Směsný není směšný. Třiďme lépe.

Cíl projektu:
Zvýšení povědomí občanů Ústí nad Labem o systému třídění odpadu za účelem zvýšení výtěžnosti v separovaných nádobách na tříděný odpad

Dílčí cíle:
a. sjednocení současného vzhledu nádob na odpady za pomoci jednoduchého jednotícího znaku
b. snížení celkového množství SKO a zvýšení podílu tříděných odpadů
c. soustavně pracovat na povědomí obyvatel, jaký smysl má třídní odpad - ukázat, že předměty z recyklovaného materiálu jsou běžnou součástí našeho života
d. poukázat, jak je důležité mít zájem o své bezprostřední okolí a jak k tomu můžu přispět a že za třídění odpadu se člověk nemusí stydět, spíše naopak; vyvolat společenskou odpovědnost

Doba projektu: 3-5 let

Uskutečněné aktivity:
září 2016 - Den pro odpady - celodenní akce pro veřejnost zaměřená na získání informací o nakládání s odpady. Součástí akce bylo představení loga projektu
jaro 2017 - příprava grafické podoby nových samolep na nádoby na směsný komunální odpad a tříděný odpad
září 2017 - Den pro životní prostředí - celodenní akce pro školy a veřejnost za účasti ministra životního prostředí Richarda Brabce

 

Papír

Ze všech tříděných odpadů právě papíru vyprodukuje průměrná česká domácnost za rok hmotnostně nejvíc. Modré kontejnery na papír bývají nejsnazším způso­bem, jak se ho správně zbavit.
Více informací o tom, co se dále děje s Vámi vytříděným papírem zjistíte zde.

Ano

Vhodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky sem můžete také vhazovat, Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami.

Ne

Do modrého kontejneru nepatří celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice!

Papírové krabice a rozměrnější obaly, prosíme, rozložte, případně sešlápněte.

Plasty

Zabírají nejvíc místa ze všech odpadů, proto je neje­nom důležité jejich třídění, ale i sešlápnutí či zmačkání před vyhozením. V Ústí nad Labem se spolu s plasto­vým odpadem třídí i nápojové kartony.
Více informací o tom, co se dále děje s Vámi vytříděným plastem zjistíte zde.

Ano

Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů, nápojové kartony. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.

Ne

Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novo­durové trubky.

PET lahve a rozměrnější obaly, prosíme, sešlápněte.

Sklo

Vhazuje se do zeleného nebo bílého kontejneru. Pokud jsou k dispozici oba, je důležité třídit sklo i podle barev: barevné do zeleného, čiré do bílého. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat do nekonečna.
Více informací o tom, co se dále děje s Vámi vytříděným sklem zjistíte zde.

Ano

Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat barevné sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů. Vhodit do zeleného kontejneru můžete také tabulové sklo z oken a ze dveří. Do bílého kontejneru vhazujte sklo čiré, tedy sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky.

Ne

Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.

Elektroodpad

Staré a nefunkční elektrické spotřebiče podléhají tzv. „zpětnému odběru", který zajišťují specializo­vané firmy. Drobný elektroodpad můžete odložit do červených kontejnerů, rozmístěných po městě. Dále lze využít tzv. „Místa zpětného odběru", např. sběrné dvory nebo prodejny elektro.

Ano

Veškerá drobná elektrozařízení z domácnosti (s výjimkou zářivek a baterií) např. počítače a jejich příslušenství, tiskárny, kalkulačky, audiotechnika, telefony, baterie a akumulátory

Ne

Do červených kontejnerů nepatří tzv. velké domácí spotřebiče - televize, lednice, pračky, monitory apod. Dále pak zářivky a úsporné žárovky

Bioodpad

Jedná se o biologicky rozložitelný odpad pocházející především z údržby zahrad, ale i kuchyní.

Ano

Vhodit sem můžeme trávu, plevel, zbytky pečivá a obilovin, košťály i celé rostliny, seno a slámu, zemi­nu z květin, hnůj, slepičí trus, hobliny a piliny, padané ovoce, slupky z ovoce a zeleniny, zbytky ovoce a zeleniny, listí a drcené větve, kávový a čajový odpad včetně filtrů.

Ne

Do hnědé nádoby nepatří pleny, maso a kosti, oleje a tuky, tekuté a silně mastné potraviny, obaly od potravin, uhynulá zvířata, kočkolit, biologicky nerozložitelné odpady, uhelný popel a smetky z ulice, sáčky z vysavače, cigaretové oharky, podestýlka z chovu drobných zvířat.

Do nádob, prosíme, nevhazujte odpad v igelitových či jiných obalech.

Textil

Díky zeleným kontejnerům je tříděna další složka (textil), která by za normálních okolností skončila na skládkách či ve spalovnách.
Ošacení, které může ještě sloužit dalšímu upotře­bení, je předáváno charitativním organizacím k další distribuci. Šatstvo, které nenalezne svůj cíl mezi po­třebnými, je druhotně recyklováno.

Ano

Vhodit sem můžeme košile, trička, mikiny, svetry, šaty i sukně, kalhoty, tepláky, pyžama, saka, kabá­ty, bundy, utěrky, ručníky, ložní prádlo, bytový textil, spárovanou obuv, kabelky, tašky, batohy, hračky.

Ne

Koberce, matrace, netextilní materiály, silně znečiš­těné a mokré textilie.

Nepotřebné ošacení, spárovanou obuv či hračky, pro které již nemáte žádné další využití a ve Vaší domác­nosti jen „překáží", vkládejte v igelitových taškách (či jiných obalech).

Ostatní

Použité baterie a akumulátory

Vybité baterie a akumulátory obsahují škodlivé látky, zejména těžké kovy. Správným tříděním baterií napomáháme k jejich recyklaci. Čím více vybitých baterií se dostane do recyklačního procesu, tím méně přírodních zdrojů je nutno vytěžit k výrobě nových. Použité baterie lze bezplatně odevzdat ve všech prodejnách, které v rámci svého sortimentu prodávají přenosné baterie, ve sběrných dvorech a při svozech nebezpečného odpadu.

Použitá osvětlovací zařízení

Moderní světelné zdroje obsahují stopové množství rtuti. Rozhodně proto nepatří do běžného odpadkového koše. Rozbitá zářivka v popelnici nebo třeba na skládce je nebezpečná pro životní prostředí.

Ano

Lineární zářivky, kompaktní zářivky (= úsporné žárovky), výbojky, LED žárovky. Domácnosti mohou výše uvedená osvětlovací zařízení předat k recyklaci v místech zpětného odběru, tzn. na sběrných dvorech nebo v prodejnách.

Nebezpečný odpad

Tyto odpady, nebo obaly jimi znečištěné mají nebezpečné vlastnosti, které mohou ohrozit zdraví lidí a životní prostředí. Proto musí být využity, či odstraněny ve speciálních zařízeních. Tyto odpady nepatří do běžné popelnice na směsný odpad. Jedná se např. o: barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, pesticidy, léky a domácí chemikálie. Nebezpečné odpady můžete odkládat do sběrného dvora, nebo využít mobilního sběru, který je ve městě Ústí nad Labem prováděn 2x ročně. Na území města se nachází 30 zastávek, jejichž umístění, a termín provedení svozu naleznete v Kalendáři odvozu odpadů.