image

Využití geotermální energie pro Ústí nad Labem

23.05.2023
Na veřejnou zakázku využití geotermální energie pro Ústí nad Labem – pasportizační a průzkumné práce poputuje 2 000 000 Kč. Rozpočtové opatření schválili radní.

 

Předmětem zakázky je komplexní posouzení aktuálního stavu a potenciálu pro využití geotermální energie v rámci ORP Ústí nad Labem, přičemž je zakázka složena ze tří etap. V rámci první etapy dojde k celkovému zmapování aktuálního stavu s důrazem na pasportizaci geotermálních vrtů. Předmětem pasportizace bude zejména identifikace veškerých geotermálních vrtů vč. základních informací (lokalizace, přístup k vrtu, vlastnická struktura, aktuální stav z pohledu využívání/nevyužívání, veškeré dostupné technické údaje atd.). Na základě závěrů první etapy budou pro druhou etapu dle doporučení dodavatele zadavatelem vybrány konkrétní geotermální vrty, na kterých proběhnou odborné měřící práce, které budou mimo jiné posuzovat aktuální technický stav. Závěrečná třetí etapa bude věnována sestavení geotermického modelu řešícího optimalizaci odběrů podzemních vod, a to na základě výsledků předchozích etap. Předmětem třetí etapy je rovněž soubor navržených opatření ve vztahu ke stávajícím aktivním geotermálním vrtům, ve vztahu k identifikovaným rizikům i v kontextu dalších možných aktivit a projektů v této oblasti.

Očekávaná doba plnění je jeden a čtvrt roku (od 1. 7. 2023 do 30. 9. 2024, případně s úměrným posunem v případě podpisu smlouvy po 1. 7. 2023).

Využití geotermální energie pro Ústí nad Labem