image

Zápis žáků do základních škol ve městě Ústí nad Labem

14.03.2018
Blíží se zápisy žáků do základních škol. Rodiče by měli věnovat pozornost následujícím informacím o termínech a nutných podkladech k zápisu.

 

Vydávání žádostí probíhá od 1. 3. 2018 do 10. 4. 2018. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (dále též jen "žádost") je možné získat třemi způsoby:
A, Elektronické vydání žádosti
Na internetové adrese: http://zapiszs.usti-nad-labem.cz ve formátu pdf.
B, Vyzvednutí v základní škole
Na každé ZŠ ve dnech stanovených řediteli jednotlivých škol během výše uvedeného období.
C, Vyzvednutí na OMOŠ
Na Odboru městských organizací a školství Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 1. patro, kancelář č. 215, tel.: 475 271 243,475 271 361
Sběr žádostí - přihlášek se uskuteční 10. 4. 2018 od 13.00 - 18.00 hod.

Sběr žádostí probíhá v tomto termínu v době od 13.00 do 18.00 hodin na jednotlivých základních školách. Tyto konkrétní hodiny v rámci tohoto období určí ředitel(ka) školy a zveřejní obvyklým způsobem.
Informujte se na adrese: http://zapiszs.usti-nad-labem.cz o počtech volných míst na ZŠ – můžete pak lépe odhadnout šance na přijetí právě Vašeho dítěte.
- Odpovědnému pracovníkovi ZŠ předložte řádně vyplněnou žádost, rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od TP zákonných zástupců).
- Dítě můžete přihlásit i do více ZŠ. Do každé z nich se však musíte dostavit osobně z důvodu odevzdání žádosti v papírové podobě.
- Neúplně vyplněná žádost, která nebude v termínu stanoveném ředitelem(lkou) školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!

Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona může zákonný zástupce dítěte písemně požádat v době zápisu dítěte k povinné školní docházce o odklad, z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte. Tuto žádost je nutné doložit vyjádřením školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Přijímací řízení se uskuteční do 30 dní od zápisu
Po celou dobu řízení můžete na výše uvedených webových stránkách sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete aktivně sledovat, kde je dítě přijato.
Zákonným zástupcům bude dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, o čemž budou informováni odpovědným pracovníkem ZŠ jedním z níže uvedených způsobů na základě údajů poskytnutých v žádosti:
- telefonicky
- prostřednictvím SMS
- e-mailem
- písemným doručením

Uvedené se v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu nebude týkat zákonných zástupců dětí, které budou k plnění povinné školní docházky na dané škole přijaty. Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte, prosím, v těchto dnech pozornost Vašemu emailu, který jste základní škole poskytli ke komunikaci s Vámi.
Dle ustanovení § 183 odst. 2 školského zákona platí, že rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným jedinečným číselným identifikátorem s výsledkem řízení u každého uchazeče.
O odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o přijetí nebo nepřijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje krajský úřad, v případě škol na území statutárního města Ústí nad Labem je to tedy Krajský úřad Ústeckého kraje.

http://zapiszs.usti-nad-labem.cz

Zápis žáků do základních škol ve městě Ústí nad Labem