image

Realizace projektu Komunitního plánu péče

25.10.2018
Rada města vzala na vědomí informaci o realizaci projektu Komunitní plán péče pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem.

 

Cílem projektu bylo vytvořit Komunitní plán pro období 2018-2021 a prostřednictvím metod komunitního plánování posílit a zefektivnit činnosti vedené ve prospěch sociální integrace s důrazem na podporu rovných příležitostí, zaměstnanosti v regionu, podpořit účinnost prevence sociálně patologických jevů, prevence sociálního vyloučení a zmírnit sociální znevýhodnění specifických skupin obyvatel.

Dílčím cílem projektu bylo nastavení nejen spolupráce mezi obcemi, ale i spolupráce s Ústeckým krajem a součinnost a provázanost se Střednědobým plánem sociálních služeb Ústeckého kraje. Výstupem tohoto projektu je zpracovaný „6. komunitní plán péče SO ORP Ústí nad Labem 2018-2021“.

Vypracovaný dokument bude veřejnosti přístupný na odboru kultury, sportu a sociálních služeb, odboru strategického rozvoje, v Informačním centru, v knihovnách a na městských úřadech obcí v ORP Ústí nad Labem.

 

Realizace projektu Komunitního plánu péče