TISKOVÁ ZPRÁVA

14.09.2018

Rady města Ústí nad Labem 12. 9. 2018

Vyřizování přestupků bude posíleno

Rada města schválila změnu organizačního řádu, kterou se navýší počet tabulkových míst na odboru přestupkových agend. Jedná se o personální přípravu na stav, kdy Policie ČR má v úmyslu předávat městu k vyřízení přestupky zjištěné při úsekové měření rychlosti v tunelech Panenská a Radejčín. Velmi pravděpodobně to přinese výrazný nárůst vyřizovaných přestupků o desetitisíce případů měsíčně. Magistrát je na tuto situaci i tímto rozhodnutím připraven a vše záleží na definitivním vyjádření krajského úřadu a jeho dohodě s Ministerstvem vnitra.  Magistrát se ve spolupráci se společností Metropolnet  připravuje i po technické stránce (pořízení modulu Výzva provozovateli vozidla, jeho integrace na stávající SW města – Agendio, Navision, další integrace na základní registry, centrální registr vozidel a tzv. hybridní poštu), s dokončením se počítá do konce roku 2018.

Z výše uvedených důvodů je navýšení tabulkových míst na odboru přestupkových agend zatím o 2, nicméně teprve reálný provoz (očekáváme jej k 1. 1. 2019) ukáže, zda tento počet bude dostatečný. Byť předpokládáme, že počáteční počty přestupků po několika měsících poklesnou, přesto výběr pokut bude nezanedbatelným příjmem do rozpočtu města, takže se dá počítat s tím, že náklady na nově zřizovaná tabulková místa se z uvedených příjmů zaplatí.

 

Vybudování zimní haly pro beachvolejbal

Rada města schválila vyhlášení veřejné zakázky s názvem „Vybudování zimní haly pro beachvolejbal“. Hodnota plnění je 3.3 mil. korun. Vypracovány a zajištěny budou v I. etapě vstupní podklady, průzkumy pro zpracování projektové dokumentace a schvalovací a povolovací řízení. Návrh samotného technického řešení nafukovací haly. Dále pak dokumentace pro provádění stavby, inženýrské činnosti. V další etapě autorský dozor a do 18. 10. 2019 realizace samotné nafukovací přetlakové haly k zakrytí 3 hracích ploch na beachvolejbalové kurty v Ústí nad Labem.

 

Velkoplošná oprava parkoviště Malátova

Rada schválila vyhlášení zakázky na velkoplošnou opravu parkoviště Malátova s hodnotou plnění 1.100.000 Kč bez DPH. Zakázka bude rozdělena na dva stavební objekty: vlastní plocha parkoviště a příjezdová komunikace k objektům pod parkovištěm.

 

Rada převedla prostředky na podporu cyklistiky

Rozpočtovým opatřením ve výši 279 750 korun byly převedeny prostředky z podpory cyklistiky na akce cestovního ruchu: Zafinancována je kampaň Do práce na kole, kterou pořádá pražská iniciativa Auto*Mat ve spolupráci s koordinátory z jednotlivých měst. V Ústí nad Labem je místním organizátorem přímo Magistrát města Ústí nad Labem v rámci projektu Zdravé město a MA21. Základní kampaň probíhá v květnu, v září je pak výzva v rámci Evropského týdne mobility. Zajištěno bylo Natočení televizního pořadu Cyklotoulky Ústí nad Labem 4 jako propagace města a jeho okolí, letos na téma Tiské stěny. Pořízeny byly 4 koloběžky a 1 elektrotříkolka. Koloběžky jsou určeny pro rozšíření služeb půjčovny kol v Cyklocentru města Ústí nad Labem veřejnosti. Elektrotříkolka bude využívána zdarma v rámci aktivity cykloterapie „Cycling Whitout Age“ a je určena pro seniory, tělesně postižené jakéhokoliv věku a lidem s jiným zdravotním omezením.

 

Druhá etapa kanalizace ve Svádově za 50 mil. korun připravena

Rada města schválila podání žádosti k Severočeské vodárenské společnosti o spolufinancování stavby Kanalizace Svádov – II. etapa. Projekt řeší dostavbu velmi potřebné kanalizace v místní části města Ústí nad Labem – Svádov s napojením do stávající kanalizační sítě na čistírnu odpadních vod Neštěmice. Je navrženo vybudování celkem 2 687 m splaškové kanalizace, týká se to 1 500 obyvatel. Předpokládané rozpočtové náklady na realizaci stavby činí 45 255 647 Kč včetně DPH. Pro další zajištění financování stavby, které činí 5 milionů korun, bude město hledat příslušné dotační programy vyhlášené Ministerstvem zemědělství ČR, Fondem vodního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje a další. Vedení města splnilo, co mělo, na vlastní náklady je zpracován projekt a nyní je vše na SVS, zda zajistí spolufinancování ze svých prostředků nebo dotací.

 

Rozděleny mimořádné dotace v oblasti sportu za 158 tisíc korun

Rada projednala mimořádné žádosti o dotace v oblasti sportu a schválila podporu následujícím žadatelům: . Tělocvičná jednota Sokol Ústí nad Labem Oprava a vymalování chodby - 16.000 Kč

                          MEATWAY na akci Beautiful and Strong – pohárová fitness soutěž - 35.000 Kč

                          Veslařský klub Paprsek na akci I. kolo Českého poháru v jízdě na veslařském trenažéru 2018 - 35.000 Kč

                          Šulcová Eliška na Masiv MTB stage race 2018 - 11.000 Kč na startovné, cestovné a sportovní vybavení

                          Maříková Barbora na Masiv MTB stage race 2018 -11.000 Kč na startovné, cestovné a sportovní vybavení

                          KST Apollo Ústí nad Labem na Celoroční činnost KST Apollo Ústí nad Labem - 50.000 Kč

                         

Ústecká gymnastika dostala podporu na účast na mistrovském závodě

Dotaci z programu mimořádné sportovní výkony schválila rada města pro TJ Stadion Ústí nad Labem na účast na MČR ve sportovní gymnastice ve výši 20.000 Kč.

 

Další podpora aktivit zdravotně postižených

Dotaci ve výši 30 000 Kč poskytla rada města z programu volnočasových aktivit na akce zdravotně postižených osob pro SPMP ČR pobočný spolek Ústí nad Labem. Peníze jsou určené na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí Prima běh pro školu hrou, akce se uskuteční 23. září v Centrálním parku na Severní Terase.

 

Vyhlášen program pro poskytování dotací v oblasti kultury

Program pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2019 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem, znění výzvy a další související dokumenty schválila rada města.

Kategorie dotačního programu jsou následující:

–         Dotace na podporu celoroční kulturní činnosti

–         Dotace na realizaci kulturních akcí a projektů

–         Dotace na reprezentaci města na akcích krajského, republikového nebo mezinárodního charakteru

–         Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem

Žádosti o dotace ve všech kategoriích bude možné podávat od 15. října do 19. listopadu 2018.

 

Vyhlášen program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU

Rada města schválila Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2019 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem. Schváleno bylo i znění výzvy a další související dokumenty. Pro rok 2019 se počítá s objemem finančních prostředků v oblasti sportu ve výši 55.350.000 Kč. U podpory sportování dětí (šeky) byl upraven limitující věk, který byl z původních 18 let změněn na 21 let a současně snížen věk z 10 let na 8 let.

Kategorie dotačního programu jsou následující:

•          Preferované sporty – finanční objem 35.000.000 Kč

•          Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)

             -          výkonnostní sport – finanční objem 7.500.000 Kč

             -          zájmová sportovní činnost – finanční objem 2.500.000 Kč

•          Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem – finanční objem 3.000.000 Kč

•          Akce sportovního kalendáře – finanční objem 2.000.000 Kč

•          Cyklistické akce pořádané subjekty na podporu cyklistiky – finanční objem 300.000 Kč

•          Mimořádné sportovní výkony – finanční objem 1.300.000 Kč

•          Podpora sportovních aktivit handicapovaných sportovců – finanční objem 500.000 Kč

•          Mimořádné žádosti o dotaci – finanční objem 3.250.000 Kč.

