image

TISKOVÁ ZPRÁVA

14.07.2021

Rady města Ústí nad Labem 12. 7. 2021

 

1. Memorandum o spolupráci s NCEÚ

Uzavření memoranda o spolupráci mezi městem Ústí nad Labem a Národním centrem energetických úspor schválila rada města. Cílem je deklarování společné vůle smluvních stran spolupracovat v oblasti energetických úspor a usilovat o rozvoj udržitelné a moderní energetiky ve městě. Memorandum je uzavíráno na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní lhůtou a je koncipováno bez jakéhokoli finančního plnění smluvních stran.

 

3. Veřejná zakázka 2. etapy opravy konstrukce chodníku Londýnská

Rada na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele k veřejné zakázce s názvem Londýnská – oprava konstrukce chodníku – 2. etapa schválila dodavatele, který se umístil na prvním místě v pořadí, tj. TELKONT s nabídkovou cenou ve výši 1 189 172 Kč bez DPH.

Uchazeči byli tři, zahájení prací je plánováno do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo, dokončení do 30. 9. 2021.

 

4. Vyhlášení veřejné zakázky rekonstrukce kuchyně

Rada vyhlásila podlimitní veřejnou zakázku s názvem Rekonstrukce kuchyně Domova pro seniory Krásné Březno s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 9 564 000 Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení.

 

6. Zřízení chodníku v ulici Hostovická – výběr dodavatele

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky s názvem Ústí nad Labem, ul. Hostovická – zřízení chodníku podél silnice č. III/25839 společnosti SWIETELSKI, která se umístila ve výběrovém řízení na prvním místě s nabídnutou cenou 6 497 139 Kč bez DPH. Do řízení se přihlásilo pět uchazečů. Stavba bude zahájena předáním staveniště do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo, dokončení stavby je naplánováno do 31. 5. 2022.

 

7. Druhou etapu revitalizace ulice Nová, Střekov zrealizuje Porr

Rada na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele k veřejné zakázce s názvem Revitalizace ulice Nová, Ústí nad Labem – Střekov 2. etapa schválila dodavatele, který se umístil na prvním místě v pořadí, tj. Porr s nabídkovou cenou ve výši 4 988 711 Kč bez DPH. Uchazeči byli dva.

 

9. Energy Ústí nad Labem – Podstatná změna integrovaného povolení

Rada města z pozice účastníka řízení za statutární město nesouhlasí s udělením výjimky z úrovní emisí NOx spojených s nejlepšími dostupnými technikami (BAT), která je předmětem podstatné změny integrovaného povolení č. 23 pro zařízení Energetika společnosti ENERGY Ústí nad Labem Svůj nesouhlas opírá o následující skutečnosti:

Společnost Energy Ústí nad Labem nepřijala žádná opatření vedoucí k naplnění ustanovení prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2017/1442 ze dne 31. července 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velká spalovací zařízení, přestože je toto prováděcí rozhodnutí veřejně známé.

Dále společnost Energy Ústí nad Labem nesplnila povinnost vyřadit do 30. dubna množství povolenek odpovídající množství emisí skleníkových plynů vypuštěných v roce 2020.

Krajský úřad Ústeckého kraje, jako orgán rozhodující v této věci, nařídil ústní jednání, na základě kterého o uvedené žádosti o udělení výjimky vydá rozhodnutí. Výsledek jednání nelze v tuto chvíli předjímat. Zástupci města v této věci povedou jednání o možnostech dodávek tepla a teplé vody pro obyvatele Střekova.

 

21. Nadstandardní péče o zeleň

Rada schválila akce z programu Nadstandardní péče o zeleň o celkové hodnotě 2 542 000 Kč. Konkrétně jde o:

 • MO Neštěmice
  • Park u Pivovarské zahrady – 220 000 Kč,
  • Zámecký park – 150 000 Kč.
 • MO město
  • Alej v ulici Bezručova – 200 000 Kč,
  • Alej v ulici Střížovická – 200 000 Kč,
  • Alej v ulici Elišky Krásnohorské – 100 000 Kč.
 • MO Severní Terasa
  • Platanová alej v ulici Stříbrnická – 150 000 Kč,
  • Sakurová alej v ulici Pod Parkem – 160 000 Kč,
  • Alej v ulici Sociální péče – 140 000 Kč.
 • MO Střekov
  • Hřiště Svádov – 60 000 Kč,
  • Centrální park Kamenný vrch – 70 000 Kč,
  • Lipová alej Střekovské nábřeží – 60 000 Kč,
  • Lokalita Malé Sedlo – 250 000 Kč,
  • Lokalita Vyhlídka Švabinského – 180 000 Kč.
 • ODM
  • Nátěr mladých stromů – 100 000 Kč,
  • Alej v ulici Na Spojce – 30 000 Kč,
  • Alej v ulici České mládeže – 100 000 Kč,
  • Ochrana bází stromů instalací dřevěných ohrádek – 200 000 Kč,
 • Tahové zkoušky u vytipovaných stromů v ul. E. Krásnohorské – 45 000 Kč,
 • Architektonická studie v ul. E. Krásnohorské – 100 000 Kč,
 • Dendrologický průzkum aleje v ul. E Krásnohorské – 27 000 Kč.

 

23. Příspěvky na pořádání soustředění a táborů

Poskytnutí dotací v oblasti sportu a volnočasových aktivit s účelem využití na úhradu nákladů spojených s pořádáním soustředění, pobytových a příměstských táborů v roce 2021 schválila rada města. Jde o příspěvek ve výši 1 745 000 Kč – 1 495 000 Kč oblast sportu, 250 000 Kč oblast volnočasových aktivit. Rozdělen je mezi 37 sportovních a 6 volnočasových organizací. Podpora pro jeden klub je ve výši max. 48 000 Kč. Příspěvky obdrží např. Atletic Club, Český svaz parkouru, EHK karate club, Judo team Střekov, Sportovní šerm Ústí nad Labem, Vodní záchranná služba ČČK, Junák, Pionýr a další.

 

24. Podpora aktivit UJEP – poskytnutí dotace

Příspěvek ve výši 170 000 Kč pro Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem za účelem částečné úhrady nákladů na projekt Podpora aktivit UJEP významných pro město Ústí nad Labem v roce 2021 odsouhlasila rada. Aktivita je zaměřena na vzdělávání žáků a vyučujících na vybraných základních školách v Ústí nad Labem (Stříbrnická, Neštěmická), a to v oblastech informačních technologií a techniky, které jsou v současné době velmi aktuální – robotika, 3D tisk a virtuální realita. Další základní školy v Ústí nad Labem by se v případě zájmu mohly zapojit formou např. exkurzí nebo seminářů, UJEP je osloví. Podporu musí schválit zastupitelstvo.

 

25. Dotace pro SKI KLUB a SK Hostovice

Rada schválila poskytnutí příspěvku ve výši 20 000 Kč pro SKI KLUB Pohoří u Malečova na zajištění provozu a údržbu Ski areálu z rozpočtu OŠKS. Stejný příspěvek schválila i pro SK Hostovice na akci Oprava tribuny a opravy vnitřního vybavení.

 

30. Akční plán pro udržitelnou energii a klima v Ústí nad Labem – schválení prostředků

Rozpočtové opatření ve výši 1 900 000 Kč schválila rada města. Pro zahájení veřejné zakázky projektu Akční plán pro udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP) v Ústí nad Labem bylo nutné přidělit OMOSRI finance na tuto akci. SECAP bude obsahovat výchozí emisní bilanci a hodnocení rizik a zranitelnosti, včetně návrhu konkrétních mitigačních a adaptačních opatření a zdrojů jejich financování. Dokument by měl dále reagovat na probíhající změnu klimatu, která představuje jednu z největších globálních výzev naší doby.

Předpokládaný rozpočet:

 • SECAP – 1 452 000 Kč
 • Publicita – 62 500 Kč
 • Projektová příprava – 20 000 Kč
 • Místní dny pro energii v rámci projektu – 365 500 Kč

 

31. Město schválilo předfinancování projektu SFŽP Přírodní zahrada na ZŠ Hlavní

S poskytnutím návratné finanční výpomoci Základní škole Ústí nad Labem, Hlavní 193 ve výši 488 100 Kč na předfinancování investičních a neinvestičních nákladů souvisejících s projektem Přírodní zahrada ZŠ Ústí souhlasí rada města. Cílem projektu je vybudování nové přírodní zahrady na pozemku školy. Jedná se o pozemek s nevyužitou poškozenou asfaltovou plochu o rozměrech 30 x 8 metrů. Nová zahrada bude umístěna v blízkosti venkovní školní učebny, bude jí tvořit 15 vyvýšených záhonů – zahrádek z přírodního materiálu. Do zahrádek budou vysázeny: bylinky, zelenina, trvalky, květiny a keře. Součástí zahrady bude také uzamykatelný dřevěný přístřešek, který bude sloužit k výuce vaření. Dále budou v rámci tohoto projektu pořízeny: nádrže na vodu, kompostéry, králíkárna, hmyzí hotel a broukoviště, bylinková spirála, solární sušička a kompostová kopa na pěstování dýní. Celá zahrada bude pojata jako jedna velká přírodní učebna, kterou budou využívat všichni žáci a učitelé školy. O přidělení dotace bude rozhodovat zastupitelstvo města.

