Participativní rozpočet

 

Co je participativní rozpočet?

Vymezená část rozpočtu města určena na realizaci návrhů projektů občanů města Ústí nad Labem.

Kdo může návrh projektu předkládat?

Předkladatelem/oprávněným žadatelem (dále jen „žadatel“) může být fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm ve městě Ústí nad Labem.
Oprávněný žadatel může podat pouze jeden projektový návrh za dobu stanovenou pro příslušnou Výzvu k podávání návrhů projektů v rámci participativního rozpočtu „Ústečané společně“.

Stanovený finanční limit

Náklady na 1 projekt nesmí přesáhnout 350 000 Kč a to včetně DPH a nákladů souvisejících s realizací (např. náklady na zpracování projektové dokumentace, bude-li to povaha projektu vyžadovat apod.).
Celková alokovaná částka na participativní rozpočet je stanovena ve výši 5 mil. Kč s DPH.

Podporované oblasti

 • Cíl projektu musí vést k renovaci či výstavbě hmotného majetku města a jeho příspěvkových organizací.
 • Musí být realizován v souladu s cíli platné Strategie rozvoje města Ústí nad Labem.

Může se tedy jednat například o vylepšování veřejných prostor, mobiliář v ulicích, výsadbu zeleně a další parkové úpravy, zhotovení pítek, rekonstrukce apod.

Vhodnost návrhu projektu

Realizace projektu musí být:

 • v kompetenci města,
 • v souladu se strategickým a územním plánem a s plánovanými akcemi města,
 • realizovatelná během 1 roku od výběru v závěrečném hlasování potvrzeném Radou města Ústí nad Labem, bude-li jeho realizace vyžadovat územní rozhodnutí či stavební rozhodnutí tak během 18 měsíců,
 • na pozemku ve výlučném vlastnictví města Ústí nad Labem a svěřeného majetku Městským obvodům města Ústí nad Labem, který není dotčen jiným majetkovým či jiným prvním vztahem dalšího subjektu, který je většinovým vlastníkem.

Návrh projektu musí být podpořen min. 15 obyvateli města, kteří svou podporu stvrdí svým podpisem uvedeným v podpisovém archu.

 • nesmí generovat roční provozní náklady přesahující 10 % jeho pořizovací ceny.

Ostatní požadavky:

 • návrh projektu musí mít přínos pro město a jeho občany,
 • projekt nesmí propagovat produkty, služby, činnosti či stanoviska subjektů komerčního, nekomerčního, náboženského či politického charakteru,
 • cílem návrhu projektu nesmí být přímé poskytování finančních prostředků (například formou dotací, výher či darů),
 • návrh projektu nesmí být směřován do bytového fondu města.

Jak je možné podat návrh projektu?

Návrh projektu je možné podat prostřednictvím:

 • Písemně vyplněného formuláře, který je možné stáhnout/vytisknout zde.
  Vyplněný formulář je možné podat na podatelně Magistrátu města Ústí nad Labem v uzavřené obálce označené nápisem „Ústečané společně“ s uvedením adresy: Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor rozvoje, Velká Hradební 8, 401 00 Magistrát města Ústí nad Labem.
  Vyplněný formulář je možné zaslat na email: ustecane.spolecne@mag-ul.cz
 • Elektronicky vyplněného formuláře, který je možné vyplnit online zde.

Dokumenty ke stažení

Průběžné informace