image

Závěrečný účet hospodaření města a rozdělení přebytku

23.05.2019
Závěrečný účet hospodaření města, účetní závěrku města Ústí nad Labem za rok 2018 a návrh na rozdělení přebytku hospodaření projednala rada města.

 

Radní vzali na vědomí, že hospodaření statutárního města Ústí nad Labem skončilo za rok 2018 přebytkem. Celkové příjmy města po konsolidaci byly v roce 2018 ve výši 2 121 219 950 Kč a celkové výdaje města byly 2 050 500 410 Kč. Vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši 70 719 540 Kč vyrovnává oblast financování. Celkový výsledek hospodaření vytvořený v hlavní činnosti magistrátu města v roce 2018 činil 291,1 mil. Kč, z toho k 23. 4. 2019 (po jednání ZM a RM) do rozpočtu roku 2019 činí volné zdroje 82,9 mil. Kč, výsledek hospodaření z vedlejší hospodářské činnosti dle účetnictví MmÚ za rok 2018 činí 20,2 mil. Kč. Radní souhlasí s rozpočtovým opatřením v celkové výši 87,5 mil. Kč takto:

•          změna stavu na bankovních účtech MmÚ - zapojení volných prostředků ve výši 82 931 470 Kč

•          zapojení volných prostředků z VHČ do příjmové části rozpočtu ve výši 4 589 600 Kč v položce převody z vlastních fondů hospodářské činnosti

•          zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru ve výši 17,9 mil. Kč v položce finanční rezerva, prostředky mohou být použity na krytí mimořádných výdajů města a městských obvodů

•          zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO na investiční akci Investiční rezerva ve výši 4,5 mil. Kč

•          zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku na inv. akci Rozvoj areálu Corso a areálu Větruše – projektová dokumentace ve výši 5 mil.. Kč

•          zvýšení investiční části výdajového rozpočtu ODM na inv. akci Projektové práce na akce ODM ve výši 1 mil. Kč      

•          zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM ve výši 9 mil. Kč v položce Údržba a opravy místních komunikací (mosty)

•          zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací a školství ve výši 5 mil. Kč v položce Rezerva – spolufinancování příspěvkových organizací ze sociální oblasti

•          zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ na inv. akci ZOO – investiční rezerva ve výši 10 mil. Kč

•          zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ - odd. provozně technické ve výši 19 mil. Kč v položce Oprava a údržba, z toho na akce:

1.        MŠ Svádov – oprava střechy-statické narušení ve výši 2,4 mil. Kč

2.        ZŠ Vojnovičova, ZŠ E. Krásnohorské, ZŠ a MŠ SNP, ZŠ Stříbrnická – oprava podlah v tělocvičnách v celkové výši 7,2 mil. Kč

3.        ZŠ Mírová, ZŠ Vojnovičova, MŠ Zvoneček – oprava střech v celkové výši 7,2 mil. Kč

4.        ZŠ Rabasova – oprava 6 ks sociálních zařízení ve výši 2,08 mil. Kč

•          zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ - odd. ekonomiky příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz Městským službám Ústí nad Labem, p. o. ve výši 3 mil. Kč na opravy v Městských lázní

•          zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního plánování na inv. akci Venkovní areál Plavecké haly Klíše ve výši 10 mil. Kč

•          zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP na inv. akci Posílení bytového fondu - PD ve výši 3 mil. Kč

Závěrečný účet a návrh na rozdělení přebytku hospodaření bude předložen ke schválení zastupitelstvu města.

 

Závěrečný účet hospodaření města a rozdělení přebytku