image

Primátor jednal se zástupci ŘSD o dopravě

09.10.2019
Zásadními tématy pro Ústí nad Labem jsou úpravy křižovatek ve správě ŘSD, počet stání pro kamiony v příhraničí a otázka vedení přivaděče z Děčína k dálnici D8.

 

Primátor Petr Nedvědický se proto spolu s vedoucím odboru dopravy Daliborem Dařílkem sešel se zástupci chomutovské Správy ŘSD na koordinační schůzce.

Předmětem jednání byl aktuální stav přípravy projektů, které se bezprostředně týkají samotného města Ústí nad Labem. Petra Nedvědického nejvíce zajímala úprava okružní křižovatky Krásné Březno na silnici I/62. Připravovaná úprava spočívá ve výstavbě pětiramenné okružní křižovatky, která umožní vzájemné propojení všech směrů v dopravním uzlu. „Dokončujeme koncept dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení. Po zpracování čistopisu zahájíme inženýrskou činnost k vydání potřebných povolení. S realizací úprav chceme začít do dvou let,“ popsal současný stav přípravy projektu vedoucí úseku výstavby na Správě Chomutov Marek Sotona. Zástupci města v této souvislosti avizovali přípravu organizace systému uzavírek a objízdných tras.

Další, pro město důležitou stavbou, je úprava velkého intravilánového kruhového objezdu Na Rondelu, kterým prochází silnice I/13. Se spoluúčastí počítá rovněž město Ústí nad Labem. Zástupci ŘSD potvrdili přípravu projektové dokumentace stavby a stejně tak je tomu i u stávající průsečné křižovatky silnic I/30 a III/25357 u Chlumce, kde ŘSD řeší v rámci přestavby na okružní křižovatku problematiku přeložek inženýrských sítí.

Ústí nad Labem, jakožto příhraniční město s vazbou na Německo, se neustále potýká s nedostatkem parkovacích míst pro kamiony. V této souvislosti byla městu okrajově prezentována nová koncepce odpočívek, ve které se plánují i nová parkovací místa v okolí Ústí nad Labem.

Závěrečný blok jednání patřil správě a údržbě silnic I. třídy. ŘSD předalo zástupcům města informace o plánovaných opravách povrchů ve městě a okolí. Zároveň došlo k ujištění, že běžná letní údržba je zasmluvněna na tři roky. Provozní úsek chomutovské Správy si vysloužil pochvalu za údržbové práce, které jsou ve městě vidět. Zároveň však vedoucí odboru dopravy a majetku ústeckého magistrátu vznesl požadavek na zvýšenou pozornost při údržbě městských průtahů během zimní sezóny.

Primátor jednal se zástupci ŘSD o dopravě