image

Vydání občanského průkazu

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor správní a živnostenský – oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
Mírové náměstí 36, Ústí nad Labem, 401 00

Telefon: 475271563 (výdej dokladů), 475271135, 475271564, 475271566

Úřední hodiny:

Pondělí   8.00 – 17.00
Úterý       8.00 – 15.00
Středa     8.00 – 17.00
Čtvrtek    –––
Pátek       8.00 – 11.00

Termín schůzky je možné rezervovat pomocí online objednání

Co k tomu potřebujete:

 • VÝMĚNA OP PŘI SKONČENÍ PLATNOSTI
  stávající OP
  bez poplatku (pouze pokud se nejedná o tzv. dětský OP)
 • VÝMĚNA OP Z DŮVODU ZMĚNY MÍSTA TRVALÉHO POBYTU A ZMĚNY STAVU
  stávající OP
  potvrzení o změně adresy místa trvalého pobytu (žluté potvrzení)
  doklad o změně stavu (oddací list, úmrtní list, rozsudek o rozvodu…)
 • VÝMĚNA OP Z DŮVODU ZTRÁTY, ODCIZENÍ, POŠKOZENÍ, ZNIČENÍ ČI NEBEZPEČÍ ZNEUŽITÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU
  rodný list
  další průkaz totožnosti, který je veřejnou listinou a ve kterém jsou uvedeny údaje o žadateli, včetně jeho podoby a státního občanství ČR, umožňující identifikovat tohoto žadatele.
  pokud nelze předložit výše uvedené doklady, je žadatel povinen prokázat svou totožnost jiným hodnověrným způsobem
  200 Kč na uhrazení správního poplatku
 • DĚTSKÝ OP (do 15 let) – platnost 5 let
  rodný list dítěte
  OP rodiče (popřípadě cestovní pas)
  100,- Kč na uhrazení správního poplatku
  Žadatelem je zákonný zástupce, dítě musí být přítomno z důvodu snímání podoby a otisků prstů
 • PRVNÍ OP PRO OBČANA PO DOVRŠENÍ 15 let – platnost 10 let
  rodný list
  bez poplatku
  V případě podání žádosti před dovršením 15 let je nutná přítomnost zákonného zástupce, který předkládá svůj OP nebo CP
  Upozornění:
  V době podání žádosti není možné určit, s jakou dobou platnosti bude občanský průkaz vyroben, neboť rozhodující skutečností je v tomto případě den výroby, kdy je občanský průkaz vytištěn. Pokud je občanský průkaz vyroben ještě před dovršením 15 let, bude se jednat o tzv. dětský občanský průkaz, který má 5 let platnost a při jeho výdeji bude požadována dodatečná úhrada správního poplatku ve výši 100 Kč. Pokud má občan trvalý pobyt na území ČR a nemá občanský průkaz, je povinen požádat o jeho vydání po dovršení 15 let, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let.

Žádosti o výše uvedené OP se vyřizují do 30 dnů

Žádost lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, není vázáno trvalým pobytem občana.

 • OP VYDÁVANÝ VE ZKRÁCENÉ LHŮTĚ

  V pracovních dnech do 24 hodin, tzv. super blesk - o tento OP lze zažádat na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností, výdej dokladu je možný pouze na Ministerstvu vnitra ČR, Na Pankráci 72, Praha.
  Do 5 pracovních dnů - o tento OP lze zažádat na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností, převzetí dokladu je možné na obecním úřadě obce s rozšířenou působností, kde byla žádost podána nebo na Ministerstvu vnitra ČR.

Související informace:

Správní poplatky

 • Vydání občanského průkazu do 24 hodin pracovního dne

  - při podání a převzetí u Ministerstva vnitra - 1 000 Kč
  - při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 500 Kč
   a při převzetí na Ministerstvu vnitra, pokud byla žádost podána
    u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 500 Kč
  občanům mladším 15 let
  - při podání a převzetí u Ministerstva vnitra – 500 Kč
  - při podání na obecním úřadě obce s rozšířenou působností – 250 Kč
  - při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 250 Kč

 • Vydání občanského průkazu ve lhůtě do 5 pracovních dnů
  - při podání a převzetí u Ministerstva vnitra – 500 Kč
  - při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 250 Kč
      a převzetí u Ministerstva vnitra – 250 Kč
  - při podání a převzetí u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 500 Kč
  občanům mladším 15 let
  - při podání a převzetí u Ministerstva vnitra – 300 Kč
  - při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 200 Kč
   a převzetí u Ministerstva vnitra – 100 Kč
  - při podání a převzetí u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 300 Kč
 • Vydání dočasného občanského průkazu s dobou platnosti na 2 měsíce – 100 Kč (pouze při nabytí státního občanství)
 • Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let – 100 Kč
 • Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky – 200 Kč 
 • Vydání občanského průkazu za občanský průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití občanského průkazu nebo obsahující neoprávněně provedené zápisy – 200 Kč
 • Vydání občanského průkazu z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu – 200 Kč
 • Převzetí občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti – 100 Kč

Zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech s účinností od 2. srpna 2021

 • všechny vydávané strojově čitelné občanské průkazy budou obsahovat biometrický snímek obličeje a u občanů starších 12 let otisk prstu z každé ruky,
 • žádost o vydání občanského průkazu nebude možno podat elektronicky,
 • k podání žádosti o vydání občanského průkazu nelze zmocnit jinou osobu,
 • převzetí občanského průkazu za žadatele bude možné taky na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem žadatele,
 • při převzetí občanského průkazu je žadatel povinen odevzdat dosavadní OP. Správní orgán občanský průkaz znehodnotí a požádá-li o to žadatel, bude mu znehodnocený občanský průkaz ponechán. To neplatí v případě padělaného nebo pozměněného občanského průkazu,
 • Policii ČR bude možné ohlásit nejen odcizení, ale také ztráta občanského průkazu,
 • potvrzení o občanském průkazu se již nebudou vydávat,
 • do občanských průkazů se nebudou zapisovat akademické tituly a vědecké hodnosti.

Skončení platnosti občanského průkazu

Nově skončí platnost občanského průkazu ihned také po ohlášení zneužití, nebo převzetím nového občanského průkazu, nebo odevzdáním nalezeného občanského průkazu.
Platnost občanského průkazu skončí uplynutím po 45 dnů ode dne
- ohlášení změny trvalého pobytu,
- nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména,
- nabytí právní moci rozhodnutí o změně rodného čísla, je-li uvedeno v občanském průkazu,
- změny pohlaví.
Platnost občanského průkazu, v němž je uvedený rodinný stav skončí uplynutím 45 dnů ode dne
- uzavření manželství nebo vzniku registrovaného partnerství,
- úmrtí nebo prohlášení za mrtvého manžela nebo partnera
- rozvodem nebo zrušení registrovaného partnerství atd.

Doba platnosti občanského průkazu

 • 1rok ode dne vydání, je-li vydán osobě, která dosáhla věku 12 let, u níž je dočasně fyzicky nemožné pořídit otisk prstů rukou,
 • 5 let ode dne vydání, je-li vydán osobě mladší 15 let,   
 • 10 let ode dne vydání, je-li vydán osobě, která dosáhla věku 15 let, do dovršení 70 let,
 • 35 let ode dne vydání, je-li vydán osobě, která dosáhla věku 70 let.