image

Oznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem - Živnostenský odbor
Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem
podatelna.magistrat@mag-ul.cz, DS: vt8bhx2

telefon:
Sekretariát: 475271261
Referentky odd. registrace: 475271244, 475271245, 475271246,
475271779,475271259

Úřední hodiny:

Pondělí   8:00–11:00   13:00–17:00
Úterý       8:00–11:00   13:00–15:00
Středa     8:00–11:00   13:00–17:00
Čtvrtek    –––
Pátek       8:00–11:00

Co k tomu potřebujete:

 • Formulář Změnový list
 • Zahájení nebo ukončení provozování živnosti v  provozovně je podnikatel povinen předem písemně oznámit kterémukoliv obecnímu živnostenskému úřadu na území ČR.
 • Jednat budou: Fyzická osoba, u právnické osoby - osoby oprávněné jednat za právnickou osobu, případně zmocněnec na  základě písemné plné moci. Totožnost jednajícího se prokazuje osobními identifikačními doklady.
 • Na základě živnostenského oprávnění může být živnost provozována v jedné nebo více provozovnách. Podnikatel sice nemá povinnost mít k provozování živností provozovny, ale provozuje-li živnost v  provozovně, je povinen písemně předem oznámit zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně.
 • Oznámení provozovny musí kromě identifikačních údajů podnikatele obsahovat: adresu provozovny, předmět podnikání v této provozovně, u živnosti volné i obor činnosti, datum zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně
 • Oznámení o zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně se podává v písemné formě.
 • Podání lze učinit osobně nebo v zastoupení na základě plné moci.
 • Na žádost živnostenského úřadu je podnikatel povinen prokázat právní důvod pro užívání provozovny.
 • Je-li provozovna umístěna v bytě a není-li podnikatel vlastníkem tohoto bytu, může v něm provozovat živnost pouze se souhlasem vlastníka.
 • Podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních předpisů (zejména podle z.č. 183/2006 Sb., tzv. stavebního zákona), byla řádně označena a aby pro každou provozovnu byla ustanovena osoba odpovědná za činnost provozovny (to neplatí pro automaty).
 • Podnikatel je povinen nejpozději ke dni ukončení činnosti v  provozovně oznámit živnostenskému úřadu na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky. Podnikatel je povinen ohlásit i každou změnu adresy podle předešlé věty po dobu 4 let ode dne ukončení činnosti v provozovně.

Formuláře:

Formuláře ke stažení ŽO

K osobnímu jednání na živnostenském úřadě není potřeba formuláře vyplňovat, dochází k jejich elektronickému vyplnění vyřizujícím úředníkem.