image

Město chce pořídit drtiče zahradního odpadu

15.05.2018
Podání žádosti o dotaci na projekt „Pořízení drtičů zahradního odpadu“ v rámci výzvy vyhlášené Ústeckým krajem schválila rada města.

 

Radní rozhodli o spolufinancování projektu 30 %, tj. 214 290 Kč uznatelných nákladů a s předpokládanými celkovými náklady za 714 290 Kč vč. DPH.

Drtiče zahradního odpadu budou pořízeny v návaznosti na projekt „Nevyhazuj to, kompostuj“, v rámci kterého budou pořízeny kompostéry a vermikompostéry. Zakoupené drtiče budou následně zapůjčeny po dobu 5 let občanům s trvalým pobytem v Ústí nad Labem, kteří o ně projeví zájem a jejichž nemovitosti se nacházejí na katastrálních územích statutárního města Ústí nad Labem. 

Cílem projektu je snížit množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu (dále jen „BRKO“) ukládaného na skládku. Pořízení drtičů přispěje ke snížení množství odpadů odkládaných do nádob na komunální odpad, případně mimo tyto nádoby. Dále by mělo dojít ke snížení míst v okolí zahrad, kde dochází k odkládání BRKO a množství odpadů se na těchto místech nacházejících. Vedlejšími efekty projektu bude rozšíření využívání odděleného sběru BRKO, podpora předcházení vzniku odpadu a podpora domácího kompostování.

Odhadovaný předpoklad snížení množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu ve směsném komunálním odpadu ukládaném na skládky, při zajištění 100 ks zahradních drtičů, činí 8,5 t/rok. Projekt bude realizován na celém území města Ústí nad Labem.

 

Město chce pořídit drtiče zahradního odpadu