TISKOVÁ ZPRÁVA

30.11.2018

Rady města Ústí nad Labem 28. 11. 2018

Návrh rozpočtu města pro rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2021

Rada města projednala návrh rozpočtu města – Magistrátu pro rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2021. Rozpočet je konstruován jako vybilancovaný s tím, že všechny rozpočtované výdaje jsou pokryty vlastními zdroji. Počítá s celkovými příjmy 1,866 mld. korun. Výdaje města mají být v příštím roce vyšší, navrženo je 2,052 mld. korun. Rozdíl je pokryt nevyčerpanými vlastními zdroji vytvořenými v letošním roce. Investiční část výdajového rozpočtu přesahuje 400 milionů korun. V neinvestiční části výdajového rozpočtu má být 1,649 mld. Kč, dotace pro městské obvody by měla činit 137,1 mil. Kč. Rozpočet zabezpečuje další snižování úvěrů a dlouhodobých závazků města. Rozpočet bude předložen ke schválení zastupitelstvu města 17. prosince.

Rozpočet je zveřejněn na https://www.usti-nad-labem.cz/cz/uredni-portal/sprava-mesta/uredni-deska/rozpocet-zaverecny-ucet-hospodareni/

 

Vyhlášena zakázka na velkoplošnou opravu komunikace Kojetická – I. etapa

Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Velkoplošná oprava komunikace Kojetická -první etapa“ schválila rada města. Předpokládaná hodnota plnění je 3.500.000 Kč bez DPH. Radní schválili také zadávací dokumentaci a jmenovali obálkovou i hodnotící komisi. Realizace zakázky by měla probíhat v květnu a v červnu příštího roku. Součástí prací bude odfrézování povrchu, rozebrání a zpětné usazení kamenných i betonových obrub komunikace, výšková úprava prvků technických sítí a pokládka vrstev vozovky. Práce budou probíhat za provozu s případnými krátkodobými uzavírkami o víkendech.

 

Vyhlášena zakázka na velkoplošné opravy komunikací na střekovském obvodě

Rada města schválila vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Velkoplošné opravy komunikací v MO Ústí n. L. - Střekov“ s předpokládanou hodnotou plnění 1.500.000 Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení, zároveň byla schválena také zadávací dokumentace k této zakázce a jmenována obálková a hodnotící komise. Předmětem veřejné zakázky je provedení velkoplošných oprav vozovek na území Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov v lokalitách: Kubelíkova, Na Rozhledu, Jasanová a V Ohybu. Doba realizace se předpokládá v dubnu a květnu 2019.

 

Změna v orgánech obchodních společností

Rada města projednala a odsouhlasila návrh na odvolání stávajících členů dozorčí rady Severočeského divadla, odvolání jednatele společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. Radní odsouhlasili návrh na volbu členů dozorčí rady Severočeského divadla s.r.o. takto:

a)        Tomáš Christian Brázda

b)        Mgr. Zdeňka Mottlová

c)        Mgr. Aleša Kymličková

Souhlas vyslovili i s návrhem na jmenování Mgr. Stanislava Dunaje jako jednatele společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. Návrhy budou předloženy zastupitelstvu.

Současně bylo vzhledem ke končícímu funkčnímu období člena představenstva společnosti Metropolnet Jiřího Knápka provedena změna volby v představenstvu. Odvolán byl Ondřej Novotný z funkce člena představenstva, Jiří Knápek byl znovu navolen za člena představenstva společnosti a nově byl dovolen Bc. Miroslav Burdek.

 

Zimní halu pro beachvolejbal by měla budovat společnost TECHTEX

Veřejnou zakázku s názvem „Vybudování zimní haly pro beachvolejbal“ přidělila rada města společnosti TECHTEX s.r.o., která nabídla cenu 3,175 mil. Kč bez DPH. Rozhodnutí platí za předpokladu, že nebude podán nvrh o přezkum úkonů zadavatele. O veřejnou zakázku se ucházeli dva zájemci. Firma Calypso Group nabízela 3,25 mil. Kč. Předmětem akce je návrh a realizace nafukovací přetlakové haly o rozměrech cca 40 x 32 x 10 m (zakrytí 3 hracích ploch) na beachvolejbalové kurty v Ústí nad Labem.

 

Udělení stipendia

Poskytnutí stipendia - peněžitého daru ve výši 20 tis. Kč schválila rada města pro studentku Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Mgr. Elišku Rezlerovou za vynikající diplomovou práci, v níž se zabývala počítačovým modelování složek břidlicového plynu v zeolitech. Její diplomová práce je na vysoké úrovni a obsahuje množství výsledků přesahující obvyklý rámec. Vedení univerzity proto nominovalo Elišku Rezlerovou na udělení stipendia primátora Ústí nad Labem. Symbolický šek předá Elišce Rezlerové primátor Petr Nedvědický na slavnostním předání Cen rektora a stipendií 12. prosince 2018.

 

 

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí

Magistrát města Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8

401 00 Ústí nad Labem