image

Zastupitelé projednají návrh zadání územního plánu

13.06.2022
Informace o pořizování nového územního plánu vzala na vědomí rada města. Na červnovém zasedání bude zastupitelům předložen ke schválení návrh Zadání Územního plánu Ústí nad Labem s prvky regulačního plánu.

 

Návrh Zadání Územního plánu Ústí nad Labem včetně příloh byl vystaven k veřejnému nahlédnutí dle § 47 stavebního zákona od 17. června 2021 do 16. července 2021. Návrh Zadání byl zaslán dotčeným orgánům, sousedním obcím, krajskému úřadu. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnily u pořizovatele stanoviska, ve kterých byly uvedeny požadavky na obsah územního plánu a úpravy zadání návrhu územního plánu vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů. Současně veřejnost uplatnila více než 500 písemných připomínek.

Návrh nového územního plánu bude na základě schváleného Zadání vyhotoven ve variantním řešení. Následně bude dopracována finální varianta dle rozhodnutí zastupitelů. Během prací na novém územním plánu bude sledován postup aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR ÚK), z níž vyplyne budoucí podoba trasování vysokorychlostní trati Praha – Drážďany, která má pro rozvoj města Ústí nad Labem a pro rozvoj celého kraje zásadní význam. Aktualizace ZÚR ÚK významně ovlivní Návrh nového územního plánu a doba pořizování nového územního plánu se může zásadně prodloužit.

Záměrem Nového územního plánu je vytvořit územní plán moderní, který bude nabízet flexibilitu v rozhodování v daném území. Toho se dosáhne vydefinováním lokalit do plánu charakterů, které budou obsahovat všechny funkce, jež daný charakter popisují (např. lokalita určená k individuálnímu bydlení s sebou nese i doprovodné funkce, maloobchod, administrativní činnost, doprovodnou infrastrukturu: školy, školky, zájmové činnosti nebo průmyslová oblast: výroba, dílny, skladové plochy, administrativa, maloobchod a služby).

Zastupitelé projednají návrh zadání územního plánu