image

Městu se podařilo získat dotaci na rekonstrukci mateřské školy

02.12.2019
Město před rokem podalo do IROP žádost o dotaci na zvýšení kapacity Mateřské školy U Plavecké haly. Depeší byla městu oznámena zpráva, že projekt splnil všechny podmínky pro vydání právního aktu.

 

Cílem projektu je zejména rozšíření kapacity MŠ U Plavecké haly a zkvalitnění zázemí pro vzdělávání a personál. Jde o stavební úpravy stávajících vnitřních prostor školky vyvolané zejména zákonnými změnami, kterými se stanovuje nová organizace předškolního vzdělávání pro děti od dvou let věku. V projektové dokumentaci je rozšíření stávajících kapacit mateřské školy o nové dětské oddělení pro cca dvacet dětí. Dále zřízení provozního a hygienického zázemí pro děti a personál a také kanceláře ekonoma a hospodáře. Dispoziční úpravy jsou navrženy v prvním podzemním podlaží objektu školy, kde se nacházejí nevyužívané prostory. Bude provedeno i zateplení celé fasády objektu školy kontaktním zateplovacím systémem a budou upraveny stávající anglické dvorky a zpevněné plochy okolo objektu školy. Na stavbu bylo vydáno pravomocné stavební povolení.

Nyní město bude připravovat výběrové řízení na zhotovitele. Práce by měly začít v létě 2020. Celkové náklady by měly činit 18 000 000 Kč, dotace pokryje téměř 12 500 000 Kč.

Městu se podařilo získat dotaci na rekonstrukci mateřské školy