image

oragnizační struktura

Řídicí výbor IPRM

 • rozhoduje o konkrétním naplnění jednotlivých opatření a cílů IPRM dílčími projekty
 • monitoruje průběžné naplňování indikátorů
 • navrhuje konkrétní členy pracovních skupin
 • rozhoduje o výběru tématu, které budou předmětem řešení prostřednictvím IPRM
 • schvaluje obsahové záležitosti IPRM
 • předkládá závěry svého jednání ke schválení RM/ZM,
 • projednává monitorovací zprávy za IPRM a předkládá je ke schválení RM/ZM,
 • posuzuje a schvaluje návrhy na změnu IPRM,
 • podstatné změny IPRM předkládá ke schválení RM či ZM.
 • složení ŘV:
  • Manažer IPRM:Mgr. Jakub Dubišar, referent OSR, ORM MmÚ
  • Tajemník IPRM: Ing. Michal Končal, referent OSR, ORM MmÚ
  • Mgr. Jiří Javorčák, tajemník MmÚ
  • Ing. Eva Šartnerová, vedoucí ORM MmÚ
  • Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO MmÚ
  • Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM MmÚ
  • Ing. Tereza Dostálová, vedoucí OSR, ORM MmÚ
  • ředitel DPmÚL
  • Ing. Josef Svoboda, vedoucí odd. Regionálního rozvoje odboru Regionálního rozvoje, ÚK
  • Ing. Pavel Bakule, ředitel MP
  • Jaroslav Slavík, předseda Ústecké krajské rady osob se zdravotním postižením
  • předseda Sociálně zdravotní komise
  • zástupce ÚRR
 • zápisy z jednání Řídicího výboru naleznete v sekci "ke stažení"

Pracovní skupiny dílčích projektů IPRM

 • připravuje věcnou náplň projektů IPRM
 • monitoruje realizaci daného projektu
 • řeší finační a technickou stránku daného projektu
 • schvaluje případné změny projektu oproti plánu

Manažer IPRM

 • ze své funkce je odpovědný ŘV a také vedení města
 • zodpovídá za administrativní zajištění přípravy, zpracování a realizaci IPRM
 • zajišťuje komunikaci uvnitř úřadu, v rámci jednotlivých složek projektového týmu IPRM, s veřejností, Úřadem regionální rady a dalšími institucemi
 • iniciuje jednání všech složek projektového týmu, koordinuje jednání ŘV a PS
 • plynulou komunikaci v rámci projektového týmu IPRM, ale i ve vztahu k partnerům a veřejnosti, zajišťuje manažer IPRM spolu s  tajemníkem IPRM

Tajemník IPRM

 • zajišťuje veškerou administrativu spojenou s řízením IPRM
 • je odpovědný manažerovi IPRM

Ekonom IPRM

 • řeší finanční stránku IPRM Mobilita
 • hlídá rozpočet IPRM
 • koordinuje rozpočet IPRM Mobilita s rozpočtem a rozpočtovým výhledem města
 • je odpovědný manažerovi IPRM

Expert na veřejné zakázky a investice

 • připravuje podklady a realizuje výběrová řízení
 • administruje změnová řízení
 • koordinuje činnost mezi objednatelem a zhotovitelem veřejných zakázek
 • je odpovědný manažerovi IPRM

Projektoví manažeři dílčích projektů IPRM

 • jsou členy pracovních skupin pro jednotlivé projekty
 • jsou odpovědní za řízení a administraci projektu vzhledem k dotačním podmínkám
 • jsou odpovědní manažerovi IPRM