image

Péče o trávníky ve městě se mění

04.06.2019
Všechny trávníky ve městě už nebudou posekané najednou a nakrátko. Není to kvůli návalu práce, ale protože město mění péči o trávníky, mimo jiné zavádí tzv. mozaikovou seč.

 

Současné klimatické podmínky a několikaleté období sucha  jsou důvodem k diskuzím o změně technologie údržby travnatých ploch. Trendem posledních let je omezení sečení trávníků, v závislosti na aktuálním stavu porostu a na klimatických podmínkách. I v našem městě chceme postupně změnit technologii péče o travnaté porosty.

Mezi občany hojně diskutovanou oblastí je zakládání květnatých luk. Pozor neplést s letničkovými záhony z výsevu, jaký je například na Stříbrníkách naproti Lidlu. Pokud bychom chtěli květnaté louky zakládat zcela znova,  jednalo by se o ekonomicky i časově náročný proces a výsledek by byl znatelný až za několik let. Také tento způsob není zcela vhodný z hlediska ekologie, protože se nejprve musí úplně zničit stávající společenství a pak se uměle vytváří společenství nové.  

Proto bychom rádi vyzkoušeli jiný způsob založení květnatých luk a to přirozenou sukcesí.  Jednotliví správci zeleně na městských obvodech tak ve spolupráci s odborem životního prostředí magistrátu vytipovávají plochy, kde pouhou  změnou technologie péče o tyto vybrané plochy podpoříme růst některých potlačovaných druhů, které již v našich trávnících jsou, ale díky současně používané jednorázové seči na jednotnou délku, nemají šanci vykvést. Například na louce nad ulicí Jizerská, nebo na ploše u bývalého sektorového centra  chceme  letos vyzkoušet tzv. mozaikovou seč, kdy se střídají posekané a neposekané plochy.  Jedná se o moderní a přírodě nejbližší typ obhospodařování lučních společenstev, který spočívá v ponechávání nepokosených míst. Díky mozaikové seči jsou na územích vytvořeny různé typy stanovišť. Mozaika má podobu plošek, nebo pásů. Živočichům, a to především hmyzu, tak dáváme možnost vyvinout se v přirozeném krytu a u rostlin se zachová semenná banka pro příští léta. Tento způsob sečení podporuje biodiverzitu porostů a doufáme, že se nám díky tomuto způsobu seče podaří podpořit rozvoj některých kvetoucích bylin a na naše louky se tak vrátí kopretiny, zvonky a s nimi motýli a jiný krásný  a užitečný hmyz. Ale i u tohoto způsobu péče neuvidíme výsledky hned, ale až za několik let. Jedná se však o mnohem ekologičtější způsob.

Mozaiková seč samozřejmě nebude využívána na všech travnatých plochách, ale jedná se o pouze o vytipované lokality spíše krajinného charakteru s extenzivní údržbou. Na intenzivně udržovaných trávnících, například v parcích, na dětských hřištích, mezi domy na sídlištích bude i nadále trávník sekán v režimu podle jeho typu a využití a budou využívány jiné způsoby pro přirozenou podporu růstu a kvality trávníků (např. doba seče, omezení sečí v letním horkém počasí, zvýšení výšky seče). Nicméně i zde se mohou střídat plochy, které jsou v různé fázi vývoje, a tedy už odpadá to, že v jednu dobu je posekané celé město na pět centimetrů. Péče o rozsáhlé zelené plochy je náročná a správci zeleně se snaží ze všech sil, aby byli obyvatelé města spokojení. Je však složité vyjít vstříc všem požadavkům.  Důležitá je i ochrana přirozeného prostředí pro drobný hmyz, zlepšení kondice našich trávníků (které jsou neustálým sekáním na  velmi krátko a absencí dosevů degradované)  a v neposlední řadě i zlepšení vsakování dešťové  vody.

 

Péče o trávníky ve městě se mění