Odpadové hospodářství

Oddělení OOOH vykonává státní správu v rozsahu příslušející obci s rozšířenou působností a obci dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (v platném znění) a dle souvisejících prováděcích vyhlášek. Dále plní úkoly města jako původce komunálního odpadu ve smyslu zákona o odpadech a o obalech a zpracovává koncepční návrhy pro řešení dlouhodobých záměrů města v odpadovém hospodářství.

Nádoby na odpad

Na základě počtu trvale hlášených osob v daném objektu, je k tomuto objektu přistavena nádoba příslušné velikosti. Žádost o přidělení nádoby lze vyřešit osobně na OŽP MmÚ. Více informací získáte na přiložené kartě.

Odpady v Ústí nad Labem

Město Ústí nad Labem stanovilo obecně závaznou vyhláškou č. 4/2011 systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území města Ústí nad Labem. Možnosti občanů, jak se zbavit svého odpadu je podrobněji popsán v následujícím textu.

Povinnosti původce odpadů

Každá právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž činnosti vznikají odpady, je původcem odpadů a má povinnost s odpadem nakládat dle platné legislativy, zejména § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (v platném znění) a dle souvisejících prováděcích vyhlášek.

Upuštění od třídění

Původce odpadu má povinnost shromažďovat odpady utříděné dle jednotlivých druhů a kategorií. Pokud však vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění oddělené shromažďování nutné, může od něj původce upustit se souhlasem místně příslušného orgánu státní správy (OŽP MmÚ).