TISKOVÁ ZPRÁVA

18.10.2018

Rady města Ústí nad Labem 17. 10. 2018

 

IT vybavení Dětského dopravního hřiště

Rozpočtové opatření ve výši 70 000 korun pro Dětské dopravní hřiště v Krásném Březně schválila rada města. Peníze jsou určeny na nákup počítače a multifunkční tiskárny včetně spotřebního materiálu, které budou využity mimo jiné pro práci s interaktivní tabulí při teoretické výuce. Ve školním roce 2017/2018 se dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti městské policie aktivně zúčastnilo 31 ZŠ a 38 MŠ, což představuje přes 6 000 dětí. Dětské dopravní hřiště je v majetku města Ústí nad Labem, ve správě městské policie.

 

Rekonstrukce kuchyně v ZŠ Mírová

Vyhlášení veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce školní kuchyně na ZŠ Ústí nad Labem, Mírová“ s předpokládanou CENOU 10.120.000 Kč bez DPH schválila rada města. Radní zároveň schválili zadávací dokumentaci a také obálkovou a hodnotící komisi. Předmětem zakázky je provedení rekonstrukce školní kuchyně včetně dodání nového profesionálního kuchyňského vybavení. Zakázka by měla být realizována do 25. srpna 2019.

 

Demolice zdevastovaných obytných domů v ulici Na Nivách za 6,5 mil. korun

Výběr zhotovitele veřejné zakázky na demolice zdevastovaných obytných domů v ulici Na Nivách schválila rada města. Podmínky zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku splnilo osm uchazečů. Na základě doporučení výběrové komise radní přidělili zakázku společnosti Klement, která nabídla cenu 6,599 mil. Kč bez DPH, a to za předpokladu, že nebude podán návrh o přezkoumání úkonů zadavatele. Předpokládaná hodnota zakázky přitom byla stanovena na 16,5 mil. Kč. Zakázka bude realizována ve dvou etapách. V listopadu by měla začít realizace II. etapy, která zahrnuje 6 objektů na pravé straně ulice. Hotova by měla být za 4 měsíce. Zahájení I. etapy, v které je 12 objektů na levé straně ulice, se předpokládá v září 2019. Zhotovitel zajistí v rámci realizace díla úplnou likvidaci a uložení veškerých odpadů z provedených demolic. Výběrová komise při svém jednání vyřadila dvě nabídky, jedna překročila předpokládanou hodnotu zakázky, druhá byla stažena poté, co dodavatel zjistil, že byla spočítána chybně a nemohl by dodržet zadávací podmínky.  

Domy v ulici byly dlouhodobě neudržované, poté co je získal soukromý vlastník, rychle zchátraly a jejich rekonstrukce už nebyla ekonomicky ani technicky možná. Městu se podařilo domy i s pozemky vykoupit. Demolice vytvoří volný prostor pro nové projekty. O dalším využití pozemků zatím není rozhodnuto. Mohly by tu být například malometrážní byty pro mladé rodiny. Příkladem je i deklarovaný projekt firmy Dobrovský, která vizi budoucí výstavby viladomů zpracovala i pro ulici Na Nivách.

 

Grant v oblasti životního prostředí a environmentálního vzdělávání

Grant ve výši 20 000 korun schválila rada města pro Fakultní ZŠ České mládeže na projekt „Víš co dýcháš?“ Projekt je zaměřen na měření kvality ovzduší v různých učebnách a místnostech uvnitř školy (např. tělocvična po hodině TV, učebna s rostlinami, standardní učebna). Naměřené hodnoty pak žáci vyhodnotí a zjistí vliv kvality ovzduší na zdraví člověka

 

Komunitní plán péče schválen

Rada města vzala na vědomí informaci o realizaci projektu Komunitní plán péče pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem. Cílem projektu bylo vytvořit Komunitní plán pro období 2018-2021a prostřednictvím metod komunitního plánování posílit a zefektivnit činnosti vedené ve prospěch sociální integrace s důrazem na podporu rovných příležitostí, zaměstnanosti v regionu, podpořit účinnost prevence sociálně patologických jevů, prevence sociálního vyloučení a zmírnit sociální znevýhodnění specifických skupin obyvatel. Dílčím cílem projektu bylo nastavení nejen spolupráce mezi obcemi, ale i spolupráce s Ústeckým krajem a součinnost a provázanost se Střednědobým plánem sociálních služeb Ústeckého kraje. Výstupem tohoto projektu je zpracovaný „6. komunitní plán péče SO ORP Ústí nad Labem 2018-2021“. Vypracovaný dokument bude veřejnosti přístupný na odboru kultury, sportu a sociálních služeb, odboru strategického rozvoje, v Informačním centru, v knihovnách a na městských úřadech obcí v ORP Ústí nad Labem.

 

Pronájem v objektu pod Mariánskou skálou schválen

Rada města schválila pronájem nebytových prostor v objektu parkoviště pod Mariánskou skálou v Hrnčířské ulici 3356 (bývalý bowling) za nájemné 25 000 měsíčně. Podnikatelka se po vyhlášení záměru o pronájmu přihlásila jako jediná a splnila všechny podmínky včetně složení kauce 75 000 korun. Prostory chce využívat k provozování kulturních a společenských akcí, svatebního salonu a souvisejících služeb. Pronájem schválila majetková komise města.

 

Radní podpořili mimořádný sportovní výkon

Dotaci 20 000 korun na mimořádný sportovní výkon na celorepublikové úrovni schválila rada města pro Ústeckou freeridovou organizaci za výkon Simony Jirkové, která obsadila 2. místo na MČR ve sjezdu.

 

Smlouva o pachtu zemědělských pozemků pro zoo

Zoo si propachtuje pozemky na Mariánské skále těsně sousedící s jejím areálem. Pozemky bude využívat ke sklizni zeleného krmení pro zvířata. Rada města souhlasila s uzavřením pachtovní smlouvy mezi zoologickou zahradou a vlastníky pozemků, které zastupuje Karel Strachoň. Zoo si celkem propachtuje 10,7 ha pozemků za roční nájemné 900 Kč/ha.

 

Peněžitý dar z rozpočtu kanceláře primátorky

Peněžitý dar z rozpočtu kanceláře primátorky ve výši 20 000 korun schválila rada města pro společnost Helias Ústí nad Labem na zakoupení vybavení do denního stacionáře, který je primárně zaměřen na klienty s poruchou autistického spektra.

 

Dotace pro sdružení Spirála

Poskytnutí finančních prostředků pro oblast ochrany obyvatel a likvidací mimořádných událostí pro rok 2018 schválila rada města. Sdružení Spirála přidělila dotaci 15 000 korun. Hlavním cílem sdružení Spirála je poskytování psychosociální pomoci (ambulantní péče, telefonní krizová linka, krizová lůžka…) a dále realizace vzdělávacích a výchovných programů.

 

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí

Magistrát města Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8

401 00 Ústí nad Labem

Tel. +420 475 271 469, +420 724 010 680

www.usti-nad-labem.cz