Potenciální průmyslová zóna Jižní Předlice

Zóna se nachází na jihozápadní hranici města Ústí nad Labem (městská část Předlice) a obce Trmice. Lokalita je vymezena od jihozápadu budovanou dálnicí D8, od jihu ulicí Jana Roháče, od severu ulicemi Husitská cesta a Okresní a areálem Spolku pro chemickou a hutní výrobu a od jihovýchodu areálem společnosti HELFIX CZ, s.r.o. Vymezená lokalita leží v katastrálním území Předlice.

 

Celková výměra pozemků určených pro průmyslovou zónu Jižní Předlice činí 31,86 ha. Území je mírně svažité (svažuje se od jihovýchodu), velmi členité a řadu let nevyužívané.

 

 

Funkční využití průmyslové zóny dané územním plánem činí díky širokému spektru možností (např. i veřejné služby správní, obchodní, včetně služeb skladových, veletržních a výstavních) lokalitu Jižní Předlice atraktivní. Průmyslová zóna Jižní Předlice je určena k takovému funkčnímu využití, které plně využije potenciál kvalifikované pracovní síly v regionu. Její nespornou výhodou je podpora města Ústí nad Labem, výborné dopravní podmínky (dálnice D8 v těsné blízkosti) a přítomnost komerčního obvodu železniční stanice, který může být velmi zásadním pro rozhodnutí konkrétního investora realizovat svůj projekt právě v této zóně.

 

 

Území průmyslové zóny Jižní Předlice řeší Územní plán statutárního města Ústí nad Labem, který byl pořízen (zpracován, projednán a schválen) postupem stanoveným stavebním zákonem 50/1976 Sb. a navazující prováděcí vyhláškou o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci ve znění pozdějších změn, doplnění a úprav.

 

 

Pro Jižní Předlice bylo stanoveno a vymezeno s funkčním využitím jako průmyslové podniky, kapacitní sklady a všeobecná komerce (velkoprodejny, bussines centra, služby, servisy). Předmětná plocha leží dle platného územního plánu v lokalitě KIZ 3, městské čtvrti B1 Předlice. Průmyslová zóna je izolována plochami zeleně (ZL-1). Severně od průmyslové zóny jsou plochy s funkčním využitím kolektivní bydlení.

 

Kontaktní osoba:

Ing. Marta Šašková, oddělení strategického rozvoje, Odbor rozvoje města
Tel.: +420 475 271 697, E-mail: marta.saskova@mag-ul.cz