image

Letní kino projde rozsáhlou rekonstrukcí

19.01.2018
Rozpočtové opatření ve výši 1,7 mil. korun, kterým bude zajištěna Rekonstrukce Letního kina - elektro a Rekonstrukce Letního kina – sanace, schválila rada města.

 

"Celý areál byl dlouhodobě zanedbávám, je to přitom jedna z největších zelených ploch v centru města. Chceme tu vytvořit důstojné podmínky pro návštěvníky i organizátory akcí," uvedla primátorka Věra Nechybová.

Ve schváleném rozpočtu na rok 2018 byly alokovány finanční prostředky na Rekonstrukci Letního kina – elektro 3,5 mil. Kč a na Rekonstrukci Letního kina – sanace 5 mil. Kč, celkem 8,5 mil. Kč. V současné době jsou zpracovány dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu prací a výkazů výměr.

Předmětem projektu Rekonstrukce Letního kina - elektro je úprava stávajícího rozvodného zařízení v areálu Letního kina. Úpravy spočívají v demontáži stávajících rozvodných skříní, osazení patnácti nových rozváděčů, šesti lamp veřejného osvětlení a elektrifikace prostor garáží a pokladny u horního vstupu do areálu. Navýšením kapacit elektrozařízení dojde ke zlepšení funkčnosti a zvýšení komfortu pro provozovatele areálu a subjekty zajištující produkci a občerstvení během pořádání akcí v areálu.

Předmětem projektu Rekonstrukce Letního kina - sanace jsou stavební úpravy. Například v zázemí pod jevištěm bude provedeno vnitřní hydroizolační opatření na vybraných částech podlah a stěn a s tím související finální povrchové úpravy. Úpravy budou provedeny i na vybraných částech obvodových stěn, orchestřiště, přístupových schodišť a jeviště. Vyměněny budou vybrané zámečnické, klempířské výrobky a vstupní dveře.

U vestibulů WC nad hledištěm bude realizováno nové neprůsvitné zastropení vestibulů s pochozí povrchovou úpravou a hydroizolací. Chybět nebudou nové omítky, ani úprava kamenného pohledového zdiva a nátěry ocelových konstrukcí ve vestibulech. Součástí rekonstrukce bude také výměna dřevěných konstrukcí laviček hlediště (sedáků a opěradel) mimo zastřešené části hlediště. Provedeny budou i stavební úpravy garáží.

Současně rada schválila vyhlášení veřejné zakázky na výběr zhotovitele. Vzhledem k tomu, že provoz areálu Letního kina zůstane během plnění veřejné zakázky zachován, bude postupováno s největší opatrností dle pokynů projektové dokumentace. Celková cena 8,5 mil. korun je maximálně možná, skutečná cena může být podle výsledků soutěže nižší.

Navíc v termínech konání společenských akcí budou nastavena taková opatření, která zabrání omezení jejich pořádání (tzn., bude nutné zajistit bezpečnost účastníků, eliminovat hluk, prach, zamezit nebezpečí pádu předmětů, apod.). Harmonogram prací je nastaven tak, aby stavební práce co nejméně omezovaly návštěvníky a účinkující a zároveň budou upřednostněny úpravy, které mají přímý vliv na komfort návštěvníků (např. výměna laviček).

Letní kino projde rozsáhlou rekonstrukcí