image

Zápis žáků do základních škol v Ústí nad Labem

28.02.2020
Blíží se zápisy žáků do základních škol. Rodiče by měli věnovat pozornost informacím o termínech a nutných podkladech k zápisu.

 

Žádost – přihlášku si rodiče mohou vyzvednout nebo stáhnout v elektronické podobě od 1. března do 7. dubna.

Zápis do ZŠ

 

JAK ZÁPIS PROBÍHÁ?

Základním právním předpisem upravující povinnou školní docházku je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „školský zákon“).

Řízení o žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání se v obecné rovině řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád“).

O přijetí žáků do základních škol rozhoduje ředitel (ka) základní školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem. Případná nově vzniklá místa se obsazují v souladu se školským zákonem.

Vydávání žádostí - přihlášek

1. 3. 2020 - 7. 4. 2020

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (dále též jen "žádost") je možné získat třemi způsoby v období vydávání žádostí :

A, Elektronické vydání žádosti

Na internetové adrese:
http://zapiszs.usti-nad-labem.cz ve formátu pdf.

nebo

B, Vyzvednutí v základní škole

Na každé ZŠ ve dnech stanovených řediteli jednotlivých škol během výše uvedeného období.

nebo

C, Vyzvednutí na OMOŠ

Na Odboru městských organizací a školství Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 2. patro, kancelář č. 215, tel.: 475 271 243,475 271 361

Důležité informace:

Po vygenerování žádosti o přijetí získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána).

Pokud si žádost vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi ZŠ kontaktovat.

Pokud nemáte přístup k internetu a chcete přihlášku získat na ZŠ, sledujte aktuální informace na těch ZŠ, kam chcete svoje dítě přihlásit.

Ručnímu vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost – vyplňte správně všechny povinné údaje, dbejte na čitelnost.

Pro získání žádosti některým z výše uvedených způsobů musíte znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na průkazu jeho zdravotního pojištění.

Nastavení internetového prohlížeče
Pro bezproblémové vydání a tisk žádosti, doporučujeme použít internetový prohlížeč (Internet explorer verze 8 a vyšší, Firefox, Safari, Chrome a další kompatibilní prohlížeče) ve standardním nastavení. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory. Pokud se vám vydání žádosti nedaří, zkuste využít jiného internetového prohlížeče.

Sběr žádostí - přihlášek

Dne 7. 4. 2020  od 13.00 - 18.00 hod

Sběr žádostí probíhá v tomto termínu v době od 13.00 do 18.00 hodin na jednotlivých základních školách. Tyto konkrétní hodiny v rámci tohoto období určí ředitel/ka školy a zveřejní obvyklým způsobem.

  • Informujte se na adrese: http://zapiszs.usti-nad-labem.cz o počtech volných míst na ZŠ – můžete pak lépe odhadnout šance na přijetí právě Vašeho dítěte.
  • Odpovědnému pracovníkovi ZŠ předložte řádně vyplněnou žádost, rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od TP zákonných zástupců).
  • Dítě můžete přihlásit i do více ZŠ. Do každé z nich se však musíte dostavit osobně z důvodu odevzdání žádosti v papírové podobě.
  • Neúplně vyplněná žádost, která nebude v termínu stanoveném ředitelem/lkou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!

Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona může zákonný zástupce dítěte písemně požádat v době  zápisu dítěte k povinné školní docházce o odklad,  z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte. Tuto žádost je nutné doložit vyjádřením školského poradenského  zařízení a odborného lékaře.

Přijímací řízení

do 30 dní od zápisu

Po celou dobu řízení můžete na výše uvedených webových stránkách sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete aktivně sledovat, kde je dítě přijato.

Zákonným zástupcům bude dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, o čemž budou informováni odpovědným pracovníkem ZŠ jedním z níže uvedených způsobů na základě údajů poskytnutých v žádosti:

  • telefonicky
  • prostřednictvím SMS
  • e-mailem
  • písemným doručením.

Uvedené se v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu nebude týkat zákonných zástupců dětí, které budou k plnění povinné školní docházky na dané škole přijaty.

Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte prosím v těchto dnech pozornost Vašemu emailu, který jste základní škole poskytli ke komunikaci s Vámi.

Dle ustanovení § 183 odst. 2 školského zákona platí, že rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným jedinečným číselným identifikátorem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

O odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o přijetí nebo nepřijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje krajský úřad, v případě škol na území statutárního města Ústí nad Labem je to tedy Krajský úřad Ústeckého kraje.

 

 

 

Zápis žáků do základních škol v Ústí nad Labem