image

Město řeší plán kanceláře architektury města

13.02.2019
Koncepci kanceláře architektury města by měl vytvořit Ing. arch. Jan Hrouda.

 

S návrhem, aby byl Ing. arch. Jan Hrouda pověřen vypracováním koncepce „Kanceláře architektury města“ souhlasila rada města.  Cílem připravované koncepce je definovat stabilní rozvoj města a jeho nejbližšího okolí a zajistit tak konsenzuálního pojetí rozvoje pro delší časové období bez politických vlivů.

Vznik „Kanceláře architektury města“ má zajistit meziodborovou koordinační činnost a pomoci samosprávě řešit návrhy přístupu k jednotlivým strategickým cílům, územnímu rozvoji, rozvoji veřejného prostoru, řešení veřejných prostranství a investičních záměrů. Důležitým cílem je rovněž zajištění veřejné prezentace uvedených témat a zapojení občanů do řešení těchto témat.  Koncepce bude zpracována ve vazbě na realistické finanční možnosti města a budou prověřeny přístupy a možnosti řešení u podobně velkých měst.

Koncepce bude vypracována ve variantách řešení, s finančním omezením pro maximalistickou verzi budoucího ročního rozpočtu kanceláře ve výši 30 000 tis. Kč. Každá z variant bude obsahovat personální požadavky (počet a definování obsahu práce a odpovědnosti), jasně stanovené činnosti, úkoly, odpovědnosti a pravomoci, finanční náročnost na rozpočet města a právní formu. Ke každé z variant bude stanoven časový harmonogram přechodu na novou formu řízení. Každá z variant bude obsahovat své přínosy i hrozby. U každé z variant bude uveden dopad na organizační strukturu úřadu Magistrátu města Ústí nad Labem. Rada města Ústí nad Labem bude pravidelně informována o postupu přípravy koncepce.

Pokud pověření pana Hroudy včetně uzavření dohody o provedení práce schválí únorové zastupitelstvo, pak koncepci předloží na jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem, a to nejpozději září 2019.

Město řeší plán kanceláře architektury města