SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z. s., / mládež, 2.500 tis. Kč

h)        SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z. s., / dospělí, 3.500 tis. Kč

i)         Florbal Ústí, z. s. /mládež, 1.500 tis. Kč

j)         Florbal Ústí, z. s.,/dospělí, 1.000 tis. Kč.

V rámci podpory dlouhodobě preferovaných divácky atraktivních sportů jsou finanční prostředky určeny na úhradu nákladů spojených s řízením a realizování sportovní činnosti jednotlivých subjektů. V roce 2017 schválilo Zastupitelstvo města Ústí nad Labem systém poskytování dotací v oblasti preferovaných sportů způsobem určitých omezení klubů tak, aby nedocházelo k narušování hospodářské soutěže a ani k ovlivňování obchodu mezi členskými státy EU. Tento návrh rozdělení bude předložen zastupitelstvu.

 

20. Mimořádná dotace pro DC Lachtany

Schválena byla dotace z rozpočtu roku 2018 ve výši 10.000 Kč na plošnou podporu sportovního klubu DC Lachtani Ústí nad Labem, a to na akci Mistrovství České republiky v Dodgeballu 2018.

 

21. Dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem

Poskytnuty byly dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem. Universitní sportovní klub Slávie, z. s., získal na akci „Ústí nad Labem – Milešovka v noci, memoriál Hanky Vocáskové – 53. ročník turistického pochodu“ 18.900 Kč. Noční turistický pochod proběhl 2. 11. 2018. Spolek KOLUMBUS dostal na projekt „Pacientští důvěrníci a podpůrci“ 20.600 Kč. Cílem projektu je reálná pomoc pacientům s psychiatrickou diagnózou před a po hospitalizaci. Jedná se o svépomocné aktivity zaměřené na podporu zájmů a práv uživatelů psychiatrické péče – informační a emoční podpora hospitalizovaných pacientů v psychiatrických zařízeních, doprovod při vyřizování běžných záležitostí, návštěvy v rodině po návratu z nemocnice. Projekt je brán jako nástroj implementace strategie reformy psychiatrické péče.

 

23. Dotace pro seniory

Senioři České republiky, z. s., získali od rady dotaci 14. 960 Kč na celoroční pořádání akcí v Domě kultury na rok 2018. Účelem této seniorské organizace je mimo jiné zajišťování sociálních, zdravotních a jiných služeb. Tento největší klub seniorů v Ústí nad Labem, který má cca 900 členů, byl tak podpořen na celoroční pořádání akcí v rámci městského klubu seniorů v Domě kultury, kde pro své členy pořádá i ve spolupráci s městem přednášky, besedy a další akce.

 

26. Poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým organizacím

Rada města schválila prostředky pro jednotlivé příspěvkové organizace dle požadavků.

Mateřská škola Střekov získá 47,83 tis. Kč na 25 lehátek pro děti. Stávající molitanová lehátka jsou proleželá, neposkytují pevnou oporu zad, tím nesplňují hygienické požadavky.

Mateřská škola Dobětice dostala 134,11 tis. Kč na nákup šatnových bloků do 3 šaten mateřské školy. Stávající šatnové bloky (rok pořízení 1991) jsou značně opotřebené.

Vyhověno bylo žádosti ředitelky ZŠ a MŠ Jitřní o poskytnutí příspěvku 43.936 Kč na nákup myčky nádobí do mateřské školy.  Stávající myčka nádobí je havarijním stavu.

Městské služby požádaly na základě smlouvy o zajištění výběru parkovného o 38.301,61 Kč, Finanční prostředky budou použity na částečnou úhradu ztráty střediska Dopravní obsluha – Parkoviště.

Zoologická zahrada Ústí nad Labem žádala o zvýšení příspěvku na provoz na rok 2018, a to ve výši 350 tis. Kč. Důvodem jsou negativní faktory, na které má p. o. ZOO pouze omezený vliv:

zvýšení nákladů na vodné a stočné, snížení výnosů z adopcí, partnerství a darů, snížení možnosti samozásobování krmivy pro zvířata z důvodu letošních nepříznivých klimatických podmínek.

Kulturní středisko města Ústí nad Labem žádalo o 151.685,60 Kč na nákup ubrusů.

