TISKOVÁ ZPRÁVA

27.08.2018

Rady města Ústí nad Labem 24. 8. 2018

 

Město vyhlašuje dvě zakázky za téměř 140 milionů korun:

1. Zakázka na zhotovitele venkovního areálu Plavecké haly Klíše

Rada města schválila vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Venkovní areál Plavecké haly Klíše“ na zhotovitele stavby s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 90.000.000 Kč bez DPH, a to formou elektronické aukce. Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce venkovní části Plaveckého areálu Klíše tak, aby bylo vytvořeno pro návštěvníky zajímavé a koncepčně moderní rekreační zařízení navazující přímo na krytou plaveckou halu. Rekonstrukce zahrnuje úpravu stávajících venkovních bazénů včetně okolních ploch s doplněním atraktivních prvků pro vodní hrátky. Součástí stavby jsou mimo jiné: nové nerezové bazénové vany s vodními atrakcemi a bazénovou technologií, objekty ošetřovny a pokladny, terasa  - paluba,  brodítka, sprchy, sociální zázemí pro návštěvníky, zázemí pro plavčíky, dětský koutek, technický objekt v jihozápadním rohu areálu,  terénní úpravy a zeleň, zábavní plochy (např. dětské hřiště),  příprava pro stánky s občerstvením, veřejné osvětlení, monitoring a zabezpečení areálu, ozvučení areálu, mobiliář, příjezdy, přístupy, všechny sítě (kanalizace, rozvody vody, vč. pitné, el. energie se samostatným měřením připojovacích bodů pro stánky, slaboproudé rozvody, datové sítě).

Termín ukončení stavby je stanoven nejdéle do 31. 3. 2020.

2. Vyhlášení zakázky na zhotovitele přepážkového centra budovy magistrátu

Rada schválila vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele přepážkového centra budovy magistrátu, hodnota plnění se předpokládá 49.800.000 Kč bez DPH. Jedná se o rekonstrukci prostor současného registru vozidel, bývalé kuchyně a jídelny včetně zázemí a skladovacích prostor v 1. NP a 1. PP jižního křídla budovy magistrátu. Cílem je vytvoření moderního přepážkového pracoviště pro centralizované odbavení občanů včetně zázemí a dalších souvisejících prostor (kartotéky, sklady, archivy atd.), dále pak zabezpečení odpovídajícího přístrojového vybavení, zabezpečení informačními systémy, síťovými strukturami apod. Zrekonstruované prostory budou plně využity správním odborem, tj. oddělení správních činností, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel, oddělení registru řidičů, oddělení registru vozidel. Součástí bude rovněž vstupní dohledové stanoviště městské policie a Czech Point. Zbývající plochy, především v 1. PP, budou využity převážně jako sklady a archivy.

Z důvodu zajištění provozu registru vozidel bez nutnosti zajištění náhradních prostor bude realizace stavby probíhat ve třech fázích:

1. část - Rekonstrukce interiérů včetně pevně zabudovaného IT vybavení a nábytku – všechny prostory vyjma současného registru vozidel včetně vstupní haly. Termín zahájení realizace ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo. Doba realizace max. 8 měsíců.

2. část - Realizace části rotační kartotéky a pojízdné regály pro prostory uvedené v předchozím bodě. Doba realizace max. 3 měsíce.

3. část - Rekonstrukce interiérů včetně pevně zabudovaného IT vybavení, nábytku i zbývající části rotačních kartoték a pojízdných regálů v současném registru vozidel a vstupní hale.  Termín zahájení realizace 3. části je ihned po zprovoznění registru vozidel v nových prostorách. Doba realizace max. 4 měsíce.

Po realizaci prací uvedených v bodě 1. a 2. a následné kolaudaci této části bude přesunut provoz současného registru vozidel do nově zrekonstruovaných prostor, kde bude pro vstup do přepážkové haly provizorně využíván nově vzniklý požární únikový východ až do dokončení a zkolaudování zbývající části stavby. Provoz registru vozidel bude přerušen pouze na dobu nezbytně nutnou pro přestěhování do nových prostor.

