image

Vyhlášen grant pro oblast životního prostředí a environmentálního vzdělávání

10.04.2018
Rada města schválila „Dotační program na poskytování grantů pro oblast životního prostředí a environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty“ v celkové výši 200 tisíc korun.

 

Jedná se o finanční prostředky určené na úhradu akcí a aktivit pořádaných školami a školskými zařízeními a dále pak neziskovými organizacemi v oblasti ochrany životního prostředí, zejména ochrany ovzduší. Finanční prostředky budou sloužit především jako podpora environmentální výchovy obyvatel.
Žadatel může podat maximálně 1 žádost na příslušný kalendářní rok. Maximální výše grantu činí 20 tis. Kč. Grant je možné poskytnout až do výše 100 % celkových rozpočtových nákladů.

Jednotlivé žádosti budou posuzovány dle hodnoticích kritérií. Na základě vyhodnocení podaných žádostí bude sestaveno pořadí projektů dle dosažených bodů. Komise pro životní prostředí na základě sestaveného pořadí projektů doporučí radě města, které projekty by měly být podpořeny a to dle nejvyššího počtu bodů v rámci provedeného hodnocení stanovených kritérií, a to do vyčerpání celé finanční částky 200.000 Kč.

 

 

Vyhlášen grant pro oblast životního prostředí a environmentálního vzdělávání