image

Do paktu pro klima a energii se chce zapojit Ústí nad Labem

10.05.2021
Radní doporučí zastupitelstvu zapojení města do Paktu starostů a primátorů pro klima a energii, který má za cíl snižovat emise CO2 a zvyšovat odolnost s ohledem na změnu klimatu.

 

Pakt starostů a primátorů je iniciativou měst, obcí a Evropské komise, která vznikla krátce po přijetí tzv. klimaticko-energetického balíčku v roce 2008. Samotná účast v Paktu je zdarma, oproti tomu obec získává metodickou podporu ze strany kanceláře Paktu, možnost sdílení dobré praxe s ostatními signatáři Paktu a širší možnosti jejich financování. V České republice bylo k měsíci lednu roku 2019 v Paktu 11 signatářů: např. Brno, Liberec, Litoměřice, Ostrava, Praha.

Město Ústí nad Labem se případným zapojením do iniciativy zaváže ke snižování emisí CO2, zvyšování odolnosti prostřednictvím přizpůsobení se dopadům změny klimatu. Aby mohly být tyto závazky splněny, zavazuje se město plnit následující opatření:

  • Provádět základní inventuru emisí a posouzení rizik a zranitelnosti v oblasti změny klimatu;
  • Předložit do dvou let od rozhodnutí zastupitelstva akční plán pro udržitelné zdroje energie a boj proti změně klimatu;
  • Nejméně každý druhý rok po předložení akčního plánu pro udržitelné zdroje energie a boj proti změně klimatu předkládat zprávu o pokroku za účelem hodnocení, monitorování a ověřování.

Pro setrvání v Paktu musí město zpracovat Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP) obsahující výchozí emisní bilanci a hodnocení rizik a zranitelnosti, včetně návrhu konkrétních mitigačních a adaptačních opatření a zdrojů jejich financování. Tento dokument musí být zpracován do dvou let od rozhodnutí zastupitelstva města k zapojení se do iniciativy. Město by tak vytvořilo ucelenou strategii snižování emisí a adaptace na změnu klimatu, na kterou by mohlo získat 80 % dotaci až do výše 2 mil. korun z Národního programu Životní prostředí.

Zapojení do Paktu bude předloženo zastupitelům.

Více informací o Paktu zde.

Do paktu pro klima a energii se chce zapojit Ústí nad Labem