image

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem – Odbor územního plánování a stavebního řádu
Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem

telefon:
Sekretariát: 475271762, 475271693

Úřední hodiny:

Pondělí   8:00–11:00   13:00–17:00
Úterý       8:00–11:00   13:00–15:00
Středa     8:00–11:00   13:00–17:00
Čtvrtek    –––
Pátek       8:00–11:00

 

Co k tomu potřebujete:

  • Písemnou žádost na předepsaném formuláři
  • Vyplněnou žádost a přílohy stanovené v části B žádosti

Formuláře:

Plné znění popisu situace:

Základní informace k životní situaci

Podle § 119 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) lze dokončenou stavbu, popř. část stavby schopnou samostatného užívání, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 2 písm. a) až e) a n) anebo pokud byla prováděna na podkladě veřejnoprávní smlouvy (§ 116) nebo certifikátu vydaného autorizovaným inspektorem (§ 117) a byla provedena v souladu s ním, užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu (§ 120) nebo kolaudačního souhlasu (§ 122).
V § 122 je stanoveno, že stavba, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, např. nemocnice, škola, nájemní bytový dům, stavba pro obchod a průmysl, stavba pro shromažďování většího počtu osob, stavba dopravní a občanské infrastruktury, dále stavba, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu a změna stavby, která je kulturní památkou, může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu. Souhlas vydává na žádost stavebníka příslušný stavební úřad.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Stavebník nebo jeho zplnomocněný zástupce.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Problematiku užívání staveb upravuje § 119 a následující stavebního zákona.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Písemná žádost na předepsaném formuláři dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit

Odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci

S oprávněnou úřední osobou stavebního úřadu, která předmětnou stavbu povoluje (dáno organizační strukturou) v úředních dnech nebo po předchozí telefonické domluvě.

Jaké informace a doklady musíte mít sebou

Předložit vyplněnou žádost a přílohy stanovené v části B žádosti

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost musí být v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů na předepsaném formuláři. Tyto formuláře jsou k dispozici na stavebním úřadu nebo v elektronické podobě na webových stránkách města.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Dle zák č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, úhradou přes pokladnu, prostřednictvím bankovního účtu či složenkou.

Jaké jsou lhůty

Kolaudační souhlas není vydáván v rámci řízení, jehož výsledkem by bylo rozhodnutí. Lhůty upravuje§ 122 stavebního zákona:

  • stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stavebníka stanoví termín závěrečné kontrolní prohlídky stavby, závěrečná kontrolní prohlídka stavby musí být vykonána do 60 dnů ode dne doručení žádosti• pokud stavební úřad nezjistí závady bránící bezpečnému užívání stavby nebo rozpor se závaznými stanovisky, vydá do 15 dnů ode dne provedení závěrečné kontrolní prohlídky kolaudační souhlas
  • jsou-li na stavbě zjištěny závady bránící bezpečnému užívání stavby nebo rozpor se závaznými stanovisky, stavební úřad kolaudační souhlas nevydá a rozhodnutím užívání stavby zakáže
  • stavebník oznámí písemně odstranění nedostatků stavebnímu úřadu, který po ověření, že oznámení odpovídá skutečnosti, vydá kolaudační souhlas do 15 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení stavebníka

Kdo je účastníkem řízení

Stavebník

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

Žadatel může být stavebním úřadem vyzván k doplnění žádosti.
Můžete využít elektronickou službu
Je umožněno žádat o vydání povolení elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem, přílohy je nutno fyzicky předložit úřadu.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Základním právním předpisem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou související předpisy

zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
vyhláška č. 268/2006 Sb., o technických požadavcích na stavby
kompletní výčet právních předpisů – viz webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Kolaudační souhlas není správním rozhodnutím, nelze proti němu uplatnit opravné prostředky.
Pokud bylo vydáno rozhodnutí o zákazu užívání stavby, lze proti němu podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem. Odvolání se podává u stavebního úřadu, který rozhodnutí vydal.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Sankce upravuje § 178 až § 183 stavebního zákona.