image

Odvodnění Plaveckého areálu Klíše

14.11.2022
V rámci stavby Rekonstrukce komunikace Na Spálence proběhlo vybudování kanalizačního potrubí pro odvod šedých vod z provozu Plaveckého areálu Klíše do vodoteče.

 

Zbytkové vody z technologie bazénů a dešťové vody ze zpevněných ploch a střech budou akumulovány ve venkovní části Plaveckého areálu Klíše v jímkách. Pomocí čerpadel budou odváděny do výtlakového kanalizačního potrubí se zaústěním do uzavřeného koryta Klíšského potoka v Masarykově ulici. Trasa kanalizačního potrubí je vedena ulicí Na Spálence, Štefánikova, Beethovenova a Masarykova v délce 1 050 m. Odvod šedých vod z areálu Plavecké haly Klíše mimo síť SčVK je investicí s rychlou návratností, jelikož odkanalizování do Klíšského potoka je bezúplatné.

Stavbu realizovala společnost Horák – stavební a obchodní společnost. Celkové náklady činily přibližně 7 600 000 Kč včetně DPH.

Odvodnění Plaveckého areálu Klíše

Odvodnění Plaveckého areálu Klíše