image

Nádoby na biologicky rozložitelný odpad byly odstraněny

13.01.2021
Svoz biologicky rozložitelného odpadu proběhl tento týden naposledy. Do nádob občané ukládali ve velké míře nevhodný odpad.

 

Nádoby na výše uvedený odpad byly v celkovém počtu 200 kusů rozmístěny na stanoviště v jednotlivých obvodech města Ústí nad Labem v červenci 2017. Využívání těchto nádob bylo monitorováno ve spolupráci s UJEP Ústí nad Labem. Další informace a poznatky byly získávány v průběhu trvání projektu od svozové společností AVE Ústí nad Labem.

Z výše uvedených informací vyplynulo, že do nádob byl velmi často a ve velké míře ukládán i nevhodný odpad, který do těchto nádob nepatří (plasty, sklo, směsný komunální odpad, apod.), což vedlo ke znehodnocení obsahu nádob. Ten pak nebylo možné využít na kompostárně.

Vzhledem k faktu, že v průběhu doby trvání projektu nedocházelo ke zlepšování situace, ale naopak spíše ke zhoršování, což s sebou neslo i dodatečné náklady na zajištění této služby, bylo rozhodnuto o ukončení projektu a o odstranění nádob bez náhrady. 

K odkládání biologicky rozložitelného komunálního odpadu je tak určen Sběrný dvůr Všebořice, kde je možné tento odpad zdarma odevzdat šest dní v týdnu (od března do listopadu pak dokonce každý den vč. nedělí).

K odložení biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad je, kromě Sběrného dvora Všebořice, možné 1x za pololetí využít sběru do vaků, které jsou distribuovány dle harmonogramů uvedených v kalendáři svozu odpadů uveřejněného na webových stránkách města.

V rámci zlepšení nakládání s biologicky rozložitelným odpadem v Ústí nad Labem bylo v uplynulých letech do domácností bezplatně zapůjčeno 1200 kusů kompostérů a 100 kusů vermikompostérů.

Nevhodný odpad v BRKO

Nádoby na biologicky rozložitelný odpad byly odstraněny