image

Vydání občanského průkazu

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem, Správní odbor – oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel, Mírové náměstí 36, Ústí nad Labem, 401 00

Telefon: 475271563 (výdej dokladů), 475271135, 475271564, 475271566

Úřední hodiny:

Pondělí   8.00 – 17.00
Úterý       8.00 – 15.00
Středa     8.00 – 17.00
Čtvrtek    –––
Pátek       8.00 – 11.00

Termín schůzky je možné rezervovat pomocí online objednání

Co k tomu potřebujete:

 • VÝMĚNA OP PŘI SKONČENÍ PLATNOSTI
  stávající OP
  bez poplatku (pouze pokud se nejedná o tzv. dětský OP)
 • VÝMĚNA OP Z DŮVODU ZMĚNY MÍSTA TRVALÉHO POBYTU A ZMĚNY STAVU
  stávající OP
  potvrzení o změně místa trvalého pobytu vydané příslušnou ohlašovnou nebo potvrzení o změně stavu vydané příslušnou matrikou nebo rozsudek soudu v případě rozvodu
  bez poplatku
 • VÝMĚNA OP Z DŮVODU ZTRÁTY, ODCIZENÍ, ZNIČENÍ ČI ZNEPLATNĚNÍ Z DŮVODU NEBEZPEČÍ ZNEUŽITÍ DAT V IDENTIFIKAČNÍM CERTIFIKÁTU V KONTAKTNÍM ELEKTRONICKÉM ČIPU
  potvrzení o OP (pokud již bylo vydáno např. Policií ČR nebo matrikou na základě ohlášení ztráty nebo odcizení)
  další doklad totožnosti nebo prokázání totožnosti jiným hodnověrným způsobem
  100,- Kč na uhrazení správního poplatku
 • DĚTSKÝ OP (do 15 let) – platnost 5 let
  rodný list dítěte
  OP rodiče (popřípadě cestovní pas)
  50,- Kč na uhrazení správního poplatku
  Žadatelem je zákonný zástupce, dítě musí být přítomno z důvodu snímání podoby
 • PRVNÍ OP PRO OBČANA PO DOVRŠENÍ 15 let – platnost 10 let
  rodný list
  bez poplatku
  V případě podání žádosti před dovršením 15 let je nutná přítomnost zákonného zástupce, který předkládá svůj OP nebo CP
  Upozornění:
  V době podání žádosti není možné určit, s jakou dobou platnosti bude občanský průkaz vyroben, neboť rozhodující skutečností je v tomto případě den výroby, kdy je občanský průkaz vytištěn. Pokud je občanský průkaz vyroben ještě před dovršením 15 let, bude se jednat o tzv. dětský občanský průkaz, který má 5 let platnost a při jeho výdeji bude požadována dodatečná úhrada správního poplatku ve výši 50,- Kč. Pokud má občan trvalý pobyt na území ČR a nemá občanský průkaz, je povinen požádat o jeho vydání po dovršení 15 let, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let.

Žádosti o výše uvedené OP se vyřizují do 30 dnů

Žádost lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, není vázáno trvalým pobytem občana.

 • OP VYDÁVANÝ VE ZKRÁCENÉ LHŮTĚ
  pracovních dnech do 24 hodin, tzv. super blesk
  (O tento OP lze zažádat na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností, výdej dokladu je možný pouze na Ministerstvu vnitra ČR, Na Pankráci 72, Praha)
  do 5 pracovních dnů

Související informace:

Správní poplatky

 • Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne
  - při podání a převzetí u Ministerstva vnitra - Kč 1 000
  - při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - Kč 500
  - při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - Kč 500
  občanům mladším 15 let
  - při podání a převzetí u Ministerstva vnitra - Kč 500
  - při podání na obecním úřadě obce s rozšířenou působností - Kč 250
  - při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - Kč 250
 • Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 5 pracovních dnů
  - při podání a převzetí u Ministerstva vnitra - Kč 500
  - při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - Kč 250
  - převzetí u Ministerstva vnitra - Kč 250
  - při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností - Kč 500
  občanům mladším 15 let
  - při podání a převzetí u Ministerstva vnitra - Kč 300
  - při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - Kč 200
  - převzetí u Ministerstva vnitra - Kč 100
  - při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností - Kč 300
 • Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce - Kč 100
  (pouze při nabytí státního občanství)
 • Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let - Kč 50
 • Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky - Kč 100
 • Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu v kontaktním elektronickém čipu nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy - Kč 100
 • Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu - Kč 200
 • Převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti - Kč 100