 

35. Finanční ocenění studentů Univerzity třetího věku

Rada schválila poskytnutí peněžitých darů šesti navrženým studentům Univerzity třetího věku při UJEP. Každý ze studentů získá 3.000 korun za výjimečné studijní výsledky, či aktivity na Univerzitě třetího věku, která existuje při UJEP již od roku 1994. Podpora je určena převážně seniorům. Dne 12. prosince 2018 proběhlo slavnostní předání Cen rektora UJEP za rok 2018, kde vedení města předalo nominovaným symbolický šek jako ocenění jejich výsledků a aktivní víceletou účast ve vzdělávacích kurzech.

 

37. Termíny jednání rady města a zastupitelstva města v roce 2019

Rada města                                      Zastupitelstvo města

         

14. 1. 2019                                                                           

  4. 2. 2019                                           18. 2. 2019

25. 2. 2019

11. 3. 2019

25. 3. 2019

  8. 4. 2019                                           15. 4. 2019

23. 4. 2019 (úterý)

  6. 5. 2019

20. 5. 2019

  3. 6. 2019                                           17. 6. 2019

  1. 7. 2019           

  2. 9. 2019

23. 9. 2019                                           16. 9. 2019   

14. 10. 2019                                                                          

29. 10. 2019 (úterý)

18. 11. 2019                                            4. 11. 2019

  2. 12. 2019                                          16. 12. 2019

 

Zřízení komisí rady města

Rada města zřizuje v souladu se zákonem o obcích tyto komise:

1.        Školská komise

2.        Kulturní komise

3.        Komise mládeže a sportu

4.        Komise prevence kriminality

5.        Komise pro sociálně zdravotní problematiku a místní Agendu 21

6.        Komise pro územní plánování a urbánní rozvoj

7.        Komise pro životní prostředí

8.        Majetková komise

Současně jmenovala 

1.        a) předsedu školské komise: Mgr. Jaroslav Mareš,

b) členy: Mgr. Jiří Krois,

               PaedDr. Květoslava Čelišová

               Jaroslava Kománková

               Mgr. Tereza Šumpíková

               Mgr. David Cihlář

               Mgr. Karel Bendlmajer

2.        a) předsedu kulturní komise: Jaroslav Pém

b) členy: Martin Trnovec,

               Ivan Dostál

               Bc. Georgi Fibich

               MUDr. Jiří Tajchner

               Jan Dorant

               Tomáš Kristián Brázda, dipl.um.

3.        a) předsedu komise mládeže a sportu: Mgr. Zdeněk Kubec

b) členy: Jiří Horák

               Martin Beneš

               PaedDr. Petr Brázda

               Al Eraidi Sámer

               Václav Suchánek

               Roman Eckert

               Mgr. Miroslav Přikryl

               Vladimír Evan

4.        a) předsedu komie prevence kriminality: Mgr. Bc. Petr Zvonař

b) členy: Ing. Slavomír Chroust

               Ing. Drahoslav Tesař,

               Mgr. Jan Tvrdík

               Milan Anýž

               Ing. Stanislav Dunaj st.

               Josef Lutka

 

 

 

 

5.        a) předsedu komise pro sociálně zdravotní problematiku a místní Agendu 21:

     Mgr. Lenka Jaremová

b)        členy: Mgr. Alena Pinkasová

           Mgr. Květuše Klierová

           Jan Janeček

           Al-Eraidi Hilmi

           Bc. Valentina Chaloupková

           Mgr. Vilém Balvín

           Mgr. Simona Mahnerová

           Karel Karika

6.        a) předsedu komise pro územní plánování a urbánní rozvoj: Ing. arch. Jan Hrouda

b) členy: Ivana Kurljuková

               Ing. Markéta Kubeschová

               Mgr. Bc. Tomáš Rieger

               Ing. Jan Sýkora

               Ing. Bc. Petr Bandas

               Jan Vamberský

7.        a) předsedu komise pro životní prostředí: Ing. Jiří Valenta

b) členy: František Minárik

               Radim Gloser

               Ing. Jana Choutková

               Ing. Václav Chamas

               Mgr. Richard Matiašek

               Martin Kynkal

8.        a) předsedu majetkové komise: Miloš Musil

b) členy: Eva Nováková

               Josef Dyrynk

               Ing. Libor Turek, Ph.D.

               Mgr. Radim Holeček

               Mgr. Michaela Tichá Madarová

               Ing. Rostislav Pech

               Ing. Dana Koppová

               Martin Hausenblas, MBA

 

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí

Magistrát města Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz