Žádost o výjimku z OZV č. 1/2017

O zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Žadatel o výjimku z OZV č. 1/2017 podává žádost na úřadu příslušného městského obvodu (dle místa konání akce), a to v dostatečném časovém předstihu, minimálně 30 dní před dnem konání akce, ke které se žádost vztahuje (v případě vícedenní akce se 30denní lhůta počítá k prvému dni konání akce). Žádost se podává na předepsaném formuláři (.pdf, 296kB). Žadatel nemusí tento formulář využít, nicméně ve své žádosti musí uvést všechny atributy, které jsou ve formuláři požadované. Žádost musí být podepsaná žadatelem o výjimku.

Žádost je možné na úřad příslušného městského obvodu (dále jen ÚMO) doručit těmito způsoby:

  1. v listinné podobě:
    1. osobně na podatelnu ÚMO
    2. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
  2. elektronicky na elektronickou podatelnu ÚMO (je vyžadován platný elektronický podpis)
  3. prostřednictvím datové schránky žadatele o výjimku

Úřad příslušného městského obvodu bezodkladně předá žádost o výjimku z OZV č. 1/2017 spolu se svým vyjádřením Magistrátu města Ústí nad Labem, kde je o výjimce rozhodováno na nejbližším zasedání Rady města Ústí nad Labem.

O udělení či neudělení výjimky bude neprodleně po jednání rady města písemně zpraven ze strany Magistrátu města Ústí nad Labem jak samotný žadatel, tak úřad příslušného městského obvodu.