TISKOVÁ ZPRÁVA

04.09.2018

Rady města Ústí nad Labem 24. 8. 2018

 

Bezdoplatková zona se bude řešit v celém městě

Rada města požádala o rozšíření vydaného opatření obecné povahy dle ustanovení § 33d  zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi na celé katastrální území města Ústí nad Labem. Důvodem je zvýšený výskyt sociálně nežádoucích jevů. 

Hlavním cílem žádosti o rozšíření opatření na celé město Ústí nad Labem je zamezení přílivu dalších sociálně slabých občanů a narušení obchodu s chudobou. Ve městě jsou problémy se spekulativním skupováním bytů za účelem dalšího pronajímání, za ceny v místě neobvyklé, kdy dochází k parazitování pronajímatelů na sociálně slabších skupinách obyvatel. Samotný stav mnoha pronajímaných nemovitostí má i nezanedbatelně špatný vliv na děti a mládež. Příjemci doplatku na bydlení nejsou nijak motivováni ke zlepšení vlastní situace a setrvávají dlouhodobě na podpoře prostřednictvím sociálních dávek. Podobnou žádost podalo i sousední město Trmice. V tomto ohledu je proto třeba hájit zájem občanů města Ústí nad Labem a zamezit tak možnému přílivu dalších nepřizpůsobivých obyvatel z okolních obcí.

 

Servis městského kamerového systému bude sjednocen

Rada města schválila smlouvu se společností Metropolnet, která bude ve spolupráci s Městkou policií Ústí nad Labem poskytovat servis a revizní práce v rámci městského kamerového systému v Ústí nad Labem. Poprvé po 20 letech budování kamerového systému z let 1996–2016 byl zpracován jednotný technologický audit a servisní systém. Systém je v současné době tvořen několika samostatnými technologiemi. Základním principem je uzavření smluv jak mezi městem Ústí nad Labem a Metropolnetem, a.s., tak současně mezi Metropolnetem, a.s. a zhotovitelem dle výsledků veřejné zakázky. Metropolnet se zavazuje, že do 2 let pořídí softwarový nástroj pro dohled a správu bodů. Metropolnetem, a.s. byla vyhlášena nadlimitní veřejná zakázka na služby a to v otevřeném řízení dle § 56 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Předpokládaná poskytování servisních a revizních prací činí 20 800 000 Kč bez DPH a na 5 let.

 

Rada předloží zastupitelům obecně závaznou vyhlášku na zákaz alkoholu

Rada města schválila návrh obecně závazné vyhlášky, kterou by se změnila obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Změny jsou navrženy v lokalitě Skřivánek, a to na základě petice občanů, kteří žádali o vyřešení problematické lokality. Úprava je i v Zanádraží, kde městská policie eviduje nárůst  bezdomovců a narkomanů, kteří lokalitu využívají zejména pro konzumování alkoholu. – V Krásném Březně navrhla městská policie rozšíření stávajícího místa se zákazem požívání alkoholu o část ul. Janáčkova, Jungmannova a Krčínova. Navržena je i změna, která by umožňovala rozhodování o výjimkách z vyhlášky příslušným městským obvodům, což by mohlo být zjednodušení administrativy pro žadatele, kteří pořádají akce. Návrh je schválen ministerstvem vnitra.

 

Informace o plnění rozpočtu města

Rada projednala informaci o plnění rozpočtu města a vzala ho na vědomí. Rozpočtové příjmy a výdaje jsou převážně vyrovnané. Informace o pohybech rozpočtu potvrzují předpoklad, že roční rozpočet příjmů města bude naplněn a zabezpečí tak dostatečné finanční zdroje k pokrytí rozpočtovaných výdajů. V části daňových příjmů se předpokládá i přeplnění. Rozpočet výdajů jednotlivých odborů bude dodržen - nebude překročen.

 

Služebna PČR bude na Střekově zachována, rada schválila převod peněz na rekonstrukci

Radní převedli 4 miliony Kč z rezervy na investiční akce střekovského obvodu, kterou obvod nevyužil, na rekonstrukci objektu Truhlářova 1592/32, a to pro potřeby rozšíření současné služebny Policie České republiky, na jejímž setrvání trvá jak vedení města, tak vedení odvodu. „Je nepřípustné, aby v obvodu nebyla služebna státní policie, jsem ráda, že se nakonec našla cesta ve prospěch bezpečnosti obyvatel,“ doplnila primátorka. Obvod také nemusel z důvodu vysokých teplot provádět seče trávy v obvyklém množství, proto nevyčerpané prostředky ve výši 440 tis. korun budou převedeny na opravu havarijního stavu chodníku v ulici Truhlářova.

 

Obvod Severní Terasa požadoval změny ve financování a dostal dotaci 750 tisíc korun

Radní projednávali požadované změny účelu schválených dotací. Rada schválila převod nevyčerpaných prostředků ze zeleně, 150 tisíc bude použito na vrty na studnu, která by měla zásobovat lagunu v Centrálním parku. Rada také schválila dotaci 750 tisíc korun obvodu na doplacení mzdových prostředků na veřejně prospěšné pracovníky, kteří pomáhají uklízet nebo sekat.

 

Město zakoupí seniorům elektrokolo

Statutární město Ústí nad Labem bylo v rámci Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 osloveno s nabídkou připojit se k nově vznikající aktivitě v ČR „Cycling Whithout Age“ pořízením nákladního elektrokola (tříkolky) pro seniory, kterým zdravotní stav nedovoluje příliš mnoho cestovat a jezdit na kole, dále tělesně postiženým jakéhokoli věku i klientům z domovů s pečovatelskou službou, seniorům. Město se k této výzvě připojilo a rada schválila 150 tis. Kč na nákup elektrokola Christiana Taxi. Partnerem pro provozování nákladního elektrokola je Dobrovolnické centrum v Ústí nad Labem.

 

Využití Corsa má zelenou

Na základě zpracovaných studií o dalším využití objektu Corso v Krásném Březně rada města schválila 4,9 mil. korun z finanční rezervy na realizaci dalších stupňů projektové přípravy.

 

Pronájem restaurace s bowlingem pod Mariánskou skálou

Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor v jednotce číslo 3356/2 v budově č. p. 3356 v ulici Hrnčířská. Jde o restauraci s bowlingem pod Mariánskou skálou. Minimální výše nájmu má činit 25 000 Kč/měsíc bez DPH. Zájemci musí složit kauci ve výši 75 000 Kč. Záměr a výši nájmu schválila majetková komise. Prostory dosud využívá podnikatelka k víkendovým společenským akce za pronájem ve výši 6 000 korun. Tato podnikatelka požádala o dlouhodobý pronájem těchto prostor.

 

Den bez aut 22. 9. 2018 – bezplatná přeprava osob v MHD

Uspořádání jednodenní jednorázové akce v MHD na bezplatnou přepravu osob v Ústí nad Labem v rámci mezinárodního Dne bez aut, který bude 22. 9. 2018, schválila rada města. Ústí nad Labem se v rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21 každoročně ve dnech 16. – 22. 9. aktivně zapojuje do celoevropské kampaně Evropský týden mobility, která je zakončena 22. 9. mezinárodním Dnem bez aut. K tomuto dni se město chce připojit zajištěním bezplatné přepravy osob a zavazadel pro všechny cestující v Ústí nad Labem. Podporuje tak udržitelné způsoby dopravy a povědomí občanů o dopadech motorizované dopravy na životní prostředí. 

 

Revitalizace Parku Míru

Rozpočtové opatření ve výši 337 590 Kč na projektovou dokumentaci Revitalizace Parku Míru schválila rada města. Jde o dokumentaci k části I. a části II. Část I. se týká zpracování projektové dokumentace na opravu příjezdové komunikace a parkoviště. Část II. se týká zpracování projektové dokumentace na sadové úpravy včetně návrhu vodního prvku a dětského hřiště.

 

Poskytnutí dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2018

Rada města schválila poskytnutí dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem pro Okresní radu Asociace školních sportovních klubů České republiky Ústí nad Labem na akci „Pohár primátorky“ ve výši 20 000 Kč. Soutěž má za cíl přivést především děti ke sportu a je určená pro žáky 1. – 9. tříd. Spolupořadatelem je ZŠ Vinařská a DDM Ústí nad Labem.

 

Dotační program na podporu sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním

Vyhlášení dotačního programu na podporu sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním 2019 a možnost získání finanční podpory schválila rada města, zároveň schválila i všechny související dokumenty. Žádosti bude možné podávat i elektronickou formou. Příjem žádostí bude od 1. 10. 2018 do 31. 10. 2018.

Dotaci lze získat:

        na podporu sociálních služeb a na činnosti rozvojové povahy, zejména na podporu kvality sociálních služeb

        na činnosti na podporu rodiny

        na podporu občanských aktivit svépomocného charakteru

Dotační program bude zveřejněn před vyhlášením na úřední desce Magistrátu města Ústí nad Labem. Poté bude zveřejněn na webových města Ústí nad Labem a v Regionálním informačním systému komunitních služeb města Ústí nad Labem – RISK.

 

Příspěvek pro zoo na projektovou dokumentaci

Rada města schválila poskytnutí investičního příspěvku 1,48 mil. Kč pro Zoologickou zahradu Ústí nad Labem na zajištění projektové dokumentace k investičním akcím. Jde o projekty na výstavbu expozice ptáků jihovýchodní Asie, na rekonstrukci expozice vodních ptáků, stavbu expozice pro vydry malé, přestavbu a další úpravy horní i dolní části exotária a stavbu expozice tučňáků.

 

Peníze pro provoz škol a pečovatelské služby

Rozpočtové opatření na posílení prostředků základních škol, mateřské školy a Pečovatelské služby Ústí nad Labem schválila rada města:

-          Základní škola Hlavní dostane 120 000 Kč na pokrytí provozních nákladů spojených se stravovacím provozem.

-          Základní škola Školní náměstí 112 000 Kč na pokrytí provozních nákladů spojených s dopravou obědů a s uhrazením nákladů spojených s provizorním ubytováním osob vystěhovaných z ubytovny, jako jsou energie, deratizace a dezinsekce, pořízení úklidových a hygienických prostředků a opravy vzniklých škod.  Dalších 78 000 Kč je určeno na pořízení nového školního serveru

-          Mateřská škola Zvoneček 41 390 Kč na pokrytí provozních nákladů

-          Pečovatelská služba Ústí nad Labem 300 000 Kč na pokrytí mzdových nákladů souvisejících se zvyšující se náročností poskytovaných sociálních služeb

 

Podpora pro desetiletého motocyklistu

Poskytnutí peněžitého daru ve výši 20 000 korun Janu Ulmanovi projednali radní. Jeho desetiletý syn Jan Ulman je reprezentantem České republiky na evropském šampionátu motocyklové soutěže Supermoto. Honzík Ulman je v seriálu závodů na průběžném druhém místě a na posledním závodě, který se jede v polovině září v Bulharsku, má šanci celý šampionát vyhrát. Finanční příspěvek pokryje část cestovních nákladů a servis motocyklu.

 

Nevidomí dostanou vysílačky

Poskytnutí daru Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR schválila rada města. Předmětem daru jsou čtyři VPN vysílačky, které pomáhají zrakově postiženým občanům orientovat se ve městě. Přibližná hodnota jednoho přístroje je 2 600 korun.

 

 

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí

Magistrát města Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz