image

TISKOVÁ ZPRÁVA

22.12.2020

Rady města Ústí nad Labem 21. 12. 2020

3. Další dotace pro městský obvod

Rada schválila navýšení účelové investiční dotace ve výši 300 000 Kč městskému obvodu Severní Terasa na akci „MO Severní Terasa – rekonstrukce chodníku na pozemku č. 4949/402 k. ú. Ústí nad Labem“ a současně ponechala obvodu nedočerpaných 800 000 Kč určených na investiční tuto akci.

 

4. Služby dotačního managementu

Rada města schválila zahájení vedení předběžné tržní konzultace na veřejnou zakázku „Služby dotačního managementu“ formou dotazníků, které budou zaslány vybraným dodavatelům, a následné uveřejnění protokolu o předběžné tržní konzultaci včetně vyplněných dotazníků na profilu zadavatele. Oslovení dodavatelů: SPF Group, s.r.o., Asistenční centrum, a.s., Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje. Předmětné tržní konzultace zadavatel vede na základě ust. § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Základním předmětem a účelem této předběžné tržní konzultace je získání a ověření informací nezbytných pro řádné nastavení zadávacích podmínek připravovaného zadávacího řízení veřejné zakázky.

 

5. Vyhlášení veřejné zakázky na 2. etapu opravy chodníku v ulici Za Válcovnou

Schváleno je vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Za Válcovnou – velkoplošná oprava chodníku – 2. etapa“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 500 000 Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení. Předmětem této veřejné zakázky je realizace 2. etapy velkoplošné opravy chodníku v ulici Za Válcovnou. V řešeném úseku bude nejprve provedeno odstranění stávající konstrukce chodníku a odstranění stávajících silničních a zahradních obrub. Následně bude provedeno osazení nových silničních a zahradních obrub do lože z betonu. V takto připraveném území bude následně proveden podklad, spojovací postřik a pokládka. Na začátku úpravy (u příjezdu ke garážím) bude provedena bezbariérová úprava s varovným pásem. Doba plnění je od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021.

 

6. Vyhlášení veřejné zakázky velkoplošné opravy chodníku Jizerská

Radní vyhlásili veřejnou zakázku na velkoplošnou opravu chodníku v ulici Jizerská u objektu Jizerská č. o. 10 - 18. V řešeném úseku bude nejprve provedeno odstranění stávající konstrukce chodníku a odstranění stávajících silničních a zahradních obrub. Následně bude provedeno osazení nových silničních a zahradních obrub do lože z betonu. V takto připraveném území bude následně proveden podklad, spojovací postřik a pokládka. Na začátku a na konci úpravy bude provedena bezbariérová úprava s varovným pásem. Doba plnění je od 1. 5. 2021 do 15. 6. 2021.

 

14. Nákup podlahového mycího stroje pro krematorium

Rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 55 000 Kč schválila rada na nákup úklidového stroje Viper AS 510 do areálu Nového krematoria. Stroj bude používán k úklidu prostor v technické části objektu a především v prostorách malé a velké obřadní síně, aby bylo zajištěno důstojné prostředí při konání smutečních obřadů.

 

18. Dotace na tradiční kolektivní a individuální sporty

Rada města vzala na vědomí návrh rozdělení finančních prostředků v dotační kategorii "Tradiční kolektivní a individuální sporty" v rámci dotačního „Programu pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2021 schváleného dne 19. 10. 2020 usnesením č. 1392/58R/20. Dle schváleného programu mohou být dotace poskytnuty na základě schváleného rozpočtu pro rok 2021 a to maximálně až do výše uvedené u jednotlivých subjektů. V návrhu rozpočtu na rok 2021 je počítáno s částkou 34 365 000 Kč v této dotační kategorii. Zastupitelstvo města Ústí nad Labem dne 14. 12. 2020 schválilo rozpočtové provizorium a zde je počítáno s vyplacením 50 % z dotací. Pokud se rozpočet schválí v jiné výši, bude předloženo k novému projednání. Termín pro podávání žádostí byl stanoven od 23. 11. 2020 – 30. 11. 2020. Všechny došlé žádosti byly podány v řádném termínu a byly zkontrolovány. Rada města Ústí tedy vzala na vědomí:

a) FK Ústí nad Labem - mládež, z. s. na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních sportů - práce s mládeží do 21 let“ ve výši 4 185 000 Kč

b) Fotbalový klub Ústí nad Labem, a.s. na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních sportů – částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 2021" ve výši 4 650 000 Kč

c) HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM spolek na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních sportů - práce s mládeží do 21 let“ ve výši 5 115 000 Kč

d) HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o. na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních sportů – částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 2021" ve výši 5 580 000 Kč

e) Basketbalový klub Ústí nad Labem z. s. na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních sportů - práce s mládeží do 21 let“ ve výši 2 325 000 Kč

f) BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N. L., a.s. na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních sportů - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 2021" ve výši 3 255 000 Kč

g) SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z. s. na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních sportů - práce s mládeží do 21 let“ ve výši 2 325 000 Kč

h) SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z. s. na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních sportů – částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 2021" ve výši 3 255 000 Kč

ch) Florbal Ústí, z. s. na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních sportů - práce s mládeží do 21 let“ ve výši 1 395 000 Kč

i) Florbal Ústí, z. s. na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních sportů - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 2021"  930 000 Kč.

Dále rada vzala na vědomí návrh rozdělení dotací na ostatní seniorské kolektivní sporty reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži, individuální juniorské sporty. O všech dotacích bude rozhodovat zastupitelstvo.

 

32. Termíny jednání rady města na první čtvrtletí roku 2021

Radní schválili termíny jednání RM na první čtvrtletí roku 2021:

18. 1. 2021

  8. 2. 2021

22. 2. 2021

  8. 3. 2021

22. 3. 2021

Termín prvního jednání zastupitelstva je stanoven na 1. února 2021, kdy budou projednány termíny zastupitelstev pro rok 2021.

 

Romana Macová , tisková mluvčí  

Magistrát města Ústí nad Labem 

Velká Hradební 2336/8 

401 00 Ústí nad Labem