 

39. Multimediální učebny a IČ učebny na ZŠ Rabasova zrealizuje Z + M Partner

Rada na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele k veřejné zakázce s názvem Vybudování multimediální učebny a ICT učebny – dodávka ICT a vnitřní konektivity odsouhlasila uchazeče, který se umístil na prvním místě v pořadí, tj. Z + M Partner s nabídkovou cenou ve výši 3 944 265 Kč bez DPH.

Předmětem plnění veřejné zakázky je:

 1) dodávka ICT tj. interaktivního setu, stolních počítačů, digitální jazykové laboratoře a SW, dále vnitřní konektivity včetně montáže, instalace, implementace a konfigurace zařízení

 2) dodávka a montáž vybavení multimediální učebny a kabinetu nábytkem, nábytkovým vybavením a provedení s dodávkou související prací (elektroinstalace vč. osvětlení, drobné stavební práce pokládka podlah, úpravy stěn a stropu)

Požadovaný termín realizace je nejpozději do:

Ad 1) do 30. 9. 2021

Ad 2) do 31. 8. 2021

 

41. Poskytnutí příspěvků v rámci programu na ochranu obyvatel

Rada města schválila poskytnutí finančních prostředků z Programu pro poskytování dotace pro oblast ochrany obyvatel a likvidací mimořádných událostí pro rok 2021. Podporu obdrží:

 • Via Europa – 35 000 Kč,
 • Vodní záchranná služba ČČK – 40 000 Kč,
 • SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Mojžíř – 42 000 Kč,
 • SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Neštěmice – 30 000 Kč,
 • Spirála – 8 000 Kč,
 • MEDIC Ústí nad Labem – 35 000 Kč,
 • SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Střekov – 30 000 Kč. Kancelář primátora měla na podporu těchto organizací vyčleněno 220 000 Kč.

 

44. Revitalizace podchodu pro pěší Kamenný vrch zrealizuje firma HANTYCH

Rada města na základě doporučení hodnotící komise rozhodla o výběru dodavatele k veřejné zakázce Revitalizace podchodu pro pěší Kamenný vrch, Střekov, kterým je firma HANTYCH s nabídkovou cenou ve výši 1 218 836 Kč bez DPH. Závazným podkladem pro zhotovení díla je dokumentace pro provádění stavby. Požadovaný termín realizace: zahájení plnění je 14 dnů po nabytí účinnosti smlouvy o dílo, předání dokončeného díla včetně zajištění vydání kolaudačního souhlasu bude do 16 týdnů od předání staveniště. Dodavatel HANTYCH byl jediný zájemce o tuto veřejnou zakázku. Splňuje požadovanou kvalifikaci a zároveň ke své nabídce přiložil veškeré požadované dokumenty.

 

45. Rozpočtové opatření na úhradu penále

Rozpočtové opatření ve výši 500 000 Kč schválila rada města. Jde o prostředky na úhradu penále za akce Rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra česko-německých studií Collegium Bohemicum ve výši 250 000 Kč a Sektorové centrum – demolice ve výši 250 000 Kč. Penále bylo vyměřeno za nedostatky, které vznikly v minulých volebních obdobích při realizaci projektů podpořených Evropskou unií. Za akci Sektorové centrum – demolice mělo město původně zaplatit 7 686 168 Kč a původní penále za akci Rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra česko-německých studií Collegium Bohemicum bylo 6 518 006 Kč. Městu se podařilo dosáhnout snížení penále na 250 000 Kč u každé akce.

 

48. Pořízení klimatizace pro magistrátní serverovnu

Rada schválila pořízení nové klimatizace pro serverovnu magistrátu za 145 000 Kč. Ta nahradí nefunkční jednotku z roku 2006, která je již neopravitelná. Výpadek klimatizace v letním období je zvláště citelný.

 

Romana Macová

tisková mluvčí

Magistrát města Ústí nad Labem