 

Vyhlášen program pro poskytování dotací v oblasti VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

Program pro poskytování dotací v oblasti VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT v roce 2019 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem schválila rada města. Pro rok 2019 se počítá s objemem finančních prostředků v oblasti volnočasových aktivit ve výši 1.000.000 Kč. Kromě programu radní schválili výzvu k podávání žádostí o dotace a další dokumenty.

•          Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let – finanční objem 500.000 Kč

•          Akce volnočasového kalendáře – finanční objem 350.000 Kč

•          Akce zdravotně postižených osob – finanční objem 150.000 Kč

Ve všech dotačních titulech došlo k sjednocení smluvních podmínek, větší možnosti kontroly ze strany města tak, aby nemohlo docházet k jejich zneužívání.

 

Dotace z Fondu rady města

Poskytnutí dotací z Fondu rady města schválili ústečtí radní. Peníze z tohoto dotačního programu dostanou:

•          Česko-ukrajinské sdružení ÚSVIT na „1. festival ke Dni ukrajinské kultury v Ústeckém kraji“ - 10.000 Kč

•          Petr Lüftner na „křest alba-  Petr Lüftner“ - 30.000 Kč

•          G. Avdějev na „Výstavu obrazů Gennadije Avdějeva „České středohoří“ - 10.000 Kč

 

Peníze pro mateřské školy

Rada města schválila poskytnutí neinvestičního příspěvku 69 720 Kč Mateřské škole Skřivánek na nákup stolů a židlí pro dvě třídy. Další příspěvek 32 870 Kč byl schválen pro Mateřskou školu Motýlek na nákup 25 lehátek včetně matrací.  Investiční příspěvek 148 900 korun dostane Mateřská škola Stříbrníky na vybudování zahradního altánu, který zastřeší pískoviště a vytvoří útočiště pro společné hry.

 

Finanční podpora Základní školy Školní náměstí

Neinvestiční příspěvek na provoz schválila pro ZŠ Školní náměstí rada města. Částka 447 990 korun je určena na pokrytí nadnormativních nákladů na vzdělávací činnost. Bude použita na platy a související zákonné odvody pedagogů a nepedagogických zaměstnanců, kteří pracují převážně s dětmi, jejichž sociální a kulturní zázemí je velmi slabé. Další příspěvek v celkové výši 480 tis. Kč byl škole poskytnut na pořízení výpočetní techniky do učebny informatiky (360 tis. Kč) a na nákup kompletního vybavení jedné třídy nábytkem (120 tis. Kč).

 

Příspěvek 300 000 Kč pro dokončení dětského hřiště na Severní Terase

V Centrálním parku na Severní Terase byl nedávno otevřen nový dětský hrad financovaný z rozpočtu města. Před dokončením stavby v červenci se o postupu prací informovala primátorka Věra Nechybová a další radní města a seznámili se s návrhem na propojení hradu se sousedním lanovým centrem lanovým mostem. Primátorka tento návrh podpořila, návrh žádosti na zastupitelstvu Severní Terasy předložil náměstek primátorky Pavel Dufek. Rada města nyní schválila rozpočtové opatření a poskytla obvodu Severní Terasa dotaci 300 000 korun na dokončení tohoto herního komplexu.

 

Rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ Mírová

Rozpočtové opatření ve výši 2,24 mil. Kč na rekonstrukci školní kuchyně v Základní škole Mírová schválila rada města. Předmětem rekonstrukce kuchyně jsou stavební úpravy 1. podzemního a 1. nadzemního podlaží pavilonu A školy, stavební úpravy rozvodů a vnitřních instalací - elektroinstalace včetně nového osvětlení, plynoinstalace, vody, kanalizace a vzduchotechniky a také výměna a doplnění provozního vybavení. Dle zpracované projektové dokumentace je rozpočet akce stanoven na 12,8 mil. Kč. Peníze z rozpočtového opatření jsou určeny na dofinancování stavby.

 

 

 

                        Romana Macová

                        tisková mluvčí

                       Magistrát města Ústí nad Labem

                       Velká Hradební 2336/8

                      401 00 Ústí nad Labem

                      www: www.usti-nad-labem.cz