 

Město připravuje demolice za 21,5 milionu korun:

1. Vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitel demolice objektu - Konírna

Předmětem plnění vyhlášené veřejné zakázky je demolice objektu na p. č. 423, k. ú. Klíše –Konírna. Objekt je jednopodlažní nepodsklepená budova obdélníkového půdorysu. Jedná se o jednolodní halu o rozměrech 79 m x 20,20 m z 50. let minulého století, kdy byla využívána jako dočasné depo a opravna kolejových vozidel dopravního podniku. Po ukončení tramvajového provozu v Ústí nad Labem měla budova různá využití. V polovině byla vybudována sportovní hala, ve druhé části se využití obměňovalo. Bylo zde zázemí sportovního oddílu, prodejna koberců a následně víceúčelové sportoviště s tělocvičnami a squashovými kurty. V současné době byly nájemní smlouvy ukončeny a objekt bude před započetím demoličních prací vyklizen (provede bývalý nájemce). Stavebně technický stav objektu, kde je azbest, neumožňuje jeho další využívání bez toho, aby proběhla zásadnější rekonstrukce. Expertní posudek z roku 2014 doporučil zvážit odstranění objektu a následné vybudování objektu nového jako ekonomičtější variantu.  Cílem akce je odstranění technicky nevyhovujícího objektu a zároveň příprava pozemku pro soukromého investora společnosti PADOK tak, aby mohla být započata samotná výstavba haly s ledovou plochou. Realizace demolice je stanovena na 5 měsíců od výzvy objednatele (předpoklad výzvy je listopad 2018).

2. Vyhlášení zakázky na zhotovitele demolice zdevastovaných domů v ulici Na Nivách

Rada schválila vyhlášení zakázku na dvě etapy demolice obytných domů v ulici z dvacátých let minulého století Na Nivách, které tvoří řadovou zástavbu obytných bytových domů. Předpokládaná hodnota plnění je 16.500.000 Kč. Stavební konstrukce domů byla po dobu posledních dvaceti let nepřetržitě vystavena působení klimatických podmínek. Některé objekty byly zasaženy i požáry, které zde založili vandalové. V současné době je do objektů z bezpečnostních důvodů zakázán přístup. V srpnu 2017 byl soubor objektů odkoupen a je nyní ve vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem. S ohledem na kritický, havarijní stavebně technický stav objektů bylo rozhodnuto provést jejich demolici.

Součástí demolice je odtěžení zpevněných ploch dvorních traktů a plotových zídek v zadních traktech objektů v půdorysném pásu mezi hranicí zastavěné plochy a hranicí zeleně. Současně je nutné zdemolovat kanalizační jímky v dvorních částech objektů. Po dokončení demolice nadzemních konstrukcí objektu se provede demolice podzemních částí konstrukce včetně podlahy nejnižšího podlaží (přízemí nebo suterénu). Následně se provede zásyp sklepa vodopropustným zhutnitelným materiálem. Po sanaci suterénního prostoru bude pláň vyrovnána s okolním terénem. Upravený terén bude zatravněn. Vybraný zhotovitel zajistí v rámci realizace díla úplnou likvidaci a uložení veškerých odpadů z provedených demolic jím navrženým způsobem.

 Zakázka bude realizována ve dvou navazujících etapách:

I. etapa zahrnuje 12 objektů určených k demolici, bytové domy jsou situovány podél levé strany ulice Na Nivách (k.ú. Klíše),  objekty obsahují jedno podzemní podlaží, čtyři nadzemní podlaží a podkroví.

II. etapa zahrnuje 6 objektů určených k demolici, bytové domy jsou situovány podél pravé strany  ulice Na Nivách (k.ú. Ústí nad Labem), objekty obsahují jedno částečně zapuštěné podzemní podlaží, čtyři nadzemní podlaží a neobývané podkroví.

Samotná realizace demolice II. etapy je stanovena na dobu 4 měsíců od výzvy objednatele (předpoklad výzvy je listopad 2018). Realizace demolice I. etapy je stanovena na 6 měsíců od výzvy objednatele (předpoklad výzvy je září 2019).

 

 

Labské léto – RADIOFEST 2018 podpořeno městem

Rada města podpořila z Fondu Rady města Ústí nad Labem částkou 50.000 Kč šestnáctý ročník rodinného hudebního festivalu Labské léto – RADIOFEST 2018, který je tradiční prázdninovou akcí navštěvovanou tisíci diváky.

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí

Magistrát města Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8

401 00 Ústí nad Labem

             www: www.usti-nad-labem.cz